จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่3,739.881,149.0069.3 %5.0412.23188.1054.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.059.3781.14-36.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่3,054.921,241.0059.4 %5.0348.81157.1554.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,280.342,091.0036.3 %5.0621.3732.2394.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่10,980.839,152.0016.7 %5.02,218.70640.3071.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก4,433.97963.0078.3 %5.0349.1457.1483.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม4,330.12744.0082.8 %5.0332.9596.9970.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่5,300.131,182.0077.7 %5.0308.61168.1545.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา4,298.39495.0088.5 %5.0328.4362.0881.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา4,296.27352.0091.8 %5.0420.3858.0686.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง4,316.76585.0086.4 %5.0202.090.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม4,352.60420.0090.4 %5.0289.3763.7978.0 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,863.134,758.002.2 %1.0830.440.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,463.762,267.9334.5 %5.0697.41454.1034.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,560.041,133.9675.1 %5.0381.63169.1055.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,506.69478.0080.9 %5.0404.81328.7018.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,318.011,716.0048.3 %5.0661.55555.0316.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่5,134.342,903.0043.5 %5.0906.64812.8010.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,249.001,419.0056.3 %5.0659.39288.6156.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,853.691,886.0051.1 %5.0716.34426.6040.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่12,496.841,864.4085.1 %5.0944.62888.356.0 %3.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,126.911,593.9025.1 %5.0462.26360.0522.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,820.524,622.344.1 %2.01,267.951,071.0915.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)4,079.301,823.0055.3 %5.0742.77298.0259.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่13,544.3110,903.4919.5 %5.01,096.80196.4882.1 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่839,602.56836,153.630.4 %0.54,227.041,713.2059.5 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,888.821,995.9059.2 %5.0792.49355.3055.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 7,170.576,870.004.2 %2.080.1064.8119.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,045.191,535.0049.6 %5.0735.46133.9581.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่3,142.301,091.0065.3 %5.0488.23357.6826.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,472.622,896.0016.6 %5.0526.83744.80-41.4 %0.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.038,395.762,124.8594.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่12,399.515,892.0052.5 %5.01,001.68460.7254.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,786.652,562.0055.7 %5.0868.55116.5186.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่14,334.219,691.2032.4 %5.01,362.98114.9591.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่2,999.791,771.0041.0 %5.0678.39384.7543.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่4,887.952,946.8239.7 %5.0830.54602.3027.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่4,566.202,567.0043.8 %5.0735.44640.1513.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่4,731.411,333.0071.8 %5.0849.54233.0372.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่3,839.722,202.0042.7 %5.0545.28133.4875.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,727.853,393.0071.1 %5.0735.46450.3038.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่63,260.9421,114.2766.6 %5.01,178.74764.7535.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่3,983.771,934.2751.4 %5.0431.24343.9020.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่5,882.273,451.0041.3 %5.0868.61498.4942.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,348.611,674.0050.0 %5.0583.37454.4622.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่4,855.553,627.0225.3 %5.0830.58488.3041.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่4,592.922,944.0035.9 %5.0697.47322.0853.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,648.755,082.9652.3 %5.03,017.38580.5080.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่57,533.4512,549.3778.2 %5.01,718.701,071.9037.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,903.042,802.4552.5 %5.0397.89258.4035.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม20,628.7711,972.0042.0 %5.0620.00591.984.5 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก34,449.7921.5099.9 %5.0651.90793.59-21.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่22,644.1736,504.00-61.2 %0.0776.801,699.48-118.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่62,637.6169,066.00-10.3 %0.01,207.57629.8547.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่14,431.8217,412.63-20.7 %0.0597.97995.85-66.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่29,616.7211,555.5861.0 %5.010,938.271,303.3588.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,461.191,833.9747.0 %5.0675.57780.90-15.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,776.58865.0068.8 %5.0450.20254.9243.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่36,486.2217,909.0050.9 %5.03,148.131,685.0046.5 %5.0
รวม 1,434,138 1,160,962 19.05 % 97,308 29,604 69.58 %