จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา3,978.12170.0095.7 %5.0431.54256.8440.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)27,235.3230,123.87-10.6 %0.0169.68616.60-263.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา240,842.8316,844.2293.0 %5.0191.20306.23-60.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา12,814.505,191.1959.5 %5.084.99189.88-123.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,845.242,158.0024.2 %5.0228.19180.5020.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,134.6097.0096.9 %5.0470.3587.4881.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา11,269.3217,373.00-54.2 %0.01,909.88507.1273.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,662.25537.0085.3 %5.0172.9292.1546.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,854.44605.0084.3 %5.0220.3778.8564.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,781.48277.0092.7 %5.0245.06142.5041.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,782.59491.0087.0 %5.0258.15137.7546.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,893.98699.0082.0 %5.0300.3452.2582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,750.28444.0088.2 %5.0141.560.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลา4,019.451.00100.0 %5.0482.630.9599.8 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง12,044.888,537.2929.1 %5.01,017.38769.9024.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,109.892,782.0010.5 %5.0610.14690.00-13.1 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา3,931.292.0099.9 %5.0400.74125.4068.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา4,916.742,395.0051.3 %5.01,376.391,694.80-23.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,698.761,502.0059.4 %5.0614.35108.3082.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา2,886.781,230.0057.4 %5.0558.70536.304.0 %2.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา3,677.793,263.0011.3 %5.0939.021,685.30-79.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,509.597,301.00-12.2 %0.01,464.32629.0057.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,894.193,589.8926.6 %5.01,281.311,436.40-12.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,165.231,855.5041.4 %5.0672.79203.6869.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา13,815.2111,000.0020.4 %5.01,357.37304.0077.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา4,030.853,154.0021.8 %5.0977.05172.8982.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลา1,874.492.0099.9 %5.050.391.9096.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,530.79914.0063.9 %5.0463.6231.5493.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,735.64623.0077.2 %5.0501.66449.8210.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,827.944,314.00-12.7 %0.0920.00551.8040.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา5,354.2835,580.00-564.5 %0.01,037.551,341.10-29.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา10,647.954,758.2255.3 %5.02,118.01565.3473.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา4,066.031,755.0056.8 %5.0668.97577.3113.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา6,766.928,216.40-21.4 %0.01,189.13102.7591.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา11,234.411,559.0086.1 %5.0729.84568.0122.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,824.264,204.47-9.9 %0.0881.97169.9480.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา5,110.542,397.0053.1 %5.0748.91283.1662.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,666.973,443.7239.2 %5.01,034.10289.7572.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา3,386.013,168.016.4 %3.0496.0438.8792.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา10,097.243,373.0066.6 %5.0816.48446.5745.3 %5.0
รจก.ยะลา 31,551.8950,011.62-58.5 %0.0779.01725.006.9 %3.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา3,129.664,696.00-50.0 %0.0577.71624.15-8.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,691.223,341.009.5 %4.5694.98316.7354.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,937.292,180.0025.8 %5.0459.231.9099.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,222.915,366.02-27.1 %0.01,053.11534.7049.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา3,676.831,280.0065.2 %5.0843.94177.7578.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา4,413.2819,763.36-347.8 %0.01,021.43422.9758.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา30,193.324,299.3085.8 %5.0417.0748.7388.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 224,695.9010,156.3058.9 %5.01,134.63601.7047.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต323,661.832,592.0089.0 %5.01,865.28927.0150.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 184,505.2916,991.0679.9 %5.021,058.32345.3698.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 291,090.503,666.0796.0 %5.0434.09692.55-59.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา59,857.4969,942.99-16.8 %0.01,286.201,477.68-14.9 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา161,094.192.00100.0 %5.0648.501.9099.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง29,265.0519,828.0032.2 %5.0943.35350.9662.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา20,575.6316,061.0021.9 %5.0613.47995.60-62.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน24,046.1320,088.0016.5 %5.0655.391,623.55-147.7 %0.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา10,712.772.00100.0 %5.02,902.123.7099.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา57,079.6663,869.19-11.9 %0.01,219.15338.3072.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,813.114,042.00-6.0 %0.0843.94401.8552.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,641.62194.0092.7 %5.0463.62391.5015.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา77,455.8018,947.0075.5 %5.021,480.789,355.3556.4 %5.0
รวม 1,226,980 533,250 56.54 % 89,628 36,783 58.96 %