จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,541.60903.0064.5 %5.0371.1197.4973.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง14,859.611,340.7891.0 %5.087.00108.97-25.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,601.674,585.41-27.3 %0.0710.96138.7080.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,803.211,360.0064.2 %5.0599.3072.7487.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง12,546.6515,789.00-25.8 %0.02,443.85916.8862.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,935.34495.0087.4 %5.0347.4447.5286.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน4,128.10308.0092.5 %5.0299.3665.0878.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,712.31399.0089.3 %5.0137.4845.7566.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,734.12502.0086.6 %5.0185.1177.2458.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,893.82479.0087.7 %5.0243.8523.8090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,847.67456.0088.1 %5.0260.2975.2071.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,823.36477.0087.5 %5.0247.57129.6847.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,828.68243.0093.7 %5.0383.9649.1787.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,294.334,816.84-12.2 %0.0867.45487.3543.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,553.13727.0071.5 %5.0400.49370.507.5 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง6,052.532,385.0060.6 %5.0923.54373.3559.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,472.771,557.0055.2 %5.0484.89620.21-27.9 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง5,484.40971.0082.3 %5.0694.36646.007.0 %3.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง4,720.192,775.0041.2 %5.0865.521,021.25-18.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง2,016.522,377.00-17.9 %0.0466.14361.0022.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,834.581,727.0064.3 %5.01,283.861,106.8513.8 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง5,968.392,607.0056.3 %5.0683.78561.7817.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง14,433.37106,470.12-637.7 %0.01,188.80376.4668.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,650.582,977.3818.4 %5.0770.48545.0029.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,901.461,097.0042.3 %5.045.54138.41-203.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,846.73418.0085.3 %5.0447.1632.4692.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง3,222.26878.0072.8 %5.0504.21403.7519.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,350.883,301.361.5 %0.5675.35318.2552.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง7,888.328,222.91-4.2 %0.09,161.491,277.6986.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,346.037,934.00-48.4 %0.01,530.23469.5569.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,466.322,334.0047.7 %5.0580.65122.0679.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,719.436,709.66-17.3 %0.01,207.8156.9095.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,843.853,281.0014.6 %5.0884.54504.8942.9 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,544.681,198.0066.2 %5.0770.44305.5760.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,638.931,853.0060.1 %5.0846.51418.9750.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง6,634.185,291.5720.2 %5.0637.3357.5991.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง11,543.671,728.0085.0 %5.02,900.43441.9884.8 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 42,123.5227,176.2535.5 %5.0809.37467.4442.2 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 7,990.088,261.30-3.4 %0.0396.52495.10-24.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,638.17829.0068.6 %5.0409.14120.0070.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,759.09549.3080.1 %5.0556.54198.9564.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,312.664,745.14-10.0 %0.0770.44437.7643.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง4,781.65361.0092.5 %5.0789.45366.4753.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 192,992.6112,630.7686.4 %5.01,086.93541.5050.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 236,393.989,766.9073.2 %5.01,166.17762.8534.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง26,382.273,853.3285.4 %5.0301.33350.28-16.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน15,265.12244.2698.4 %5.0513.341,073.21-109.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม26,639.1315,300.0042.6 %5.0684.22322.3752.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง170,921.3021,386.8087.5 %5.03,355.68588.1582.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง19,228.9014,870.9322.7 %5.0597.24458.7823.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง89,342.52104,592.00-17.1 %0.01,552.28665.9257.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 41,317.0416,031.9961.2 %5.0525.74677.23-28.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง22,710.4017,637.8422.3 %5.01,760.872,224.64-26.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,442.192,344.8831.9 %5.0668.29509.6923.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,800.921,041.0062.8 %5.0443.78258.5341.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง14,668.0415,842.60-8.0 %0.04,090.151,900.0053.5 %5.0
รวม 817,393 478,439 41.47 % 55,616 25,285 54.54 %