จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,873.3112,185.00-150.0 %0.01,763.79316.8082.0 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,662.09126.0097.3 %5.0216.92167.5222.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี19,627.771.00100.0 %5.089.37351.30-293.1 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี63,941.0586,645.00-35.5 %0.0256.41873.70-240.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย5,848.013,740.2036.0 %5.067.1466.031.6 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี5,058.702,000.0060.5 %5.01,348.01398.0570.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,082.682,721.3611.7 %5.0825.640.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 84,174.202,253.0046.0 %5.0964.220.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1118,050.4522,531.00-24.8 %0.04,067.94455.7088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี8,417.5910,050.00-19.4 %0.02,738.73876.8568.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 211,232.878,638.0023.1 %5.01,761.25362.0079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม3,433.08310.0091.0 %5.0243.0341.3583.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ532.15440.0017.3 %5.0287.7840.9785.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,865.00859.0077.8 %5.0433.6776.0082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก3,534.46407.0088.5 %5.0356.3281.8477.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา3,705.37510.0086.2 %5.0491.6832.3793.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี3,349.101,993.0040.5 %5.0292.5976.0074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม2,669.42181.0093.2 %5.0360.810.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,688.321,598.0065.9 %5.0464.880.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,977.32616.0084.5 %5.0398.3291.3777.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม3,859.63166.0095.7 %5.0209.290.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์3,753.74469.0087.5 %5.0261.0238.9685.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง4,064.55692.0083.0 %5.0378.0438.6789.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,723.16473.0087.3 %5.0297.7775.3374.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,591.88416.0088.4 %5.0345.6314.1095.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน2,761.71451.0083.7 %5.0234.7181.4365.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน4,099.511,185.0071.1 %5.0347.9376.0078.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,619.13374.0089.7 %5.0319.3232.0190.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา3,798.10140.0096.3 %5.0310.2580.2274.1 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย9,102.222,548.0072.0 %5.0753.41166.9377.8 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,742.446,219.0047.0 %5.0711.28162.4577.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 85,437.628,845.44-62.7 %0.02,010.671,361.3532.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี30,725.7611,119.4063.8 %5.09,804.97853.1091.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,649.771.00100.0 %5.0362.8597.8573.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,584.672,092.0019.1 %5.0425.86242.2543.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ2,791.211,070.0061.7 %5.0627.75427.9931.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,414.891,880.0044.9 %5.0540.98261.2551.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,421.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5407.91187.1554.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี7,130.855,060.3429.0 %5.02,118.711,136.9946.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1111,904.612,243.8081.2 %5.08,283.18164.8098.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี3,206.45840.0073.8 %5.0897.36560.5037.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,121.291,037.0066.8 %5.0853.57653.6023.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,925.593,272.16-11.8 %0.0749.551,020.30-36.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,636.583,788.9818.3 %5.01,844.841,277.5030.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,916.705,093.90-3.6 %0.01,962.553,589.58-82.9 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี44,196.872,735.6493.8 %5.01,779.893,763.13-111.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,683.134,251.16-58.4 %0.0627.68578.757.8 %3.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี5,058.672,068.8059.1 %5.01,643.301,991.89-21.2 %0.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี4,968.552,840.0042.8 %5.01,316.99727.7044.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 84,050.372,930.8827.6 %5.01,533.514,121.67-168.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี17,663.5318,339.00-3.8 %0.01,624.29187.7588.4 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี330,045.16353,269.00-7.0 %0.0849.99950.00-11.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)9,944.867,123.2028.4 %5.03,203.75278.3591.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,490.511,564.0055.2 %5.01,000.12542.4545.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,730.067,096.28-90.2 %0.0963.591,025.11-6.4 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)8,549.308,015.196.2 %3.03,012.46826.9772.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 108,084.988,818.22-9.1 %0.03,102.742,310.7025.5 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,874.49443.0076.4 %5.081.1665.2119.7 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,874.49575.0069.3 %5.089.6083.227.1 %3.5
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)3,063.71996.0067.5 %5.092.310.9599.0 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี5,633.824,854.0013.8 %5.097.5271.6026.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,741.00996.0073.4 %5.0996.750.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,116.911,565.0049.8 %5.01,155.28308.7573.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,800.382,998.0021.1 %5.0650.24555.7514.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,276.7250,150.00-505.9 %0.02,251.182,047.959.0 %4.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี4,340.511,669.0061.5 %5.01,320.031,143.0013.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,582.80802.0077.6 %5.01,034.80280.2572.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,101.4812,716.00-79.1 %0.01,909.54117.7993.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี14,193.5414,309.01-0.8 %0.02,339.381,486.7536.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี12,425.921,707.0086.3 %5.01,415.111,847.75-30.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,050.924,143.00-2.3 %0.01,205.94454.1062.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,001.012,303.0042.4 %5.01,205.94120.6590.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี4,484.483,040.0032.2 %5.01,396.12543.4061.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,800.792,978.9121.6 %5.0920.7295.9589.6 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี8,792.898,294.835.7 %2.5589.00331.2543.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 27,361.2011,203.0059.1 %5.0865.52565.0034.7 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี77,958.9867,262.9413.7 %5.01,566.891,317.2915.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8131,233.5214,520.0088.9 %5.050,292.30687.3098.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,948.254,165.0030.0 %5.0768.58191.9075.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,850.235,198.0011.1 %5.01,658.00720.1056.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี35,530.3823,380.0034.2 %5.0804.73929.57-15.5 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,312.773,012.0030.2 %5.01,053.81457.4656.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานีไม่ครบ8,525.16ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ726.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,926.811,176.0070.1 %5.0901.69167.2081.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,670.504,055.12-10.5 %0.0939.72874.656.9 %3.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)56,161.3119,257.1865.7 %5.05,118.79416.2091.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 243,132.2711,585.7673.1 %5.02,154.18753.5665.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 19,093.4412,311.00-35.4 %0.0441.82428.003.1 %1.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 344,307.9316,101.1863.7 %5.01,703.66810.8352.4 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้12,054.294,879.0259.5 %5.0376.23730.00-94.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,864.792,385.0016.7 %5.0284.82592.99-108.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี70,748.0596,778.00-36.8 %0.01,679.35800.7052.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์16,194.3614,736.009.0 %4.5933.63462.5050.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี126,081.4469,155.0045.2 %5.01,125.82525.3553.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี21,431.4120,562.004.1 %2.01,070.68760.1629.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี17,695.0019,393.00-9.6 %0.0912.27152.0083.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา47,683.3623,798.0050.1 %5.01,009.18817.6919.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ43,752.8719,860.0054.6 %5.0994.58696.7030.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี54,937.9922,055.6659.9 %5.019,341.344,058.9579.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี26,649.7620,972.0021.3 %5.01,188.66468.0760.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 113,136.770.10100.0 %5.01,247.27103.5591.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,682.133,288.0010.7 %5.0725.53744.35-2.6 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)5,306.168,088.00-52.4 %0.01,541.311,887.10-22.4 %0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,839.581,629.0042.6 %5.0458.2630.0093.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี2,696.76561.0079.2 %5.0676.84274.8059.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี17,471.9941.1099.8 %5.06,830.676,668.272.4 %1.0
รวม 1,782,621 1,272,281 28.63 % 200,563 71,865 64.17 %