จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,703.07350.0087.1 %5.0380.94236.7437.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 6,934.924,600.0033.7 %5.044.52114.74-157.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ3,093.721,286.0058.4 %5.0331.25318.154.0 %2.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,003.551,931.0035.7 %5.0609.1332.1194.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ5,703.195,494.003.7 %1.5894.37798.6810.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ4,250.03334.0092.1 %5.0266.5861.1677.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ4,349.9581.0098.1 %5.0251.3195.5262.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย5,380.89211.0096.1 %5.0393.0796.5075.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา4,028.6995.0097.6 %5.0411.61411.350.1 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด4,075.4483.0098.0 %5.0258.08102.9560.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง3,843.2883.0097.8 %5.0338.93102.9569.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล4,068.8695.0097.7 %5.0220.86411.35-86.2 %0.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ9,114.518,076.4411.4 %5.0742.25240.2667.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ4,711.09960.0079.6 %5.0856.3463.0492.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ6,791.28701.0089.7 %5.02,092.3861.1697.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,564.862,479.0030.5 %5.0799.29413.8748.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ2,959.521,188.0059.9 %5.0590.12337.1142.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,635.78923.0065.0 %5.0457.01313.6631.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ3,589.301,038.0071.1 %5.0723.23550.3423.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,555.031,648.00-6.0 %0.0381.97337.1111.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ4,215.541,436.0065.9 %5.01,008.47337.1166.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,209.011,986.0038.1 %5.0685.2055.5691.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ7,068.02854.4087.9 %5.0856.34192.3377.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ4,004.761,737.0056.6 %5.0666.18434.9934.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,114.86889.0071.5 %5.0666.1895.8085.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ3,024.85321.0089.4 %5.0514.05394.5323.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,372.911,700.0049.6 %5.0647.17253.6560.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ15,125.008,373.0044.6 %5.05,020.85798.6884.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ8,867.993,689.0058.4 %5.01,122.57788.5029.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ5,583.972,523.0054.8 %5.01,521.90252.8283.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ4,082.041,700.0058.4 %5.0685.20251.7563.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ10,799.28431.0096.0 %5.0552.09272.1750.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,351.031,700.0049.3 %5.0647.17251.7561.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ3,679.472,976.0019.1 %5.0780.28428.6145.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ3,479.21707.0079.7 %5.0704.21225.7367.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,726.501,861.0031.7 %5.0437.9951.8588.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ11,208.302,966.0073.5 %5.0976.66624.4136.1 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 33,055.1128,068.3715.1 %5.0722.48549.5823.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,803.08750.0073.2 %5.0437.99264.3039.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,582.082,930.0018.2 %5.0571.10467.0018.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ11,114.09681.0093.9 %5.03,879.8996.9397.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ3,262.811,700.0047.9 %5.0628.15251.7559.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ3,265.471,303.1560.1 %5.0609.13277.4054.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,135.002,266.6427.7 %5.0609.13200.0867.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ147,778.2715,723.5189.4 %5.01,631.121,242.7523.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ7,409.672,420.1167.3 %5.0313.16262.0716.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ66,601.4821,730.0067.4 %5.0642.02650.94-1.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา20,194.66795.0096.1 %5.0751.08337.1155.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ10,474.751,648.0084.3 %5.01,513.091,244.9317.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,222.85708.0078.0 %5.0609.13337.1144.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ2,564.99350.0086.4 %5.0323.89251.7522.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ13,892.391,700.0087.8 %5.02,557.37253.6590.1 %5.0
รวม 515,626 150,280 70.85 % 44,334 17,496 60.54 %