จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา785.40840.00-7.0 %0.0296.69270.828.7 %4.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,145.082,742.9012.8 %5.0547.32152.2072.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,278.521,303.0060.3 %5.0639.79102.1384.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,616.502,397.0033.7 %5.0772.90476.9038.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา19,018.5121,599.76-13.6 %0.04,100.703,207.4121.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว4,033.661,018.0074.8 %5.0265.6497.1163.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน3,775.02155.0095.9 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว3,956.73685.0082.7 %5.0215.1051.8175.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,056.52743.0081.7 %5.0254.64103.2559.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต3,923.95636.0083.8 %5.0369.1264.4182.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,081.561,054.0074.2 %5.0219.8839.2482.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,125.271,510.0063.4 %5.0190.6559.9268.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,722.491,487.0068.5 %5.0335.47114.9965.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,796.75442.0088.4 %5.0219.7852.8576.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ3,866.81143.0096.3 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา3,976.992,963.0025.5 %5.0688.921,276.77-85.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,632.342,601.0043.9 %5.0944.05871.767.7 %3.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,381.492,114.0037.5 %5.0677.82166.2775.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา3,246.141,116.0065.6 %5.0582.74890.34-52.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 25,171.533,947.4023.7 %5.01,871.551,299.6630.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,904.713,411.0012.6 %5.0867.98644.3925.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,109.622,534.00-20.1 %0.0513.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,606.842,419.0047.5 %5.01,172.271,213.04-3.5 %0.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา26,049.904,488.0082.8 %5.09,996.20405.1195.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา7,822.3811,208.39-43.3 %0.01,229.29553.7455.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,515.802,369.00-56.3 %0.0536.52183.2465.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,545.25974.0072.5 %5.0753.8936.8895.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,049.071,768.0042.0 %5.0544.71227.2458.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,763.653,387.0010.0 %5.0829.95207.4175.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,486.1721,626.00-382.1 %0.01,020.111,268.45-24.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา7,154.045,545.0022.5 %5.01,077.16603.7244.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,654.811,436.0060.7 %5.0791.92289.7663.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,618.7812,305.28-119.0 %0.01,495.5192.9193.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา4,955.722,803.0043.4 %5.0906.02273.5169.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,508.411,099.0068.7 %5.0734.87195.7673.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,112.203,053.0040.3 %5.01,137.42429.6962.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,853.484,200.00-9.0 %0.0696.840.9599.9 %5.0
สพ.ฉะเชิงเทรา11,350.812,847.0074.9 %5.0734.87237.5067.7 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 77,909.3358,732.6624.6 %5.01,242.39490.5760.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,963.791,274.0067.9 %5.0630.02169.5673.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา6,621.705,351.0219.2 %5.01,122.10592.2947.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,072.191,264.0069.0 %5.0829.95422.0849.1 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา9,790.5120,252.57-106.9 %0.01,799.301,434.7920.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,460.421,650.0052.3 %5.0468.16302.9135.3 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา4,539.376,912.00-52.3 %0.0780.451,379.40-76.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 121,242.7619,906.226.3 %3.0960.38364.0662.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)18,563.454,834.0074.0 %5.01,963.77385.6380.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 220,731.818,943.1056.9 %5.01,668.15908.4045.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา1,618.174,017.58-148.3 %0.0329.83171.0048.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม88,280.2427,896.0068.4 %5.0741.901,180.90-59.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา20,489.0516,313.0020.4 %5.0673.131,109.90-64.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง47,291.1232,784.2030.7 %5.0649.74665.00-2.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา18,254.8614,041.0023.1 %5.0679.25290.3257.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 33,241.1729,616.0010.9 %5.0899.14701.0622.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา60,507.1966,121.00-9.3 %0.01,288.851,427.76-10.8 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา105,757.6140,000.0062.2 %5.0808.191,414.53-75.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา8,674.5617,755.00-104.7 %0.01,734.591,340.3522.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,796.574,269.00-12.4 %0.0829.981,026.99-23.7 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา687.53744.00-8.2 %0.0449.63229.0049.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา15,832.2311,852.0025.1 %5.03,625.085,422.59-49.6 %0.0
รวม 771,979 531,498 31.15 % 62,818 37,593 40.16 %