จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,618.64697.0073.4 %5.0734.35295.7859.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา16,028.2122,907.00-42.9 %0.084.16176.56-109.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา11,405.00727.2093.6 %5.0129.8442.0167.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา4,919.294,721.004.0 %2.01,247.78225.9381.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 33,452.681,420.0058.9 %5.01,556.410.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา4,935.821.00100.0 %5.0360.4854.4284.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 929,302.5927,523.006.1 %3.03,439.01488.3085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 124,919.7051,816.00-107.9 %0.04,891.601,351.5572.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 215,003.1012,357.3017.6 %5.02,621.561,611.8338.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย4,500.661,032.0077.1 %5.0357.7398.5072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย4,413.00423.0090.4 %5.0241.8977.6467.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,813.55518.0086.4 %5.0278.7272.9573.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,708.67233.0093.7 %5.0234.6415.1093.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน4,872.23633.0087.0 %5.0318.32128.5859.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่4,358.06883.0079.7 %5.0469.1582.0682.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 17,240.034,531.2437.4 %5.0572.84142.5075.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0345.3066.5080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก4,190.58713.0083.0 %5.0281.0379.2071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ4,124.24281.0093.2 %5.0267.4715.5394.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว4,834.11314.0093.5 %5.0371.6384.1577.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว4,358.28722.0083.4 %5.0351.7764.2881.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง5,691.311,017.0082.1 %5.0560.87123.9877.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,865.30131.0096.6 %5.0200.2340.5979.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย4,850.95718.0085.2 %5.0243.59128.2047.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ4,128.86490.0088.1 %5.0171.0414.7891.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง4,436.82415.0090.6 %5.0459.4064.0286.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด3,869.03533.0086.2 %5.0519.26121.2876.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย5,402.68651.0088.0 %5.0388.3695.0575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง4,195.14403.0090.4 %5.0449.5647.4289.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,800.57385.0089.9 %5.0259.4331.5087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี4,227.31769.0081.8 %5.0412.50104.7974.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,951.53480.0087.9 %5.0249.7866.3673.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย4,657.09909.0080.5 %5.0403.2078.8980.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง4,187.38379.0090.9 %5.0344.4431.9590.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม4,009.19119.0097.0 %5.0314.1915.1795.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง4,122.30249.0094.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 35,607.157,753.64-38.3 %0.02,452.581,032.2057.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา8,076.085,778.2028.5 %5.02,750.04997.0063.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว3,039.871,590.7047.7 %5.0647.99380.0041.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,579.75768.0070.2 %5.0919.23324.9064.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,869.63771.0073.1 %5.0507.80302.1040.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,000.56280.2572.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,802.03665.0076.3 %5.0370.98323.0012.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,778.15647.0076.7 %5.0616.21475.0022.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา4,219.071.00100.0 %5.0981.560.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,903.714,849.001.1 %0.51,533.02976.6036.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 53,565.261,311.8263.2 %5.01,514.74248.5783.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,296.371,338.0059.4 %5.0962.54953.700.9 %0.5
สำนักชลประทานที่ 866,143.3770,031.00-5.9 %0.025,799.969,645.4562.6 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,962.801,705.0057.0 %5.0896.57206.4977.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา3,182.601,141.0064.1 %5.0867.46757.9112.6 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์97,273.921.00100.0 %5.06,232.002,771.0555.5 %5.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 35,487.525,234.004.6 %2.02,355.122,211.806.1 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา14,262.351.00100.0 %5.04,765.740.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 313,599.6911,608.0014.6 %5.01,716.723,517.97-104.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,745.035,576.00-103.1 %0.0731.071,048.80-43.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา6,551.304,829.8026.3 %5.02,578.90961.3562.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)7,307.817,058.273.4 %1.52,350.71356.2584.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 54,272.912,858.8933.1 %5.01,441.622,706.70-87.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา32,430.9125,646.5420.9 %5.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 59,220.0210,883.4581.6 %5.0246.381,456.90-491.3 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)13,436.1729,320.68-118.2 %0.04,340.085,897.60-35.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)8,293.378,042.003.0 %1.52,821.68966.5065.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,697.122,145.0054.3 %5.01,483.22361.0075.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)4,154.987,433.00-78.9 %0.01,304.83253.5980.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)7,591.559,833.47-29.5 %0.02,578.902,150.8516.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 59,408.0713,619.00-44.8 %0.03,841.512,199.6542.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา9,087.621.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,764.94386.0078.1 %5.051.1262.87-23.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,625.61751.0053.8 %5.030.5634.87-14.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,320.47539.0083.8 %5.0105.60128.50-21.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา4,259.421,319.0069.0 %5.01,114.67121.0689.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา4,376.431,625.0062.9 %5.01,095.65214.4680.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา4,348.533,720.0014.5 %5.01,228.78608.6050.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา6,723.7512,440.00-85.0 %0.01,818.262,740.85-50.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา8,016.963,527.0056.0 %5.02,046.45693.3266.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา4,920.271,989.0059.6 %5.01,209.75533.4955.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา14,217.2319,495.05-37.1 %0.02,502.84163.4093.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา7,830.314,688.3040.1 %5.03,140.781,421.2054.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา11,666.862,283.0080.4 %5.01,228.76400.9067.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา3,974.793,244.0018.4 %5.01,266.80757.9740.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา5,402.143,427.0036.6 %5.01,799.24625.9565.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา5,870.685,776.001.6 %0.51,837.28579.5068.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา5,029.025,101.00-1.4 %0.01,323.84284.4878.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา60,898.463,935.6193.5 %5.01,006.21568.6543.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา91,337.7122,355.0075.5 %5.0896.42341.4061.9 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 46,076.6962,544.00-35.7 %0.01,555.73776.2650.1 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 139,574.551.00100.0 %5.02,073.110.95100.0 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 87,252.69103,584.88-18.7 %0.01,904.981,666.4512.5 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา81,828.4649,781.0039.2 %5.01,914.12931.5351.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 311,234.291.00100.0 %5.02,604.871.8599.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา3,044.941,456.0052.2 %5.0810.41212.8073.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา6,362.346,833.00-7.4 %0.01,609.081,643.50-2.1 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา468,414.3119,403.9995.9 %5.022,076.471,975.9391.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา5,399.941,845.0065.8 %5.01,095.65858.6521.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา7,333.4010,503.85-43.2 %0.02,312.691,008.7756.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา4,167.273,445.0517.3 %5.01,228.7183.4793.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา7,482.416,434.0014.0 %5.02,485.511,866.2124.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา14,017.419,142.0034.8 %5.01,437.94928.1535.5 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร4,979.274,270.9214.2 %5.0846.1295.3588.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา12,401.149,080.0026.8 %5.02,289.00427.5081.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 149,652.6715,496.0068.8 %5.01,005.37499.2250.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 311,564.3612,964.29-12.1 %0.01,985.33735.3063.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 514,470.4412,624.0012.8 %5.01,600.00309.2180.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)59,798.8012,172.6879.6 %5.01,045.16249.4476.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 223,425.3418,147.8422.5 %5.0647.15558.5213.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 464,448.4316,916.0073.8 %5.01,680.56737.4556.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 649,449.6612,302.9375.1 %5.01,294.19595.0854.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 715,313.5312,567.1617.9 %5.01,581.51681.8856.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา8,748.139,473.74-8.3 %0.0575.97930.86-61.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ51,710.191.00100.0 %5.01,481.660.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา167,054.671.00100.0 %5.01,461.020.9599.9 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา60,650.7416,900.0072.1 %5.01,014.4155.5094.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา54,618.9950,536.007.5 %3.51,422.16635.4055.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา109,899.99108,544.001.2 %0.52,326.402,213.504.9 %2.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี51,540.5919.39100.0 %5.01,423.091,187.8516.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง80,918.7216,182.8980.0 %5.01,255.251,412.89-12.6 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,113.661,099.0564.7 %5.01,918.1464.2096.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่76,573.5436,885.5351.8 %5.01,355.851,229.709.3 %4.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา62,466.311.00100.0 %5.01,274.110.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย28,489.651.00100.0 %5.01,195.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย41,354.4146,032.00-11.3 %0.01,444.34972.6832.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง97,433.781.00100.0 %5.01,285.38822.3036.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา36,056.1438,046.00-5.5 %0.03,059.934,510.76-47.4 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา99,428.7719,105.4780.8 %5.05,057.642,823.0144.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา43,652.7527,677.0036.6 %5.01,406.221,060.6724.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,229.6474.1794.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา27,402.1039,390.40-43.7 %0.03,779.703,015.2020.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 4,237.672,602.0038.6 %5.01,285.811,016.9420.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน5,551.397,024.00-26.5 %0.02,214.761,663.9124.9 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)3,230.981,493.0053.8 %5.01,461.3580.1094.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,535.241,653.5053.2 %5.01,093.15667.0739.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 350,817.2837,520.0026.2 %5.018,710.247,763.8058.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา17,823.9753,296.00-199.0 %0.06,684.618,904.00-33.2 %0.0
รวม 3,264,826 1,394,145 57.30 % 257,719 118,138 54.16 %