จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล2,476.741,022.0058.7 %5.0392.65320.1518.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล31,960.0212,785.0060.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล3,203.274,692.51-46.5 %0.0582.81249.8557.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล2,989.891,237.0058.6 %5.0468.722.8599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล8,285.3213,966.00-68.6 %0.01,818.85614.6566.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,776.26392.0089.6 %5.0258.7095.0063.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,220.85369.0091.3 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,849.86616.0084.0 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า3,738.98714.0080.9 %5.0355.6780.5677.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล4,607.44425.0090.8 %5.0234.7457.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,736.66477.0087.2 %5.0167.7874.1055.8 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,877.1510,033.0115.5 %5.0802.71459.3542.8 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,641.224,918.00-6.0 %0.0643.19174.8072.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,391.611,374.0059.5 %5.0677.89399.0041.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,768.33966.9065.1 %5.0411.67285.0030.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,705.141,999.0057.5 %5.01,191.33804.3432.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,259.041,520.0053.4 %5.0620.85245.2360.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล2,857.691,039.0063.6 %5.0449.701,037.40-130.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,696.172,394.0011.2 %5.0392.651,074.82-173.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,411.394,419.00-0.2 %0.0943.96912.953.3 %1.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,147.842,318.0044.1 %5.0963.13899.656.6 %3.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,106.101,416.0054.4 %5.0563.80402.8028.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,501.699,159.29-103.5 %0.0960.26465.5051.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,246.792,395.0026.2 %5.0601.83197.6067.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,209.00609.0072.4 %5.024.1863.01-160.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,665.91737.0079.9 %5.0791.9932.6595.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,769.74607.0078.1 %5.0430.69307.8028.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,837.394,266.00-11.2 %0.0658.88300.7554.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,304.201,215.456.8 %3.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,407.794,250.003.6 %1.51,087.97466.0657.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,343.081,758.0047.4 %5.0658.88222.3066.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล4,626.468,782.29-89.8 %0.01,058.2176.2792.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล11,186.06905.0091.9 %5.0582.81304.9547.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,546.392,882.0018.7 %5.0734.94473.1035.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,204.021,221.0061.9 %5.0362.54318.6112.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,643.691,422.0061.0 %5.0757.17409.9245.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,879.942,141.0025.7 %5.0449.7068.2684.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล9,237.847,940.0114.0 %5.0376.05197.3747.5 %5.0
รจจ.สตูล 25,579.5416,780.0034.4 %5.0544.8671.4286.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,632.60509.0080.7 %5.0373.64399.00-6.8 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,726.501,846.0050.5 %5.0791.99411.3548.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,933.271,145.0061.0 %5.0487.73411.3515.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,551.784,226.787.1 %3.5677.89425.6537.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,458.032,541.5043.0 %5.0620.852.8599.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล3,960.255,492.97-38.7 %0.0716.66683.504.6 %2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล7,743.4910,200.00-31.7 %0.01,278.991,121.9512.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,344.683,474.4420.0 %5.0329.57467.08-41.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล52,731.4342,510.0019.4 %5.0959.79997.50-3.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู35,076.4814,468.0058.8 %5.0577.04510.0011.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล27,537.0225,786.316.4 %3.0704.751,629.31-131.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล10,082.5716,592.22-64.6 %0.01,288.801,586.95-23.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,346.101,879.7043.8 %5.0639.8690.2485.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล3,087.68651.0078.9 %5.0335.6158.9082.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล34,103.518,582.6174.8 %5.02,486.512,763.25-11.1 %0.0
รวม 412,908 274,853 33.43 % 36,071 25,091 30.44 %