จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,582.48876.0066.1 %5.0120.80153.16-26.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง8,135.613,380.0058.5 %5.054.100.00100.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง3,518.3611,421.76-224.6 %0.0150.231.0099.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,415.6381.0097.6 %5.0455.31261.2542.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,194.932,356.0043.8 %5.0663.76187.1871.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง27,301.2331,495.00-15.4 %0.03,741.332,241.4040.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,827.52696.0085.6 %5.0225.32107.5352.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง5,020.211,438.0071.4 %5.0233.9441.6682.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์3,799.30353.0090.7 %5.0137.8825.5481.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่ายไม่ครบ884.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ50.31ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง4,454.801,372.0069.2 %5.0370.1298.0873.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา418.27386.007.7 %3.5311.9170.2577.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4042.7583.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง3,938.511,554.0060.5 %5.0328.71115.2764.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา4,374.24814.0081.4 %5.0158.8380.0549.6 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด10,372.356,528.0037.1 %5.01,677.10128.2592.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 22,791.392,002.0028.3 %5.0727.15308.5957.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,857.252,117.0056.4 %5.02,043.99817.0060.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,935.342,209.5043.9 %5.0434.04294.4032.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,151.563,493.0015.9 %5.0906.17419.9853.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,591.191,110.0075.8 %5.0603.62212.2564.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง4,193.811,297.0069.1 %5.0622.71685.90-10.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง6,336.3733.1699.5 %5.01,724.89232.5686.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง3,425.072,835.0017.2 %5.0715.45345.2051.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง11,621.572,045.0082.4 %5.03,741.33854.7377.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง3,986.901,214.0069.6 %5.0468.16137.3470.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง97,620.0713,997.6785.7 %5.037,358.75501.9398.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง4,567.002,709.0040.7 %5.0907.95484.5046.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,462.341,147.0066.9 %5.0641.72100.4384.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,162.74982.0069.0 %5.0546.64450.3317.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดระยอง57,823.9039,785.5531.2 %5.023,457.603,317.2385.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง8,378.685,280.0037.0 %5.0918.15870.345.2 %2.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,658.011,464.0060.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง6,320.6711,036.06-74.6 %0.01,477.53162.1789.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง3,030.4454.0098.2 %5.0470.58600.80-27.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง29,834.913,535.0088.2 %5.011,176.59399.8796.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง1,821.592,191.00-20.3 %0.0646.54541.5716.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง7,334.544,399.0040.0 %5.01,174.17306.9873.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,903.623,427.5730.1 %5.0792.07186.4576.5 %5.0
สพ.ระยอง110,203.8014,057.2087.2 %5.0372.77376.93-1.1 %0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง23,597.6922,000.006.8 %3.0614.08453.3426.2 %5.0
ทสป.ห้วยโป่ง 24,379.2718,857.0022.7 %5.0356.64469.73-31.7 %0.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง3,382.701,931.0042.9 %5.0432.51376.1513.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง5,087.639,048.62-77.9 %0.01,155.16846.4526.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง1,981.482,664.00-34.4 %0.0926.96497.5746.3 %5.0
สปส.จ.ระยอง9,224.4714,308.00-55.1 %0.01,592.521,437.089.8 %4.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง3,118.911,110.0064.4 %5.0546.64250.6754.1 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง8,039.475,011.6637.7 %5.0522.28276.4547.1 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออกไม่ครบ5,941.30ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 132,705.3917,984.2345.0 %5.01,533.851,321.3413.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 237,936.7210,165.0073.2 %5.01,118.881,609.31-43.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด29,842.2153,225.00-78.4 %0.0715.051,490.18-108.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง29,960.9041,880.00-39.8 %0.0659.17340.3048.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง30,825.8816,000.0048.1 %5.0603.20409.4232.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง109,702.87160,103.00-45.9 %0.01,797.091,737.253.3 %1.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,601.2323,291.92-252.8 %0.01,549.172,562.20-65.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,397.044,072.007.4 %3.51,041.06822.8021.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง485.45200.1058.8 %5.0356.48194.6045.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง30,253.9212,748.8057.9 %5.06,096.7915,099.71-147.7 %0.0
รวม 869,889 599,772 31.05 % 122,385 46,355 62.12 %