จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,696.34417.0084.5 %5.0459.07130.9571.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว10,522.915,131.0051.2 %5.073.630.9598.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว5,565.53598.3089.2 %5.0111.7622.8179.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,372.201,352.0059.9 %5.0725.30248.3965.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว3,628.321,373.0062.2 %5.0706.28188.5273.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว20,809.857,651.0063.2 %5.01,562.001,059.3132.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด4,153.83342.0091.8 %5.0305.2632.4389.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น4,173.56433.0089.6 %5.0276.3966.6875.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ4,668.411,184.0074.6 %5.0405.93104.8674.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์4,051.85474.0088.3 %5.0239.1148.8979.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,714.73398.0089.3 %5.0444.9338.1991.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร4,166.96693.0083.4 %5.0333.2658.6882.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว4,802.78912.0081.0 %5.0288.1733.5688.4 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว4,951.771,931.0061.0 %5.01,181.681,592.02-34.7 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว4,187.59444.0089.4 %5.0459.07129.2271.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,563.872,111.2067.8 %5.0699.8298.6985.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว3,926.411,488.0062.1 %5.0915.46460.0049.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,261.53978.0070.0 %5.0687.27388.5443.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว3,582.101,103.6069.2 %5.0516.12970.58-88.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว3,777.962,252.0040.4 %5.0858.415,417.91-531.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว1,868.04426.0077.2 %5.0468.94924.15-97.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,916.031,315.0066.4 %5.0954.080.9099.9 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว5,174.903,146.0039.2 %5.01,447.91692.2652.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว7,407.4610,738.27-45.0 %0.01,295.78318.0575.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว5,211.761,025.0080.3 %5.0820.38839.23-2.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,440.53787.0077.1 %5.0418.35148.4664.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,249.10370.0088.6 %5.0573.17336.6141.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,755.801.00100.0 %5.0915.460.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว78,904.6754,908.2030.4 %5.030,922.712,617.5991.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว3,629.731.00100.0 %5.0915.460.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,349.279,361.30-115.2 %0.01,067.59225.0878.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว10,576.351.00100.0 %5.0687.270.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,503.952,211.0036.9 %5.0782.340.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,582.161,762.00-11.4 %0.0615.77560.169.0 %4.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว3,974.131,164.0070.7 %5.0953.49380.0060.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว2,815.121,911.0032.1 %5.0611.2031.9294.8 %5.0
สพ. สระแก้ว11,210.273,190.0071.5 %5.0763.33769.41-0.8 %0.0
รจจ.สระแก้ว 47,540.5830,462.0035.9 %5.0881.361,066.76-21.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,887.55887.0069.3 %5.0535.73174.7567.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว4,740.031,816.0061.7 %5.0801.36767.604.2 %2.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว3,085.04910.0070.5 %5.0611.20279.7654.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว6,853.405,335.4022.1 %5.01,067.59892.2016.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,432.301,170.0065.9 %5.0801.361.9599.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว11,191.2611,772.00-5.2 %0.03,672.78337.2590.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว12,065.855,440.0054.9 %5.0988.4751.9694.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว16,043.916,478.5159.6 %5.01,181.81408.9265.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 117,395.481.00100.0 %5.01,495.79838.2044.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว30,778.651,421.0095.4 %5.0296.750.9599.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว52,913.401.00100.0 %5.01,250.810.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว21,914.331.00100.0 %5.0874.370.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว4,092.7911,637.40-184.3 %0.01,774.94838.6852.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,622.242,155.0040.5 %5.0858.41558.8134.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,678.421,078.0059.8 %5.0497.11155.5868.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว9,539.451.00100.0 %5.01,258.320.9599.9 %5.0
รวม 511,922 204,150 60.12 % 74,310 25,315 65.93 %