จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี2,760.561,270.0054.0 %5.0376.32113.0470.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี3,705.672,922.1421.1 %5.0834.03201.9075.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,369.051,290.0061.7 %5.0604.54102.3183.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี19,795.4925,136.00-27.0 %0.03,666.151,175.4367.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ3,944.801,414.0064.2 %5.0267.2957.8478.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง4,546.40257.0094.3 %5.0294.6663.6578.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก4,282.641,008.0076.5 %5.0316.8271.2777.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้4,228.65830.0080.4 %5.0158.4148.1669.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง4,124.161,301.0068.5 %5.0158.7241.5273.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน3,873.99401.0089.6 %5.0191.7737.1380.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,451.681,262.0071.7 %5.0227.2763.7172.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง4,166.71996.0076.1 %5.0186.3663.8765.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,807.94222.0094.2 %5.0175.7348.7172.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ6,164.581,001.0083.8 %5.0184.3364.4865.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี6,035.023,218.3146.7 %5.0355.8057.1483.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,625.491,462.0068.4 %5.0362.5454.1985.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค5,377.801.00100.0 %5.0252.6877.2269.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,008.136,649.00-32.8 %0.01,138.30864.4424.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี1,697.331,935.00-14.0 %0.0851.75433.2049.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,584.571,305.0071.5 %5.0623.56635.85-2.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี3,089.471,170.0062.1 %5.0509.50644.62-26.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี3,862.902,645.0031.5 %5.0813.701,735.43-113.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,193.194,706.28-114.6 %0.0457.65985.83-115.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,274.154,021.0023.8 %5.01,346.131,432.34-6.4 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,883.112,760.0028.9 %5.0794.67667.2116.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี8,740.7516,313.82-86.6 %0.01,365.22440.5267.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)9,525.0810,230.19-7.4 %0.02,746.85318.2588.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที� 7 (�.สระบุร�)4,325.256,087.03-40.7 %0.01,421.92198.3486.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,775.923,145.0016.7 %5.0856.49431.1049.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 27,627.797,098.216.9 %3.03,015.091,315.2556.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี8,998.468,098.6110.0 %5.02,898.67294.5089.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,358.221,157.0073.5 %5.0661.5649.0492.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,684.361,803.2051.1 %5.0509.43367.0328.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,705.262,104.0043.2 %5.0756.72402.0246.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี7,787.277,421.004.7 %2.01,308.10108.5891.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี7,739.363,678.0052.5 %5.01,098.94727.3233.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี3,935.623,463.0012.0 %5.0718.61203.1171.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี9,033.8411,330.67-25.4 %0.01,650.6190.1194.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี3,312.781,933.0041.7 %5.0642.54186.0871.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,802.333,046.0019.9 %5.0800.73408.5049.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,836.832,614.0046.0 %5.01,060.931,459.27-37.5 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,734.093,043.0035.7 %5.01,041.88389.5262.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี6,542.373,321.0049.2 %5.0680.5964.9290.5 %5.0
สพ.สระบุรี14,899.1010,499.5029.5 %5.0599.44520.4113.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี68,584.7456,737.1617.3 %5.01,067.90775.0527.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,747.551,127.0059.0 %5.0414.35212.6548.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,241.504,949.865.6 %2.5813.69572.5729.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,575.322,088.0041.6 %5.0699.59446.3136.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี6,765.908,018.73-18.5 %0.01,517.31703.0053.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี3,810.922,063.0045.9 %5.0794.70192.7075.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี3,911.346,333.20-61.9 %0.0699.59356.3849.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 153,281.6917,015.3968.1 %5.0979.681,051.69-7.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒41,856.3813,341.8968.1 %5.01,516.69857.3843.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี10,544.734,704.4255.4 %5.0343.14506.61-47.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี83,580.26121,617.00-45.5 %0.01,473.12971.8534.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก30,999.7423,784.0023.3 %5.0760.05479.1237.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี104,974.7352,056.0050.4 %5.0731.03896.80-22.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์44,265.2053,611.00-21.1 %0.01,072.731,371.80-27.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี30,237.9933,848.00-11.9 %0.0716.201,820.79-154.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี48,615.0818,534.0061.9 %5.0617.20713.75-15.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค57,594.3625,752.0055.3 %5.0571.221,061.68-85.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี11,012.0418,849.79-71.2 %0.01,703.951,854.12-8.8 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี10,259.7714,119.55-37.6 %0.03,646.271,872.8748.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี25,013.9616,920.0132.4 %5.01,054.21558.6047.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 6,113.894,870.0020.3 %5.01,003.881,070.91-6.7 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี3,053.031,456.0052.3 %5.0561.58325.7642.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี38,378.1914,025.0063.5 %5.03,463.014,175.95-20.6 %0.0
รวม 934,636 691,390 26.03 % 65,204 40,563 37.79 %