จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์2,840.10695.1375.5 %5.0584.36279.3952.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์17,694.7611,270.3736.3 %5.080.50416.94-417.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์2,446.801.00100.0 %5.0470.260.9599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,169.322,203.2830.5 %5.0717.4785.5088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์20,409.8713,148.0035.6 %5.02,714.15837.6269.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0348.09158.9454.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด4,124.21544.0086.8 %5.0361.0662.1182.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ4,313.06682.0084.2 %5.0308.0842.8886.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,819.63127.0096.7 %5.0295.5714.8295.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์4,040.79594.0085.3 %5.0308.4316.7294.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง588.32676.00-14.9 %0.0209.6648.4076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง4,339.04802.0081.5 %5.0423.7464.5084.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่4,178.18527.0087.4 %5.0403.4615.9396.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย4,027.21464.0088.5 %5.0418.8748.1788.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง4,079.41391.0090.4 %5.0228.9532.1985.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย4,315.88781.0081.9 %5.0386.4097.2574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง4,098.63321.0092.2 %5.0312.5770.9177.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ3,774.06177.0095.3 %5.0177.6715.0091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,860.68354.0090.8 %5.0376.9025.2393.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก4,222.08474.0088.8 %5.0350.6862.6982.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,803.98457.0088.0 %5.0268.7774.9172.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์4,765.54366.0092.3 %5.0306.2662.4979.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,811.82467.0087.7 %5.0264.9316.2593.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช4,022.99272.0093.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,627.502,423.8333.2 %5.0945.66766.6518.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,826.27961.0066.0 %5.0520.87285.0045.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,989.421,615.8845.9 %5.0542.79191.9064.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง3,221.55636.0080.3 %5.0561.98247.0056.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,773.79550.0080.2 %5.0482.14259.3546.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์4,476.492,881.9135.6 %5.01,154.841,290.31-11.7 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์3,133.45805.0074.3 %5.0698.441,130.60-61.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,666.683,262.94-22.4 %0.0616.021,084.90-76.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์6,409.343,396.9847.0 %5.02,067.591,183.8342.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,558.973,337.0026.8 %5.01,364.02793.6341.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์14,078.8714,485.00-2.9 %0.01,972.53670.1166.0 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1,079,206.1064,093.1094.1 %5.07,960.02534.2593.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)5,422.831.00100.0 %5.0106.650.9599.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์6,877.821.00100.0 %5.0122.210.9599.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์2,579.11700.0072.9 %5.0603.3895.0084.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์3,033.01952.0068.6 %5.0660.42443.5132.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,566.463,027.0015.1 %5.0926.63379.8859.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ3,774.48ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,168.07ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ3,264.38ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์2,589.435.0099.8 %5.0527.314.7599.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์11,508.752,316.1079.9 %5.0945.66401.9557.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์5,376.953,653.0032.1 %5.01,364.02289.3478.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์6,017.755,377.6110.6 %5.01,459.09923.7236.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์2,598.733,722.00-43.2 %0.0527.3130.7594.2 %5.0
สพ.บุรีรัมย์66,443.5210,466.9984.2 %5.0890.05962.83-8.2 %0.0
รจจ.บุรีรัมย์ 203,603.4835,542.1482.5 %5.02,147.54401.3981.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,930.151,355.7953.7 %5.0660.65401.4039.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์3,115.531,939.0037.8 %5.0698.46319.2754.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์7,596.051.00100.0 %5.0945.680.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์3,284.361.00100.0 %5.0812.550.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,727.191.00100.0 %5.0851.220.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 167,367.8518,602.0072.4 %5.01,094.560.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 246,955.971.00100.0 %5.02,541.810.95100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)22,309.571.00100.0 %5.02,488.460.95100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 420,877.127,951.0061.9 %5.02,586.91600.0076.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 328,362.351.00100.0 %5.02,559.230.95100.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์18,982.821.00100.0 %5.0179.790.9599.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง10,950.5827,400.00-150.2 %0.0688.39520.7224.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก106,701.0428,160.0073.6 %5.0948.91636.9532.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์18,271.401.00100.0 %5.0635.520.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์10,601.001.00100.0 %5.0610.120.9599.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์30,556.9420,923.0031.5 %5.01,011.44185.2481.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง93,170.101.00100.0 %5.0748.440.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์18,631.481.00100.0 %5.02,693.590.95100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 4,189.282,226.0046.9 %5.0945.68841.0911.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์2,918.46665.0577.2 %5.0565.34497.7712.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์15,508.681.00100.0 %5.05,467.240.95100.0 %5.0
รวม 2,102,341 309,240 85.29 % 69,218 18,937 72.64 %