จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี3,125.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5158.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี779.162,532.00-225.0 %0.0228.19123.5045.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,091.112,420.0021.7 %5.0342.2945.8886.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,215.498,850.50-22.7 %0.01,561.85589.6662.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,625.35963.0079.2 %5.0214.2657.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี3,702.25990.0073.3 %5.0197.9195.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี5,108.97500.0090.2 %5.0153.6654.1564.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน3,749.15286.0092.4 %5.0154.9638.0075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,833.14831.0078.3 %5.0176.6361.7565.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง3,786.13421.0088.9 %5.0145.6452.2564.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,307.042,362.0028.6 %5.0558.18628.37-12.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี3,808.462,422.0036.4 %5.0744.13562.3324.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,038.071,507.0050.4 %5.0439.91540.90-23.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,742.301,293.0052.8 %5.0325.81324.470.4 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,444.481,791.3059.7 %5.0915.31824.0710.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,898.445,002.14-163.5 %0.0830.42639.7323.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,943.703,887.001.4 %0.5801.18781.852.4 %1.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี11,255.8510,845.893.6 %1.51,257.5697.4192.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,730.762,237.0040.0 %5.0611.05331.1745.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี2,938.201,010.0065.6 %5.0515.97130.7174.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,702.631,053.0061.0 %5.0306.80269.3312.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,427.603,142.008.3 %4.0530.5790.1383.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี4,842.857,740.54-59.8 %0.01,086.421,303.62-20.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี6,015.235,176.0014.0 %5.01,428.74684.9152.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ2,339.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี5,514.849,771.50-77.2 %0.01,190.64110.3090.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี10,781.581,411.0086.9 %5.0367.82408.08-10.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,410.372,874.4115.7 %5.0594.77626.21-5.3 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,470.412,315.00-57.4 %0.0582.59286.8050.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ1,911.58ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ281.87ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี3,236.835,324.71-64.5 %0.0458.8949.8289.1 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,285.002,311.0029.6 %5.0534.99252.1552.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,654.451,474.0044.5 %5.0287.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี4,748.302,199.0053.7 %5.0496.96455.968.2 %4.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,781.101,504.0045.9 %5.0258.99261.27-0.9 %0.0
สปส.จ.สิงห์บุรี3,624.484,870.60-34.4 %0.0611.05424.0930.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี3,858.522,835.0926.5 %5.0537.3443.9491.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี7,704.1710,389.00-34.8 %0.02,072.74576.9372.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี10,699.848,825.0317.5 %5.0753.55882.73-17.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)16,613.085,854.2764.8 %5.0831.79775.616.8 %3.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,743.382,859.00-4.2 %0.0218.38933.52-327.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 234,606.2616,208.0053.2 %5.0503.70734.90-45.9 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี80,967.5037,003.0054.3 %5.0524.831,545.18-194.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี21,345.1923,216.00-8.8 %0.0435.072,092.66-381.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี49,044.4733,669.5231.3 %5.0851.63730.8914.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี14,283.8312,955.469.3 %4.51,025.281,467.24-43.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,158.312,233.0029.3 %5.0482.09264.1045.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี4,797.29800.0083.3 %5.0306.80239.3622.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี37,305.288,416.8477.4 %5.02,227.973,155.50-41.6 %0.0
รวม 422,621 266,582 36.92 % 29,395 24,643 16.17 %