จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,862.443,608.006.6 %3.0820.58225.0972.6 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,594.39878.7075.6 %5.0401.13287.9028.2 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 654,127.521.00100.0 %5.0245.450.9599.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา46,738.5570,538.00-50.9 %0.0176.240.9599.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา25,644.831.00100.0 %5.01,718.230.9599.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา6,387.3513,020.00-103.8 %0.01,612.39480.5570.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1229,429.7771,964.00-144.5 %0.08,271.78445.5594.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 219,571.021.00100.0 %5.04,933.371,415.5071.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 117,795.5640,195.60-125.9 %0.04,237.95850.9579.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ4,143.04644.0084.5 %5.0299.3296.9067.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,954.13609.0084.6 %5.0246.38129.2047.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี4,017.00583.0085.5 %5.0347.4358.9083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,887.37535.0086.2 %5.0460.01108.3076.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,905.96405.0089.6 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,809.08346.0090.9 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,759.31304.0091.9 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,982.48353.0091.1 %5.0194.4947.5075.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,876.71632.0083.7 %5.0201.5780.7559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลา4,696.110.00100.0 %5.0270.1251.7980.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด4,069.12687.0083.1 %5.0375.44116.8568.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 15,468.041.00100.0 %5.0510.740.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0506.58109.2578.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,510.071,248.0072.3 %5.0544.2759.6889.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,716.22471.0087.3 %5.0407.7698.8075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร4,046.83870.0078.5 %5.0340.0661.3782.0 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 410,393.1815,031.18-44.6 %0.02,272.581,003.9555.8 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,980.356,204.86-213.3 %0.0901.64265.6570.5 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา9,114.4220,359.83-123.4 %0.01,320.26335.2574.6 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์15,670.9535,248.51-124.9 %0.02,057.07568.1072.4 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา30,057.4885,921.99-185.9 %0.02,058.45292.0585.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 98,675.179,453.98-9.0 %0.02,050.641,803.9612.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,933.2413,284.75-91.6 %0.01,855.531,751.895.6 %2.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา6,463.201.00100.0 %5.01,840.560.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 126,114.986,276.22-2.6 %0.01,545.11717.7253.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา4,185.781.00100.0 %5.01,041.911,401.25-34.5 %0.0
สำนักงานชลประทานที่ 1616,692.58546,923.44-3,176.4 %0.05,183.445,358.95-3.4 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 95,021.891,679.0066.6 %5.01,291.52192.9985.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา4,964.441.00100.0 %5.0775.670.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา3,815.443,181.0016.6 %5.0889.760.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,819.493,379.6029.9 %5.01,583.131,049.7533.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 125,307.134,757.8010.4 %5.01,378.58150.1689.1 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา15,557.6113,424.2313.7 %5.01,650.83608.5063.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,313.485,209.00-125.2 %0.0561.690.9599.8 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,420.224,209.294.8 %2.01,887.800.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา6,713.983,788.7943.6 %5.02,068.781,598.4922.7 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา4,170.822,623.2037.1 %5.01,042.47587.8443.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 985,994.582,245.0297.4 %5.04,648.043,350.2427.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา32,571.4628,066.5313.8 %5.02,664.50768.5571.2 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 15 11,833.491.00100.0 %5.04,310.850.95100.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)4,929.441.00100.0 %5.01,815.760.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,856.923,775.652.1 %1.01,215.99810.3833.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา4,622.923,336.0027.8 %5.01,041.91575.6144.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 12,787.161.00100.0 %5.04,174.590.95100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 815,244.1414,119.087.4 %3.54,387.704,371.750.4 %0.5
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก37,594.8528,248.2324.9 %5.0470.47400.2614.9 %5.0
สอต.สงขลา(สะเดา)1,446.28595.8058.8 %5.068.2863.676.8 %3.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)1,948.661.0099.9 %5.065.2063.013.4 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,923.271,135.0071.1 %5.0889.78180.5079.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,373.141,570.0053.5 %5.0775.69266.9565.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,268.723,258.490.3 %0.5737.66393.8546.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา6,383.6948,212.25-655.2 %0.01,498.270.9599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา4,002.072,011.7449.7 %5.0528.82505.874.3 %2.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา24,767.7517,757.0028.3 %5.02,896.631,299.4555.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา38,691.031.00100.0 %5.014,714.420.95100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา5,332.471.00100.0 %5.01,213.060.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา6,091.223,188.0047.7 %5.01,308.11617.5052.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา3,551.041.00100.0 %5.0851.730.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา61,291.5316,524.6973.0 %5.0870.28447.0448.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา18,498.8915,550.4815.9 %5.0699.91442.1736.8 %5.0
ทสบ.สงขลา 67,932.741.00100.0 %5.01,287.720.9599.9 %5.0
รจจ.สงขลา 55,422.861.00100.0 %5.01,090.100.9599.9 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา73,392.951.00100.0 %5.01,356.000.9599.9 %5.0
ทสญ.สงขลา 40,347.7417,905.5155.6 %5.0877.55688.0021.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 914,861.448,079.2145.6 %5.01,843.571,051.8942.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,975.591,262.0057.6 %5.0622.50351.5043.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,944.051,489.0062.2 %5.0984.841,258.26-27.8 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา41,348.1022,698.0045.1 %5.02,350.891,946.5517.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,335.581.00100.0 %5.01,117.95573.6048.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา5,307.297,845.88-47.8 %0.01,441.23937.6534.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา3,951.692,908.2026.4 %5.0946.83610.8235.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา6,085.094,612.9824.2 %5.01,830.34732.0060.0 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ404.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 157,404.1312,667.3577.9 %5.01,018.42686.8532.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา47,736.767,753.5883.8 %5.0496.440.9599.8 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้3,139.821,477.6652.9 %5.0634.89299.5052.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา16,951.731.00100.0 %5.0740.6319,974.11-2,596.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา32,446.3248,174.99-48.5 %0.0708.620.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา18,855.6432,118.57-70.3 %0.02,233.183,878.04-73.7 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา10,490.2814,678.01-39.9 %0.02,774.752,068.9925.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา45,836.2925,819.7743.7 %5.01,053.40518.6450.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 124,076.461,497.0063.3 %5.01,172.75411.5164.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 5,492.644,564.8016.9 %5.0854.30827.283.2 %1.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)6,069.067,334.96-20.9 %0.01,983.88387.1380.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา4,344.796,173.72-42.1 %0.01,553.38519.6066.6 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,971.052,084.0029.9 %5.0512.4474.4185.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,908.40808.0072.2 %5.0604.54417.0531.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 957,840.9745,398.0021.5 %5.020,806.4715,000.0027.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา16,180.479,112.7343.7 %5.04,418.915,594.83-26.6 %0.0
รวม 1,482,337 1,464,925 1.17 % 172,398 96,110 44.25 %