จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,968.86554.0081.3 %5.0381.84194.7449.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,973.628,987.8355.0 %5.067.72499.93-638.2 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง20,673.267,591.0363.3 %5.0348.68233.4633.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง3,187.851,024.0067.9 %5.0589.45198.5566.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง3,042.042,390.0021.4 %5.0608.4757.8490.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง12,051.6513,950.00-15.8 %0.02,548.09810.3568.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,720.65239.0093.6 %5.0139.788.9993.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,921.37374.0090.5 %5.0253.0190.4464.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,702.67409.0089.0 %5.0298.3460.4479.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,214.621,369.0073.7 %5.0303.0776.8174.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง4,140.231,076.0074.0 %5.0294.5177.5273.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด3,890.35760.0080.5 %5.0296.4085.1271.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,257.39575.0086.5 %5.0255.0777.5069.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,786.13794.0079.0 %5.0314.7476.9575.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,729.20200.0094.6 %5.0263.8364.3075.6 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,422.964,331.8062.1 %5.0935.68231.8075.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง15,125.624,591.8669.6 %5.0938.781,073.50-14.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,857.192,507.0012.3 %5.0532.41122.9876.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง3,910.561,363.0065.1 %5.0969.761,099.06-13.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง3,158.712,392.0024.3 %5.0665.52392.3541.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง3,107.921,103.0064.5 %5.0646.50690.00-6.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,457.731,470.0067.0 %5.01,159.931,546.60-33.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง2,259.733,261.00-44.3 %0.0539.90653.60-21.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,783.164,243.3126.6 %5.01,331.061,352.80-1.6 %0.0
ส.ป.ก.ตรัง3,505.541,396.8060.2 %5.0836.66119.7085.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง6,469.1112,167.39-88.1 %0.01,369.11435.5468.2 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง143,348.5098,783.0031.1 %5.0353.17633.35-79.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,519.922,228.0036.7 %5.0798.63390.9551.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง6,193.913,576.1642.3 %5.03,067.02354.6188.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 4,756.561,845.0061.2 %5.078.0624.8368.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,018.12657.0078.2 %5.0722.570.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง3,018.871,929.0036.1 %5.0608.47147.1675.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,549.103,019.0014.9 %5.0798.63255.9068.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง6,631.792,340.0064.7 %5.01,654.351,841.50-11.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,396.074,221.004.0 %2.01,274.03376.3170.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง4,581.811,549.0066.2 %5.0817.65324.9060.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง8,829.7211,868.73-34.4 %0.01,445.85106.4092.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,158.092,235.0046.2 %5.01,026.81660.2535.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง4,102.917,370.50-79.6 %0.0931.74462.1550.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,470.202,679.0022.8 %5.0836.66323.8861.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง4,360.472,320.0046.8 %5.01,083.87502.5553.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,179.333,163.000.5 %0.5627.49172.9072.4 %5.0
สพ.ตรัง12,332.5911,754.004.7 %2.0965.19339.1564.9 %5.0
รจจ.ตรัง 150,323.0351,295.9965.9 %5.01,006.441,370.60-36.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง3,494.64860.0075.4 %5.0456.34169.1062.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,803.772,862.0024.8 %5.0893.71465.5047.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,925.69990.0066.2 %5.0570.44351.5038.4 %5.0
สปส.จ.ตรัง4,844.204,933.74-1.8 %0.01,007.79522.5048.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,150.63990.0068.6 %5.0665.52179.5573.0 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,746.285,645.62-18.9 %0.0798.62506.3536.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง11,010.037,565.3431.3 %5.0401.15440.80-9.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ800.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 125,083.2512,763.8849.1 %5.01,231.72868.0029.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 229,906.6311,481.9461.6 %5.01,353.511,854.40-37.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,806.105,269.8722.6 %5.0302.84795.15-162.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง22,122.3635,555.00-60.7 %0.0768.97957.30-24.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด51,213.9224,192.0052.8 %5.0758.60213.1471.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง17,657.5917,406.911.4 %0.5641.97453.5029.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพตรังไม่ครบ24,045.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ95.09ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน16,146.559,759.0039.6 %5.0624.74394.2536.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง63,489.6456,550.0010.9 %5.01,038.211,130.00-8.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง10,693.3816,494.00-54.2 %0.01,728.481,046.7739.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง38,390.4819,359.0049.6 %5.0760.77431.3743.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,502.062,576.0026.4 %5.0893.71404.0954.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,400.13888.0063.0 %5.0361.26198.4545.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง35,761.8910,454.5070.8 %5.03,989.869,637.32-141.5 %0.0
รวม 891,238 538,550 39.57 % 54,233 39,638 26.91 %