จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,548.181,119.6656.1 %5.0538.64271.9249.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช12,294.397,579.9038.3 %5.072.81225.42-209.6 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช27,360.3042,449.99-55.2 %0.0536.540.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช9,059.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.561.25266.50-335.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,631.032,144.0041.0 %5.0976.01380.7261.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช2,541.071,770.0030.3 %5.0576.67121.1979.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช35,894.8424,699.0231.2 %5.07,071.211,867.5373.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล3,864.34447.0088.4 %5.0383.3366.5082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,775.60441.0088.3 %5.0407.1751.5887.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,780.81710.0081.2 %5.0337.0666.5080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,940.98399.0089.9 %5.0204.8364.8868.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,990.861,380.0065.4 %5.0462.0390.1780.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,751.48282.0092.5 %5.0369.0563.5282.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์5,900.94643.0089.1 %5.0231.8735.3584.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,686.12526.0085.7 %5.0251.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,710.56445.0088.0 %5.0246.6265.4773.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,646.26225.0093.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,706.70473.0087.2 %5.0227.1364.7571.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด4,011.89582.0085.5 %5.0372.5456.4184.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,950.01843.0078.7 %5.0265.3858.5777.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,883.022,147.2056.0 %5.0603.7854.9290.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,694.07420.0088.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0443.34119.7073.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,719.02406.0089.1 %5.0178.0064.4763.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน4,067.94250.0093.9 %5.0274.8027.7789.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง4,529.45943.0079.2 %5.0278.8676.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,736.88319.0091.5 %5.0173.810.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,678.41506.0086.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรสิชล4,036.206,647.00-64.7 %0.0602.79126.3579.0 %5.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,752.087,692.40-33.7 %0.0766.83159.1879.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,649.006,165.277.3 %3.51,812.71561.4569.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,844.411,225.0056.9 %5.06,382.02254.6096.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง2,941.481,078.0063.4 %5.0699.64336.3051.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง3,277.811,338.0059.2 %5.0389.33353.409.2 %4.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0362.40204.2543.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0690.77313.6054.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช4,669.653,572.0023.5 %5.01,299.28843.4535.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,391.021,630.0051.9 %5.0880.93763.3113.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1513,500.7227,191.83-101.4 %0.05,295.757,392.70-39.6 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,830.061,501.5060.8 %5.01,514.45139.0690.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช5,877.821,653.0071.9 %5.01,831.741,216.9833.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,039.935,885.90-45.7 %0.01,128.142,225.23-97.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,363.864,827.52-43.5 %0.0666.341,074.85-61.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,729.905,283.4021.5 %5.02,193.033,234.33-47.5 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช9,509.2313,207.30-38.9 %0.01,307.80535.7559.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช129,607.33133,031.00-2.6 %0.0489.41356.2527.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 9,818.4915,034.49-53.1 %0.03,604.384,785.55-32.8 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช4,103.502,500.0039.1 %5.01,032.69372.4063.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,252.091,900.0041.6 %5.0550.4599.7581.9 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,901.46407.0078.6 %5.080.9350.9137.1 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,372.091,722.0048.9 %5.081.46106.10-30.2 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,901.46907.0052.3 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,713.721,134.0069.5 %5.0918.58825.9010.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,042.621,050.0065.5 %5.0759.29244.0267.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช5,109.284,755.746.9 %3.0976.63548.2743.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช8,207.8928,373.00-245.7 %0.02,307.122,641.62-14.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,162.086,915.0015.3 %5.01,584.521,027.2935.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช4,040.253,487.0013.7 %5.01,128.14487.5956.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช10,390.6711,808.00-13.6 %0.01,755.65144.8891.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช5,101.381,177.0076.9 %5.01,127.77624.0044.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช4,266.576,280.75-47.2 %0.01,185.20358.6969.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,783.322,764.0042.2 %5.01,413.38202.4785.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,577.742,858.6148.7 %5.01,542.58749.1351.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช4,098.845,829.60-42.2 %0.0899.9564.4392.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช24,680.704,324.2982.5 %5.0595.68564.985.2 %2.5
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจก.นครศรีธรรมราช 167,659.09117,717.0029.8 %5.02,277.301,477.5735.1 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 36,312.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5869.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,686.522,033.0024.3 %5.0595.68124.1479.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช5,904.113,364.0043.0 %5.01,166.18392.3566.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,038.581,487.4051.0 %5.0728.80453.0737.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช5,150.579,065.40-76.0 %0.01,166.17566.4351.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,554.272,942.0017.2 %5.0937.99158.6583.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช5,276.912,237.0057.6 %5.01,833.48484.5473.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช5,940.275,485.937.6 %3.51,063.54914.8514.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช32,356.055,536.1582.9 %5.0760.84151.5680.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 324,845.7311,400.0054.1 %5.02,574.841,010.1760.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 132,279.2912,691.6560.7 %5.0927.26322.2665.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 214,189.2410,517.0025.9 %5.01,696.081,843.36-8.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)22,398.809,805.0056.2 %5.02,834.281,060.2062.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 23,663.7113,914.4341.2 %5.01,343.73587.5956.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช17,865.5614,894.8016.6 %5.0477.93652.52-36.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,420.663,697.0042.4 %5.0344.89246.0528.7 %5.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล39,109.0459.7799.8 %5.0494.6838.6492.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล33,337.1326,244.0021.3 %5.01,101.09563.0348.9 %5.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช29,522.9319,741.5233.1 %5.0786.60781.010.7 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช20,680.0913,504.0034.7 %5.0904.33601.7633.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช46,506.8918,800.0059.6 %5.0888.35680.0023.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร40,405.8816,980.0058.0 %5.0957.38745.5022.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี22,232.579,580.0056.9 %5.0766.38400.4247.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง211,397.3338,444.6981.8 %5.01,388.06931.9132.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช43,171.6226,040.0039.7 %5.01,237.74348.7371.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช172,261.25502.8099.7 %5.01,174.831,745.58-48.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช469,461.16136,794.1470.9 %5.01,154.801,786.54-54.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช20,119.7935,018.00-74.0 %0.02,489.091,783.3528.4 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช11,093.9220,589.46-85.6 %0.02,974.490.95100.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,777.225,101.76-35.1 %0.01,014.041,057.35-4.3 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,246.921,479.0054.4 %5.0766.83225.2670.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช44,286.6942,975.003.0 %1.55,603.114,448.7920.6 %5.0
รวม 2,073,680 1,055,948 49.08 % 109,650 64,782 40.92 %