จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,500.021,171.0053.2 %5.0434.33179.6258.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,490.622,520.8127.8 %5.0795.63134.9383.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,321.321,797.0045.9 %5.0719.5798.7086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี9,604.3010,945.00-14.0 %0.02,518.29906.3064.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง3,826.76567.0085.2 %5.0400.40101.7374.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง6,566.04437.0093.3 %5.01,744.3496.7994.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ3,684.35508.0086.2 %5.0275.714.5598.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์3,741.51571.0084.7 %5.0260.805.0098.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,059.16938.0076.9 %5.0312.85103.8266.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,813.24772.0079.8 %5.0137.1996.1529.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,019.23240.0094.0 %5.0384.976.9298.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี5,205.002,369.0054.5 %5.0283.96114.7259.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล4,366.751,236.0071.7 %5.0486.36104.0478.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง3,996.84898.0077.5 %5.0311.49103.6166.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคมไม่ครบ1,178.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ102.68ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,929.775,388.21-37.1 %0.0985.77443.3155.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี3,758.931,695.0054.9 %5.0928.74637.5531.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 83,796.573,441.429.4 %4.51,402.14515.1463.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,166.772,762.0012.8 %5.0700.55368.2847.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1032,810.3454,688.14-66.7 %0.012,402.635,598.9554.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี2,882.951,179.0059.1 %5.0442.85748.30-69.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี3,711.293,468.006.6 %3.0909.732,878.74-216.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี1,807.773,851.30-113.0 %0.0458.38961.95-109.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,437.043,888.10-13.1 %0.0619.19715.07-15.5 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี3,236.675,445.00-68.2 %0.0729.41410.7043.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี3,996.1517,103.25-328.0 %0.01,004.81218.4578.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1119,747.6819,197.002.8 %1.07,233.585,604.0522.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี41,201.753,764.0090.9 %5.016,008.43416.6197.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,511.59683.0072.8 %5.0434.3257.0786.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี2,889.931,144.0060.4 %5.0586.46528.869.8 %4.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี3,744.893,996.35-6.7 %0.0871.69841.333.5 %1.5
สำนักงานจังหวัดลพบุรี5,056.9630,133.45-495.9 %0.01,385.11683.8450.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,703.214,930.00-4.8 %0.01,309.07209.7884.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,357.137,968.00-137.3 %0.0776.61404.3047.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี19,783.5828,569.98-44.4 %0.03,571.97406.5288.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี3,877.191,988.0048.7 %5.0985.79350.4064.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,503.762,070.0040.9 %5.0833.69372.8055.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,547.881,163.0067.2 %5.0852.68480.6943.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี5,164.846,282.19-21.6 %0.01,413.98635.5955.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี3,267.863,161.493.3 %1.5719.5788.2587.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี5,541.9918,294.00-230.1 %0.01,411.8020,318.79-1,339.2 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี11,243.782,208.5080.4 %5.0700.55417.4440.4 %5.0
รจก.ลพบุรี ไม่ครบ18,859.56ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ791.26ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,748.591,120.0059.3 %5.0529.4198.4881.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,324.432,993.909.9 %4.5719.57560.4122.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,118.001,068.0065.7 %5.0408.56393.763.6 %1.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี5,041.713,630.0028.0 %5.01,224.80878.7428.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี3,484.233,860.19-10.8 %0.0814.63308.1762.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี7,464.186,898.847.6 %3.51,501.59753.8549.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี6,573.849,553.32-45.3 %0.02,031.68301.9785.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 114,778.8822,646.91-53.2 %0.01,271.441,250.301.7 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 26,025.7013,493.33-123.9 %0.02,200.121,065.4751.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 65,692.9315,589.60-173.8 %0.0362.99399.00-9.9 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี17,992.5512,920.0028.2 %5.0609.90492.0719.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี14,335.9011,138.0022.3 %5.0659.770.00100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง43,074.3323,106.0046.4 %5.0734.69634.5113.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล52,160.5320,046.0061.6 %5.0851.26353.7358.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 2,742.521,752.9036.1 %5.01,186.3938.7596.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 211,463.963,270.0071.5 %5.0663.40605.398.7 %4.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี26,819.7116,444.0038.7 %5.0881.32940.49-6.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี107,164.43146,784.00-37.0 %0.02,072.012,138.23-3.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี39,252.2917,439.0055.6 %5.02,504.642,772.10-10.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 3,611.333,746.00-3.7 %0.0852.66443.9147.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี2,991.061,783.9840.4 %5.0624.49314.1449.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี21,892.7528,333.48-29.4 %0.03,637.098,749.29-140.6 %0.0
รวม 669,627 631,050 5.76 % 94,428 70,862 24.96 %