จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท2,587.60439.0083.0 %5.0335.23174.2548.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท13,264.398,334.4037.2 %5.048.91129.40-164.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,222.792,406.0025.3 %5.0437.93185.2757.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,160.862,010.0036.4 %5.0582.4448.7091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท10,014.6111,371.00-13.5 %0.02,407.94783.5267.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,763.90589.0084.4 %5.0187.00116.7437.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,488.63813.0081.9 %5.0190.8728.2785.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์3,796.00619.0083.7 %5.0191.75131.3831.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี5,314.02726.0086.3 %5.0215.2449.3777.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง1,214.95116.0090.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา3,922.54930.0076.3 %5.0337.0349.4085.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท3,974.373,730.006.1 %3.0811.91516.3336.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,471.33565.0077.1 %5.0354.66194.7245.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท3,714.102,343.0036.9 %5.0791.61385.0551.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,577.663,934.05-10.0 %0.0674.40267.7360.3 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1248,490.4626,247.3045.9 %5.018,531.482,945.0084.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท2,905.632,058.0029.2 %5.0487.33493.05-1.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,336.034,829.009.5 %4.51,438.151,883.53-31.0 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท30,992.6816,952.4645.3 %5.01,534.37381.6875.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท2,083.0823.4398.9 %5.0440.10860.96-95.6 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท4,695.895,078.31-8.1 %0.01,127.3396.3891.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,574.242,467.0046.1 %5.01,206.251,687.01-39.9 %0.0
ส.ป.ก.ชัยนาท3,459.302,640.0023.7 %5.0658.50173.8873.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 74,556.042,505.6045.0 %5.01,636.673,522.21-115.2 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,492.323,075.6731.5 %5.0886.69419.7652.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท3,849.421,538.0060.0 %5.0867.59353.4759.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,379.211,768.0047.7 %5.0639.48112.0682.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท74,448.261,331.0098.2 %5.04,557.37577.2487.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,688.744,197.07-13.8 %0.0734.56478.8934.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,412.935,190.004.1 %2.01,209.96396.7267.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท13,050.14909.5593.0 %5.01,344.184,383.30-226.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท3,404.032,057.9639.5 %5.0620.47278.7455.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท4,845.759,270.95-91.3 %0.01,076.8595.0091.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท11,437.112,911.0074.5 %5.0677.51446.5034.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,477.362,825.8036.9 %5.0715.52466.8534.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,346.354,065.006.5 %3.01,019.77422.5658.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท3,593.152,182.0039.3 %5.03,084.26314.5789.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท2,952.222,536.0014.1 %5.0612.372.8599.5 %5.0
สพ.ชัยนาท11,116.521,088.0090.2 %5.0442.64284.7635.7 %5.0
รจจ.ชัยนาท 35,789.9026,946.0024.7 %5.0600.5618,806.65-3,031.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท2,982.853,435.00-15.2 %0.0430.31186.3356.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,221.513,135.002.7 %1.0708.49595.3216.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท2,837.572,307.0018.7 %5.0449.32249.2844.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท5,713.293,388.9540.7 %5.0734.56312.6057.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท2,891.741,104.3761.8 %5.0783.77193.0175.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท432,586.5014,526.4596.6 %5.01,262.9398.0592.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท4,907.363,383.9131.0 %5.0308.31405.04-31.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท171,078.9822,331.0086.9 %5.03,348.321,616.9051.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท75,180.51109,235.00-45.3 %0.01,299.63737.9843.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท56,331.131,212.5397.8 %5.01,253.781,854.43-47.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,217.031,154.7164.1 %5.0601.45557.707.3 %3.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท4,707.875,009.00-6.4 %0.0372.56291.3821.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทไม่ครบ20,012.74ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,863.88ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,131,521 343,841 69.61 % 65,270 50,042 23.33 %