จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,876.30821.0071.5 %5.0271.29446.10-64.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต19,961.7711,986.3540.0 %5.058.1897.01-66.7 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11442.98-380.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,723.553,528.855.2 %2.5572.71210.9063.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,181.631,376.0056.8 %5.0407.310.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต33,628.8823,893.5028.9 %5.03,215.941,391.4356.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 113,863.323,840.0072.3 %5.0346.6550.3585.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 24,674.302,208.0052.8 %5.0318.24142.5055.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้6,734.171,336.0080.2 %5.0307.8440.8586.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง5,138.002,006.0061.0 %5.0391.35106.4072.8 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,093.8568.2393.8 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต7,056.424,362.0038.2 %5.0686.8118.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,407.297,948.30-80.3 %0.0781.89357.2054.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต8,645.341,471.0083.0 %5.01,051.96238.2577.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,029.241,722.0057.3 %5.0724.84380.0047.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,329.252,140.0035.7 %5.0439.60341.4722.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต3,015.191,408.0053.3 %5.0328.34509.75-55.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,280.362,097.0036.1 %5.0458.620.00100.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,836.292,534.00-38.0 %0.0353.03128.8063.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต4,067.501,939.0052.3 %5.0708.15628.0111.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต6,273.982,363.0062.3 %5.0439.60117.8073.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต5,640.6927,760.00-392.1 %0.01,067.13484.6854.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต4,208.303,241.0023.0 %5.0781.89881.98-12.8 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)4,710.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,405.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก24,693.9515,537.2237.1 %5.0277.5080.5971.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,736.91693.0060.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต4,423.671,349.0069.5 %5.0477.630.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต3,287.691,139.2565.3 %5.0420.58173.7658.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,244.774,312.40-1.6 %0.0705.82226.8867.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,879.6125,316.00-330.6 %0.01,352.372,239.28-65.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,430.49576.0089.4 %5.01,276.30169.3086.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต3,986.251,782.0055.3 %5.0705.82140.0380.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,721.3512,520.50-118.8 %0.01,067.13147.9286.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต11,335.961,817.0084.0 %5.0363.54293.4319.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,818.134,257.80-11.5 %0.0629.76496.8521.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,991.121,377.0065.5 %5.0705.82152.3978.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,543.392,035.4042.6 %5.0515.6695.5381.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต7,763.834,337.0044.1 %5.0553.70123.2877.7 %5.0
สพ.ภูเก็ต11,103.305,315.2052.1 %5.0376.17486.39-29.3 %0.0
รจจ.ภูเก็ต 61,231.7532,363.0047.1 %5.0936.05981.76-4.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,847.49995.0065.1 %5.0268.46206.4523.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,757.331,933.8048.5 %5.0629.76219.8065.1 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต5,339.907,628.58-42.9 %0.01,048.11161.0684.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต8,138.881,867.5077.1 %5.0496.81381.4223.2 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 3,088.781,043.0066.2 %5.0438.62129.6170.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต2,717.553,648.00-34.2 %0.0439.60102.2676.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต34,892.8216,796.0051.9 %5.0645.60346.0846.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต27,495.783,586.8387.0 %5.0263.96105.0060.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต17,853.7119,103.00-7.0 %0.0355.68294.6517.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต141,160.5687,047.0038.3 %5.0411.49926.00-125.0 %0.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง25,509.1617,068.1433.1 %5.0285.36179.0537.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต42,013.6948,338.85-15.1 %0.0640.16307.3952.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,427.2613,056.002.8 %1.01,001.181,035.15-3.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 4,310.734,068.005.6 %2.5496.65182.7663.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,908.88506.0082.6 %5.0287.4770.8975.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 40,652.2150,005.33-23.0 %0.08,539.3012,264.43-43.6 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต38,875.1317,118.0056.0 %5.02,540.533,404.00-34.0 %0.0
รวม 726,754 518,518 28.65 % 43,591 33,208 23.82 %