จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส3,247.691,342.0058.7 %5.01,031.49463.8755.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส13,225.2018,131.19-37.1 %0.076.903,408.14-4,331.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส16,458.039,392.0042.9 %5.0101.7095.066.5 %3.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส4,616.415,895.60-27.7 %0.0728.46309.7057.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส2,929.901,928.0034.2 %5.0614.3538.9493.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส10,525.4511,268.00-7.1 %0.02,534.97910.1064.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,873.03730.0081.2 %5.0205.6583.6959.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,660.49475.0087.0 %5.0329.2486.3673.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,697.71495.0086.6 %5.0362.7685.6876.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,642.23234.0093.6 %5.0433.7564.5485.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,055.77784.0080.7 %5.0406.6362.7384.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,742.13459.0087.7 %5.0294.6486.1670.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,784.88440.0088.4 %5.0252.0098.7260.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,618.97319.0091.2 %5.0187.7086.3954.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,796.6813.0099.7 %5.0160.3848.3569.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,747.90376.0090.0 %5.0181.410.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ4,014.66341.0091.5 %5.0201.2257.0071.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ1,015.4713.0098.7 %5.0201.87115.9042.6 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก10,128.1023,917.00-136.1 %0.01,234.78355.3071.2 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ11,216.1612,435.21-10.9 %0.0720.09397.2044.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส11,513.526,656.0042.2 %5.0842.541,397.45-65.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,499.19520.0079.2 %5.0383.72103.5573.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,647.921.00100.0 %5.0314.20298.305.1 %2.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,656.38711.0073.2 %5.0500.83361.0027.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,826.18899.2068.2 %5.0519.2864.6787.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,301.531,174.0064.4 %5.0728.45694.754.6 %2.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส8,481.47935.5089.0 %5.0699.93786.00-12.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส3,769.462,539.0032.6 %5.01,051.81685.0034.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,674.763,138.54-17.3 %0.0502.14396.1621.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส4,096.682,403.0041.3 %5.01,051.732,115.90-101.2 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,155.02870.6072.4 %5.0671.40501.6025.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส9,265.289,947.13-7.4 %0.01,317.9464.7595.1 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส92,864.57104,119.08-12.1 %0.0644.29259.0059.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,607.451,447.0059.9 %5.0766.48630.1917.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส11,490.675,952.0048.2 %5.071.9296.80-34.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,393.331,401.0058.7 %5.0880.5835.8695.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส3,107.67613.0080.3 %5.0652.38490.7624.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส23,355.613,407.0085.4 %5.08,924.34321.7596.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส21,754.4934,878.00-60.3 %0.03,504.783,219.308.1 %4.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,129.072,376.0053.7 %5.01,508.102,461.65-63.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส4,403.952,179.0050.5 %5.0842.56165.3080.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,807.918,336.00-43.5 %0.01,389.49327.3876.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,805.221,286.0083.5 %5.0709.43555.7521.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,837.734,242.00-10.5 %0.0899.59501.6044.2 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส4,028.132,502.0037.9 %5.0823.53282.1865.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,888.912,856.0041.6 %5.01,336.96191.0685.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,762.332,521.008.7 %4.0500.2658.3188.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาสไม่ครบ6,450.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ786.07ประเมินไม่ได้0.0
รจจ.นราธิวาส 41,467.7634,592.6516.6 %5.0705.50864.91-22.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส4,637.357,981.00-72.1 %0.0614.35586.154.6 %2.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,402.044,061.007.7 %3.51,032.70835.1519.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,033.972,307.0024.0 %5.0614.35381.9037.8 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส5,656.905,176.508.5 %4.01,241.85886.5728.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส5,464.482,634.0051.8 %5.0861.5613,246.05-1,437.4 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,784.075,340.71-11.6 %0.0994.671,304.80-31.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)10,785.158,234.0023.7 %5.02,566.001,147.8955.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1108,784.2917,590.5283.8 %5.01,273.22999.6921.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 253,704.7412,147.7777.4 %5.01,845.411,272.0531.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 312,388.427,885.9336.3 %5.01,087.511,103.90-1.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส3,727.362,517.0032.5 %5.0609.09323.0047.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส30,541.7414,088.0053.9 %5.0816.91859.28-5.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก56,908.9217,907.5568.5 %5.0858.891,764.52-105.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส10,793.1315,875.00-47.1 %0.01,935.373,324.79-71.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,287.042,989.929.0 %4.5709.43610.8513.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,618.111,992.0023.9 %5.0443.22145.5567.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 733,107 460,219 37.22 % 60,509 53,578 11.45 %