จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,288.11565.3075.3 %5.0309.6255.5382.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง112,967.5729,934.4173.5 %5.0760.55145.1680.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,799.121,699.4039.3 %5.0480.77213.5655.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,812.991,452.4048.4 %5.0518.8055.1289.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง25,817.3011,352.0056.0 %5.01,735.82454.5573.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,843.23682.0082.3 %5.0222.750.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี3,894.34340.0091.3 %5.0337.2570.3079.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,748.60272.0092.7 %5.0321.1495.0070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,717.94313.0091.6 %5.0258.570.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง4,289.445,116.00-19.3 %0.0994.20100.8589.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,487.113,081.4211.6 %5.0785.02465.8940.7 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,420.13294.0087.9 %5.0439.65190.0056.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง3,780.622,612.5030.9 %5.0651.93506.9622.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,008.67948.1068.5 %5.0613.92446.4527.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง2,826.711,141.5059.6 %5.0537.83330.4338.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง2,918.65978.0066.5 %5.01,080.888,367.49-674.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,302.072,025.0012.0 %5.0432.09389.859.8 %4.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,640.941,098.0069.8 %5.0727.78800.13-9.9 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)3,031.841,086.3064.2 %5.0518.8268.0786.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง12,865.677,064.2745.1 %5.0880.11193.7678.0 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง62,455.9441,563.4033.5 %5.0368.73658.27-78.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,411.761,320.0061.3 %5.0453.57403.3711.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 3,717.132,451.0034.1 %5.062.32191.52-207.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,051.51911.7070.1 %5.0632.9064.0389.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,737.25643.0076.5 %5.0499.79381.2523.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง4,146.072,512.0039.4 %5.0918.14323.0064.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง6,217.1030,661.00-393.2 %0.01,171.56653.3644.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง3,910.453,980.23-1.8 %0.0880.11455.3548.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง2,900.481,377.9052.5 %5.0613.88132.1978.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง4,758.705,639.00-18.5 %0.0899.12156.4882.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,027.271,640.9045.8 %5.0613.88662.33-7.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง3,456.543,099.6010.3 %5.0575.85320.5044.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง2,918.891,950.0033.2 %5.0423.63165.7660.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,331.861,215.0072.0 %5.0531.0227.8294.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,799.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5480.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง39,155.731,862.0095.2 %5.012,612.98680.5794.6 %5.0
รจจ.ระนอง 884,240.7523,786.5397.3 %5.08,496.19610.7592.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,424.32654.6073.0 %5.0366.67195.9546.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง5,359.714,414.0017.6 %5.01,393.54660.7752.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,599.221,142.0068.3 %5.0804.06433.0046.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,058.533,591.82-17.4 %0.0635.22394.0338.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,008.261,208.7059.8 %5.0431.76388.6210.0 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,218.081,591.0050.6 %5.0575.8526.2895.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง24,078.2711,355.0052.8 %5.02,988.43646.0278.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง3,917.413,225.0017.7 %5.0320.13324.29-1.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ358.22ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง15,096.929,044.0040.1 %5.0520.01599.95-15.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี22,387.349,128.0059.2 %5.0587.84313.4846.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,542.8314,775.63-73.0 %0.01,369.281,089.5020.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,338.321,733.0048.1 %5.0746.99691.037.5 %3.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง3,053.841,240.0059.4 %5.0404.700.9599.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง15,687.991,605.9989.8 %5.03,091.433,926.74-27.0 %0.0
รวม 1,357,670 261,378 80.75 % 56,597 28,528 49.59 %