จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา12,978.656,728.9948.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา8,265.0623,664.87-186.3 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,082.342,900.885.9 %2.5604.9283.1786.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงาไม่ครบ1,308.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ76.86ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา9,271.089,273.84-0.0 %0.01,688.83807.5052.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา819.98641.0021.8 %5.0209.4448.1877.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว442.39326.0026.3 %5.0475.0352.2589.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,031.22354.0091.2 %5.0256.1452.9279.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง4,546.10364.0092.0 %5.0207.0780.8561.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง5,684.61624.0089.0 %5.0321.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า4,088.021,017.0075.1 %5.0356.43106.0170.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด4,142.17280.0093.2 %5.0209.2080.9861.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา3,747.872,748.0026.7 %5.0679.31750.71-10.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา4,464.405,019.00-12.4 %0.0852.12343.0959.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา3,494.402,185.0037.5 %5.0833.119.5098.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,574.37945.0073.6 %5.0412.73394.014.5 %2.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา2,990.38974.0067.4 %5.0585.93174.5070.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,603.191,879.0047.9 %5.0653.53590.619.6 %4.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา6,914.764,239.0038.7 %5.01,008.04732.4527.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,171.612,368.2043.2 %5.01,023.27899.4512.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา3,012.73798.0073.5 %5.0547.870.9599.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา8,176.9710,974.02-34.2 %0.01,061.30314.3270.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา2,954.611,856.0037.2 %5.0482.3977.7183.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,667.23613.0063.2 %5.059.892.8595.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,284.79654.0080.1 %5.0719.0197.2786.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,967.09861.0071.0 %5.0547.87402.8026.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาไม่ครบ2,068.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดพังงา50,869.2711,072.0078.2 %5.019,259.612,333.1787.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงาไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา6,606.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5855.98103.7487.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,958.171,377.0087.4 %5.0604.92672.60-11.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,502.552,723.6522.2 %5.0627.132.8599.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา6,834.063,279.0052.0 %5.0719.0164.8191.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา34,582.522,180.3193.7 %5.012,327.50187.7998.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,738.982,756.10-0.6 %0.0418.29129.6869.0 %5.0
สพ.พังงา11,175.541,490.0086.7 %5.0852.78404.6452.6 %5.0
รจจ.พังงา 59,912.2221,345.0064.4 %5.0573.45565.341.4 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,544.84803.0068.4 %5.0395.74217.0145.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา12,184.182,973.0075.6 %5.01,080.32997.327.7 %3.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา5,556.111,024.0081.6 %5.0506.83302.1040.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา4,529.385,372.54-18.6 %0.0702.87293.9158.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,236.291,970.0039.1 %5.0680.98130.8980.8 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา25,333.158,666.0065.8 %5.01,599.72607.1062.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)22,795.897,290.7668.0 %5.01,590.48602.8962.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,189.472,418.3070.5 %5.0314.04722.90-130.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา22,449.2518,974.4215.5 %5.0624.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า16,476.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5666.37449.9532.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา50,662.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,007.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง21,158.8713,964.0134.0 %5.0650.11568.8012.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา14,166.6315,340.79-8.3 %0.01,511.152,267.82-50.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,468.301,712.0050.6 %5.0776.06515.4833.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,561.92404.0084.2 %5.0414.79171.0558.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา14,679.239,445.3335.7 %5.03,852.922,991.5522.4 %5.0
รวม 455,803 218,869 51.98 % 64,454 21,405 66.79 %