จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,797.18365.0087.0 %5.0261.98144.3044.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,192.875,182.000.2 %0.5889.51111.2587.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,646.501,649.0054.8 %5.0471.160.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 226,793.1234,000.00-26.9 %0.04,000.41820.7379.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 147,571.3341,240.0013.3 %5.04,882.871,271.9474.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 321,272.3028,249.90-32.8 %0.03,225.421,430.2555.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 16,679.054,760.0028.7 %5.0490.18237.5051.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 15,862.782,328.0060.3 %5.0444.60106.5976.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,098.872,693.0047.2 %5.0429.2196.8177.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 25,632.991.00100.0 %5.0319.0332.4989.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,847.872,113.0063.9 %5.0319.03106.0366.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 25,249.122,701.0048.5 %5.0395.10164.3558.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ4,151.77647.0084.4 %5.0396.5761.4384.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี6,654.014,329.2034.9 %5.0452.14164.7763.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,687.001.00100.0 %5.01,156.050.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 24,016.556,859.00-70.8 %0.0837.63734.5612.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,373.992,756.0037.0 %5.0813.45313.5061.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,907.441,905.0034.5 %5.0300.02213.7528.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ5,093.872,625.0048.5 %5.0414.11465.50-12.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ3,500.932,000.0042.9 %5.0634.76530.5116.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,938.892,725.00-40.5 %0.0376.66467.25-24.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,484.045,610.00-25.1 %0.01,003.61665.9533.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ7,358.4921,831.00-196.7 %0.01,174.75210.0282.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,769.772,204.0041.5 %5.0642.30491.1523.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ3,435.941,818.0047.1 %5.0509.19116.1977.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ4,104.861,470.0064.2 %5.0395.10210.6646.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,748.334,972.00-4.7 %0.0794.43263.1566.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ5,360.0518,090.00-237.5 %0.01,288.851.8599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ3,725.501.00100.0 %5.0794.430.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ2,775.663,461.00-24.7 %0.0319.03260.7318.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ5,575.6015,678.00-181.2 %0.01,421.96107.4192.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ10,981.543,272.0070.2 %5.0471.16351.5025.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ4,034.673,465.0014.1 %5.0604.27235.4661.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ3,865.103,824.001.1 %0.5851.48145.9782.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ13,374.505,825.0056.4 %5.01,269.83310.8475.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,734.4315,706.00-173.9 %0.01,231.800.9599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา27,366.8831,847.00-16.4 %0.01,112.191,329.81-19.6 %0.0
สพ.สมุทรปราการ11,306.5016,560.00-46.5 %0.0809.77520.0435.8 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 12,906.61144,000.00-1,015.7 %0.0894.242,888.49-223.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ3,053.651,626.0046.8 %5.0357.06163.4054.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ6,338.6511,685.00-84.3 %0.01,421.96727.1948.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ32,688.0179,000.00-141.7 %0.02,355.390.95100.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,288.4210,013.00-37.4 %0.01,079.67573.8046.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ68,059.3653,981.0020.7 %5.05,909.741,614.7372.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ3,363.362,368.0029.6 %5.0509.190.9599.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ1,314.045,574.00-324.2 %0.0488.81160.1767.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 120,607.0722,504.00-9.2 %0.0856.48896.74-4.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 24,988.4211,015.00-120.8 %0.0863.03545.7936.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,443.557,666.0026.6 %5.0314.07140.7055.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ97,387.98115,313.00-18.4 %0.01,493.33505.6066.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ34,259.1225,000.0027.0 %5.0648.182,869.30-342.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ70,566.9340,499.0042.6 %5.0451.73902.35-99.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์29,006.3219,000.0034.5 %5.0399.93227.0743.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ42,519.271.00100.0 %5.014,329.330.95100.0 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย930,592.31299,000.0067.9 %5.014,542.090.95100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,116.027,000.00-70.1 %0.0851.48747.7412.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,458.39652.0081.1 %5.0157.11170.00-8.2 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ46,415.7327,172.0041.5 %5.03,064.621.8599.9 %5.0
รวม 1,732,344 1,187,832 31.43 % 87,191 25,837 70.37 %