จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด2,952.04830.0071.9 %5.0349.0571.1079.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด21,313.5710,857.3049.1 %5.058.3732.2844.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,707.817,657.82-62.7 %0.069.3258.6015.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด3,132.231,777.0043.3 %5.0558.22126.1277.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราดไม่ครบ1,211.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด15,163.9510,636.0029.9 %5.01,699.18853.8449.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,861.76242.0093.7 %5.0331.2549.4085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,867.98239.0093.8 %5.0150.7282.6945.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง7,145.78289.0096.0 %5.0204.5897.4452.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,437.871.00100.0 %5.0238.7036.9484.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่4,232.27419.0090.1 %5.0311.9364.3579.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,937.08360.0090.9 %5.0222.7148.6978.1 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่9,881.2713,651.00-38.2 %0.01,354.77610.8554.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,731.93509.0081.4 %5.0339.870.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด6,313.691,380.0078.1 %5.0805.43261.1667.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด4,548.281,296.0071.5 %5.0691.33921.47-33.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด11,101.001,247.0088.8 %5.01,090.672,242.06-105.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,742.022,958.00-69.8 %0.0413.84780.73-88.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด4,060.261,008.0075.2 %5.0995.59918.877.7 %3.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,110.301,955.1037.1 %5.0544.36479.2012.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด5,058.7520,701.22-309.2 %0.01,014.61331.5867.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,425.31958.0032.8 %5.0691.33157.8477.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราดไม่ครบ545.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ63.59ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด2,833.68765.0073.0 %5.0425.11321.0024.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,498.822,426.7930.6 %5.0691.330.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราดไม่ครบ25,478.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,912.52ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด1,657.484,988.00-200.9 %0.0629.761,187.50-88.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดไม่ครบ2,021.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ286.54ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด4,028.423,671.328.9 %4.0698.3754.3392.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด2,952.90949.0067.9 %5.0482.16572.40-18.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,406.912,924.6014.2 %5.0704.05480.2631.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,125.481,651.0047.2 %5.0342.29539.78-57.7 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,084.821,837.0040.5 %5.0526.25446.2115.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด3,441.142,331.4232.2 %5.0278.2036.3386.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,123.632,359.0024.5 %5.0742.41406.1845.3 %5.0
สกข.จังหวัดตราด 5,495.515,129.006.7 %3.0209.52393.96-88.0 %0.0
เรือนจำจังหวัดตราด 524,427.9436,866.7193.0 %5.0582.191,479.43-154.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด3,010.50878.0070.8 %5.0387.08237.5838.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด4,972.441,997.0059.8 %5.01,128.70558.6450.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,262.701,019.0068.8 %5.0615.27322.9347.5 %5.0
สปส.จ.ตราด4,072.813,088.0024.2 %5.0786.41559.8728.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,235.231,154.0064.3 %5.0596.25148.4175.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,060.051,502.3063.0 %5.0384.39115.4870.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด11,181.0722.1399.8 %5.0473.64356.3924.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่20,882.418,452.0059.5 %5.0559.34472.7015.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด121,636.0740,397.3466.8 %5.0973.231,395.55-43.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด18,245.9420,742.59-13.7 %0.0561.75874.29-55.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด7,615.6013,785.21-81.0 %0.01,302.751,337.70-2.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,208.002,148.0033.0 %5.0472.24664.97-40.8 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,724.28558.1479.5 %5.0219.27266.67-21.6 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 19,058.0811,560.0039.3 %5.03,550.442,504.6529.5 %5.0
รวม 912,967 252,174 72.38 % 30,458 23,960 21.33 %