จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,504.331,144.0054.3 %5.0467.3932.4593.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร3,396.252,150.0036.7 %5.0657.55269.5659.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร3,025.701,616.0046.6 %5.0638.5432.4594.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,409.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5314.8544.6585.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,712.80162.0095.6 %5.0478.9842.8891.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ4,038.80395.0090.2 %5.0316.5237.3988.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,603.27336.0090.7 %5.0257.7557.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน5,050.31544.0089.2 %5.0492.8080.9283.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแมไม่ครบ26.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ74.24ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,683.61446.0087.9 %5.0305.4126.6191.3 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,859.236,385.00-65.4 %0.0790.91223.1871.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร10,762.044,510.0058.1 %5.01,151.97665.0042.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร3,789.141,212.0068.0 %5.0961.81593.7538.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร2,920.521,342.0054.0 %5.0638.54142.8977.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร2,269.021,551.0031.6 %5.0315.26112.1064.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร5,088.031,295.0074.5 %5.01,456.22956.7234.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร2,040.603,665.04-79.6 %0.0509.86739.82-45.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,751.332,060.0045.1 %5.0942.79788.5016.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร4,108.361,755.0057.3 %5.0872.10760.0012.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,506.319,402.33-70.8 %0.01,266.06216.5282.9 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร69,975.3248,672.0030.4 %5.0565.68605.85-7.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,327.791,871.0043.8 %5.0561.2996.4882.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,888.905,780.00-18.2 %0.073.480.9098.8 %5.0
สอต.ชุมพร(สวี)1,361.211.0099.9 %5.059.3550.9714.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,317.86567.0082.9 %5.0809.6858.8292.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,497.3594.0096.2 %5.0600.50412.1631.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,218.093,715.00-15.4 %0.0752.6340,332.25-5,258.8 %0.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร15,914.6350,558.55-217.7 %0.02,597.182,040.4021.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร6,492.312,313.6764.4 %5.01,494.281,105.6526.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,557.942,602.0026.9 %5.0771.65203.1473.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,673.3412,790.79-91.7 %0.01,247.05174.3586.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร3,069.131,707.0044.4 %5.0695.58569.8218.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,468.572,413.9830.4 %5.0866.75317.6263.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,135.921,733.0044.7 %5.0733.62314.5057.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,533.821,296.0063.3 %5.0737.76258.2365.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,381.171,907.4043.6 %5.0619.5232.1394.8 %5.0
สพ.ชุมพร3,236.923,329.00-2.8 %0.0733.62461.4437.1 %5.0
รจจ.ชุมพร 40,875.5927,065.0033.8 %5.0854.47499.7141.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,500.31631.0074.8 %5.0467.39184.7060.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร5,096.373,287.0035.5 %5.01,266.06719.0043.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร3,049.001,026.0066.3 %5.0695.58275.5060.4 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,201.284,337.00-3.2 %0.01,056.89469.3055.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร3,001.161.00100.0 %5.0393.84114.0471.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร3,227.664,632.83-43.5 %0.0771.65298.4761.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร10,646.082,840.0073.3 %5.0782.83355.0054.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 134,693.9411,516.0066.8 %5.01,350.13651.4651.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 219,031.7510,449.4145.1 %5.01,584.58521.5567.1 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล59,673.0016,197.3472.9 %5.0475.73781.86-64.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร2,422.711,782.6026.4 %5.0253.31343.00-35.4 %0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์12,207.5720,989.00-71.9 %0.0687.30668.682.7 %1.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ24,671.0312,408.0049.7 %5.0629.95383.0139.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร49,242.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,059.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน42,933.8921,664.0049.5 %5.0820.11497.5139.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร31,568.6926,124.8017.2 %5.01,003.341,510.15-50.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร15,889.9514,044.5111.6 %5.0693.57521.5824.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร19,430.6516,430.0015.4 %5.03,074.331,020.0066.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 4,983.012,041.6059.0 %5.0828.70644.1522.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,414.45626.0074.1 %5.0429.36258.1739.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร24,447.6210,648.0056.4 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 581,126 390,063 32.88 % 49,028 67,419 -37.51 %