จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,798.47967.0065.4 %5.0347.10270.7522.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก4,590.073,350.1927.0 %5.0689.39116.5283.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,339.3752.0098.4 %5.0537.2196.2982.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก13,776.9610,892.0020.9 %5.02,179.47943.3956.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,300.02864.0079.9 %5.0237.45100.3457.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี3,999.86373.0090.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,315.85989.0077.1 %5.0285.1093.8767.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.4858.7676.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,591.161,595.0055.6 %5.0613.23473.3122.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก4,312.041,705.0060.5 %5.0537.26257.0552.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก4,374.481,779.0059.3 %5.0727.42459.7936.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,504.711,764.0060.8 %5.0556.27335.9039.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,972.68801.0079.8 %5.0518.24351.4032.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก12,176.571,907.0084.3 %5.01,012.661,258.69-24.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก1,612.822,779.16-72.3 %0.0363.70287.5021.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,483.142,284.0049.1 %5.0955.61639.1533.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,656.951,707.4853.3 %5.0689.39109.7684.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก6,767.9010,400.00-53.7 %0.01,335.9374.0594.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,423.611,404.0059.0 %5.0594.31206.9765.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,456.24934.0073.0 %5.0613.3232.5494.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก3,096.151,088.0064.9 %5.0461.19671.42-45.6 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,425.672,034.0040.6 %5.0632.34152.5875.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,177.245,511.00-6.4 %0.01,240.85642.2848.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก4,233.881,596.0062.3 %5.01,050.69209.8280.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก13,966.1713,171.775.7 %2.51,938.5265.0796.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,854.231,922.0050.1 %5.0765.41335.4856.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,793.382,750.0027.5 %5.0689.39290.2357.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก5,910.091,493.0074.7 %5.0860.53193.2177.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,269.063,005.008.1 %4.0375.45126.8966.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,376.621,187.0064.8 %5.0575.29415.4327.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก715,707.5618,803.0097.4 %5.06,599.331,427.4978.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,855.711,168.0059.1 %5.0366.11282.9122.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,528.351,239.0064.9 %5.0613.32432.2929.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก2,985.341,220.0059.1 %5.0423.16193.5854.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,912.083,853.7721.5 %5.0803.44351.6156.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายกไม่ครบ1,105.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ210.04ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,203.992,559.8120.1 %5.0480.210.00100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก27,066.9916,002.2740.9 %5.01,182.66883.9525.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก595.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5297.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก75,618.5670,020.007.4 %3.51,197.581,514.05-26.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 5,152.261,681.0067.4 %5.0594.31604.25-1.7 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,801.69608.0078.3 %5.0347.10150.4456.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกไม่ครบ8,581.05ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,814.24ประเมินไม่ได้0.0
รวม 987,388 197,459 80.00 % 33,760 15,109 55.25 %