จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี4,049.65768.0081.0 %5.0401.81129.2467.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี11,684.817,042.9039.7 %5.061.6479.51-29.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี3,547.382,473.0030.3 %5.0539.6035.6093.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,131.871,443.0053.9 %5.0388.4544.9288.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 544,931.3955,531.00-23.6 %0.09,230.74994.7489.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 325,663.4531,029.60-20.9 %0.04,172.021,044.5775.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 122,958.838,422.0063.3 %5.04,983.191,013.1879.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 222,635.5613,422.0040.7 %5.03,586.2495.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง1,016.24127.0087.5 %5.0346.2195.0072.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 26,580.221.00100.0 %5.0423.5757.0086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 16,660.891,950.0070.7 %5.0347.8652.2585.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 27,095.811,335.0081.2 %5.0377.0395.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง4,262.24173.0095.9 %5.0313.0465.2979.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,713.421,056.0077.6 %5.0296.5951.2682.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,892.161,220.0075.1 %5.02,789.28114.0095.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.6348.4685.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 24,180.251.00100.0 %5.0266.3647.9782.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง5,708.941,046.0081.7 %5.0310.1138.9587.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่9,561.13641.0093.3 %5.0352.2944.8687.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง6,915.391,559.0077.5 %5.0389.77107.8172.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์7,107.77635.0091.1 %5.0222.9592.3258.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 115,590.165,241.0066.4 %5.0380.70237.5037.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 23,460.642,504.0027.6 %5.0647.0195.0085.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 29,224.318,486.108.0 %4.02,303.18821.7564.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,528.192,530.0044.1 %5.01,008.861,042.97-3.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี4,462.783,012.0032.5 %5.01,105.34417.1362.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี5,797.921,999.0065.5 %5.0727.371,386.11-90.6 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 34,718.973,654.0122.6 %5.0862.22453.0147.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี2,847.531,360.0052.2 %5.0534.86472.6211.6 %5.0
สำนักชลประทานที่ 917,427.3410,184.0041.6 %5.05,866.7295.0098.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,981.011,690.0057.5 %5.01,419.27381.9073.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,293.122,322.6029.5 %5.0441.86237.5046.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,765.352,791.0041.4 %5.01,143.37450.9160.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,326.646,360.4323.6 %5.01,860.970.00100.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี2,036.262,322.60-14.1 %0.0414.3495.0077.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,717.922,626.0044.3 %5.0706.01921.99-30.6 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,375.413,230.004.3 %2.0403.9795.0076.5 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 66,089.213,176.0047.8 %5.01,799.422,607.98-44.9 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี14,093.2625,678.99-82.2 %0.01,865.98232.9087.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 16,279.222,322.6085.7 %5.05,366.926,824.80-27.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,374.168,160.00-28.0 %0.01,602.661,031.7035.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี4,302.6023.9599.4 %5.0953.03343.2664.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)7,161.612,322.6067.6 %5.01,382.6695.0093.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)8,832.7612,431.70-40.7 %0.02,845.582,344.7817.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,806.962,378.0037.5 %5.0820.1065.3892.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี4,997.084,948.701.0 %0.5596.09313.5047.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี3,312.199,804.00-196.0 %0.0437.84301.9131.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี5,484.0210,184.00-85.7 %0.01,312.2495.0092.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี5,269.102,322.6055.9 %5.0342.4295.0072.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี3,842.042,322.6039.5 %5.01,142.8195.0091.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีไม่ครบ21,983.85ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ237.53ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี3,492.262,026.0042.0 %5.0625.56475.2624.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี5,540.583,034.0045.2 %5.0915.18393.3757.0 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี4,280.292,322.6045.7 %5.0456.8595.0079.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 9,122.209,510.48-4.3 %0.02,740.751,292.1352.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,381.397,378.00-68.4 %0.0934.20190.9479.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 89,012.7116,100.0081.9 %5.0770.77861.69-11.8 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี18,287.379,666.0047.1 %5.0835.13543.8834.9 %5.0
รจก.ชลบุรี 246,846.522,322.6099.1 %5.02,238.4795.0095.8 %5.0
ทสญ.ชลบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำพิเศษพัทยา92,796.4781,550.5612.1 %5.01,476.291,595.05-8.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,106.6514,016.007.2 %3.52,071.24399.6580.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี3,173.90915.0071.2 %5.0190.16139.8726.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,296.217,848.08-24.6 %0.01,645.32958.7741.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี23,348.8829,492.00-26.3 %0.01,606.76957.1340.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,766.163,749.0021.3 %5.01,145.36534.8553.3 %5.0
สปส.จ.ชลบุรี8,739.0911,019.06-26.1 %0.01,846.97805.4656.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี3,400.145,241.00-54.1 %0.0636.4895.0085.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ8,414.271,422.0083.1 %5.0875.1795.0089.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี6,989.665,835.8316.5 %5.0729.22574.6521.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 185,902.975,422.0093.7 %5.0940.71445.5052.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)15,332.8911,288.0026.4 %5.0943.07151.1684.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 242,625.3010,576.0075.2 %5.01,159.09845.5027.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 316,642.1913,422.0019.3 %5.0571.3295.0083.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี30,967.2313,422.0056.7 %5.0348.71845.50-142.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา174,417.861,422.0099.2 %5.0626.9695.0084.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)25,261.1013,422.0046.9 %5.0570.761,041.20-82.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี68,212.155,422.0092.1 %5.01,367.3695.0093.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบไม่ครบ156,373.42ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี99,494.4766,642.0033.0 %5.0597.861,825.81-205.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี23,640.085,422.0077.1 %5.0834.1695.0088.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน98,219.703,422.0096.5 %5.0489.8695.0080.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม29,458.921,422.0095.2 %5.0624.3495.0084.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี18,968.385,422.0071.4 %5.01,301.3295.0092.7 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี7,667.4921,050.98-174.5 %0.02,810.733,404.38-21.1 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี18,077.0534,678.60-91.8 %0.0542.3354.9189.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,283.191,452.0055.8 %5.0643.36578.2510.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี19,438.4116,168.0016.8 %5.0857.19253.1670.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 5,654.846,719.01-18.8 %0.01,067.311,335.93-25.2 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)6,589.7722,381.00-239.6 %0.02,270.70850.0062.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 34,250.643,896.008.3 %4.0993.20484.5051.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,319.081,696.0048.9 %5.0447.38195.4856.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 231,879.8127,695.2313.1 %5.010,259.366,140.2040.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี44,478.2822,416.9549.6 %5.05,349.865,726.40-7.0 %0.0
รวม 1,823,472 804,592 55.88 % 125,916 60,942 51.60 %