จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,641.301.00100.0 %5.0350.2861.7582.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี13,844.988,630.2037.7 %5.075.16159.85-112.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี2,714.281,263.0053.5 %5.0369.29167.9054.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,097.282,235.0027.8 %5.0521.420.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี22,567.8714,571.0035.4 %5.02,213.86494.0077.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี5,071.201,185.0076.6 %5.0249.2354.1578.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,837.23537.0086.0 %5.0169.3428.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,600.39451.0087.5 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,694.88376.0089.8 %5.0149.6885.5042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,716.83337.0090.9 %5.0215.1266.5069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,738.02379.0089.9 %5.0190.53103.5545.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน3,933.39401.0089.8 %5.0172.2995.0044.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,640.89204.0094.4 %5.0250.2157.0077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,765.09355.0090.6 %5.0238.42114.9551.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,771.54593.0084.3 %5.0217.0658.9072.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,637.45201.0094.5 %5.0195.99168.1514.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,461.18181.0094.8 %5.0233.41161.5030.8 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี11,136.584,924.4055.8 %5.0529.8587.4083.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี4,096.431,315.0067.9 %5.0668.55436.0534.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ2,889.30651.0077.5 %5.0392.42190.0051.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,338.171,240.0076.8 %5.01,415.191,596.00-12.8 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี3,121.771,746.0044.1 %5.0540.45635.55-17.6 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,753.21717.0080.9 %5.0559.47907.25-62.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,336.881,699.0060.8 %5.0749.61400.7846.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,514.253,619.00-3.0 %0.0516.061,117.87-116.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี5,362.384,386.7518.2 %5.01,377.141,482.82-7.7 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,459.271,619.6653.2 %5.0673.55184.3072.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี13,688.9912,252.0110.5 %5.01,186.98305.3774.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,552.722,305.8035.1 %5.0711.58310.1056.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี3,384.051,260.0062.8 %5.051.8932.5537.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,350.221,060.0068.4 %5.0635.5260.8090.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,875.03278.0090.3 %5.0445.37365.3718.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี4,141.643,713.0210.3 %5.0806.66407.2549.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี7,343.011,650.6677.5 %5.01,890.572,931.48-55.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี7,655.094,426.0042.2 %5.01,396.17798.1942.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี5,098.281,140.0077.6 %5.0787.64331.3757.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี6,727.048,500.00-26.4 %0.01,586.32124.4592.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี11,226.111,787.0084.1 %5.0559.45347.4537.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี3,719.721,020.0072.6 %5.0768.65418.0045.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี4,451.06880.0080.2 %5.0844.69152.0082.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,975.522,140.0057.0 %5.01,015.85458.8054.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,857.512,530.0011.5 %5.0426.34225.8547.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี26,466.479,466.9964.2 %5.0535.25337.8036.9 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี59,427.11148,184.39-149.4 %0.0830.66980.40-18.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี3,077.091,140.0063.0 %5.0521.42437.3716.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,972.713,261.9634.4 %5.01,015.84438.1356.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,595.361,424.4060.4 %5.0559.45487.3512.9 %5.0
สปส.จ.ปัตตานี12,908.236,428.1450.2 %5.01,187.00741.8037.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี4,089.322,420.0040.8 %5.0882.72233.0073.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี7,477.711,035.8286.1 %5.01,072.90893.5516.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี8,351.172,244.0073.1 %5.0992.48619.2437.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 216,007.9111,064.0330.9 %5.0850.641,425.73-67.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 196,077.1412,272.1387.2 %5.0726.18547.0524.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 325,016.288,568.6765.7 %5.0720.71856.41-18.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,294.126,376.83-1.3 %0.0305.57143.9352.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี49,912.8114,203.0071.5 %5.0567.211,626.77-186.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี49,826.3945,912.007.9 %3.5912.381,186.55-30.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี39,783.1236,250.008.9 %4.0655.58591.859.7 %4.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี61,319.5332,155.0147.6 %5.0569.90524.408.0 %4.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี94,077.9825,484.4072.9 %5.0594.62768.08-29.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี77,101.4027,731.4464.0 %5.0616.61772.05-25.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี31,460.6716,945.0046.1 %5.01,350.932,095.13-55.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,391.492,322.4031.5 %5.0559.47208.8062.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี4,060.64755.0081.4 %5.0312.24293.915.9 %2.5
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี47,800.6214,316.0070.1 %5.07,016.9410,776.55-53.6 %0.0
รวม 955,283 528,722 44.65 % 49,862 43,247 13.27 %