จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 781,088.3334,692.0057.2 %5.0325.63360.64-10.8 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,726.821.00100.0 %5.0456.8959.4487.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.54351.48-81.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี25,024.2416,886.0032.5 %5.065.0263.053.0 %1.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี2,592.901,800.0030.6 %5.0647.05154.5776.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี3,002.592,104.0029.9 %5.0570.9964.4988.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี33,867.7714,424.0057.4 %5.02,814.88849.7169.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม4,040.11268.0093.4 %5.0176.6548.7172.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,613.22481.0089.6 %5.0369.1949.3386.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี6,687.15945.0085.9 %5.0280.6548.1982.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่4,691.33739.0084.2 %5.0204.7136.0782.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง4,187.53403.0090.4 %5.0267.8948.8281.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,935.09407.0089.7 %5.0380.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม4,047.99505.0087.5 %5.0253.2348.0681.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,982.52235.0094.1 %5.0215.6848.5677.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์4,010.45495.0087.7 %5.0189.4650.8373.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน4,008.13270.0093.3 %5.0306.6148.4984.2 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี6,168.766,212.10-0.7 %0.01,114.91555.6650.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,918.632,789.7028.8 %5.0932.29542.6941.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,763.29451.0083.7 %5.0382.68587.23-53.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,865.84691.0075.9 %5.0541.58243.8755.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี5,453.642,730.0049.9 %5.0970.32600.4038.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,361.701,115.0066.8 %5.0723.12267.0163.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,779.901,526.0045.1 %5.0475.91791.27-66.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,346.192,426.0044.2 %5.01,122.451,196.40-6.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี4,031.244,392.90-9.0 %0.0989.34406.3858.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี5,624.052,729.0051.5 %5.01,563.88429.3672.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,755.291,806.0051.9 %5.0875.24226.0974.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี8,288.9511,836.25-42.8 %0.01,578.84477.5869.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,585.231,150.0067.9 %5.0799.18870.01-8.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,294.511,083.0067.1 %5.0818.2053.0893.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,985.04450.0084.9 %5.0570.99222.8461.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,902.594,096.00-5.0 %0.0913.28322.0964.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ10,823.9325,572.00-136.3 %0.03,177.452,766.4112.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,538.466,994.00-54.1 %0.01,141.4754.8795.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี3,448.901,643.0052.4 %5.0761.15386.4849.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,686.418,384.00-78.9 %0.01,160.4854.7595.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี4,227.651,485.0064.9 %5.0628.04333.7346.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี4,329.732,411.0044.3 %5.01,103.33232.3478.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี5,462.471,714.0068.6 %5.0894.26195.1978.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี11,522.372,053.0082.2 %5.01,103.44296.7473.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี3,204.892,401.0025.1 %5.0628.0442.3693.3 %5.0
สพ.จันทบุรี11,604.508,167.0029.6 %5.0421.85536.06-27.1 %0.0
รจจ.จันทบุรี 63,034.8473,859.00-17.2 %0.0923.59497.3946.1 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 11,943.5211,876.000.6 %0.5480.54543.75-13.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,074.922,767.0010.0 %5.0532.96225.0857.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,504.793,605.0020.0 %5.0990.61588.9240.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,383.121,757.0048.1 %5.0723.12339.2153.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)5,214.462,984.0042.8 %5.01,065.40461.7256.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี5,059.442,670.0047.2 %5.0723.12258.3464.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี2,950.972,767.496.2 %3.0628.04319.7549.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 141,329.6217,872.8056.8 %5.01,976.81171.5091.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)6,759.186,234.247.8 %3.51,960.65447.5877.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 221,755.8010,549.2151.5 %5.01,514.53604.9160.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี3,997.335,210.04-30.3 %0.0340.20468.90-37.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี21,444.7712,352.0042.4 %5.0725.62522.5028.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว9,947.328,932.9010.2 %5.0764.25244.3868.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี67,872.2087,598.00-29.1 %0.01,416.50777.4645.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม27,876.8113,560.0051.4 %5.0698.14771.54-10.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี44,455.9823,405.0047.4 %5.01,708.492,430.38-42.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,473.242,282.0034.3 %5.0761.15107.6285.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,753.75601.0078.2 %5.0475.91252.5946.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี131,663.0216,075.3487.8 %5.055,120.443,251.0994.1 %5.0
รวม 805,975 487,921 39.46 % 106,640 28,307 73.46 %