จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์29,764.2012,424.0058.3 %5.0106.28235.40-121.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์23,783.598,273.5365.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,993.114,095.81-2.6 %0.0977.11167.2982.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,957.13948.0067.9 %5.0708.860.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์19,964.5011,940.0040.2 %5.02,173.09865.8260.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน4,216.43621.0085.3 %5.0172.1212.5892.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ4,532.46733.0083.8 %5.0329.760.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม4,252.32416.0090.2 %5.0242.0412.7994.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ4,223.51390.0090.8 %5.0195.1812.8493.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง4,442.16395.0091.1 %5.0302.0312.8295.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,440.681,535.0065.4 %5.0255.6663.6575.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ4,252.32738.0082.6 %5.0234.6997.1258.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,404.79747.0083.0 %5.0307.8034.8988.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ4,216.43378.0091.0 %5.0246.3810.0595.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม4,288.21547.0087.2 %5.0311.3248.2984.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี4,216.43621.0085.3 %5.0364.5512.0896.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี4,094.311,304.0068.2 %5.0320.5173.8976.9 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม11,101.858,540.2023.1 %5.0845.97417.5050.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,583.491,364.8061.9 %5.0803.94732.578.9 %4.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,462.53960.0072.3 %5.0689.85861.96-24.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ5,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,393.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,896.801.00100.0 %5.0692.590.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,674.754,670.0017.7 %5.01,697.691,468.7013.5 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,896.562,935.1240.1 %5.01,355.40261.9980.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์8,082.5211,843.00-46.5 %0.01,177.100.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์4,535.692,036.0055.1 %5.01,222.29269.8777.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.102.8595.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4546.0831.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,628.181,100.0069.7 %5.0857.8171.2591.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,989.17282.0090.6 %5.0613.78405.5633.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,502.141.00100.0 %5.0899.020.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์8,071.8216,769.50-107.8 %0.01,692.822,516.87-48.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์59.831.0098.3 %5.023.080.9595.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์3,996.99890.5477.7 %5.0937.05378.7459.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์12,270.429,422.5823.2 %5.03,713.39283.6292.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์1,623.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5657.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์4,796.351.00100.0 %5.0860.990.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์2,725.434,174.00-53.2 %0.0324.00264.5718.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์5,532.175,478.001.0 %0.51,268.32973.6223.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์3,373.083,250.003.6 %1.5683.8969.1189.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์11,264.512,517.0077.7 %5.0841.97765.239.1 %4.5
เรือนจำกลางสุรินทร์42,863.5310.00100.0 %5.0610.689.5098.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,789.33925.0066.8 %5.0518.70596.29-15.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,753.662,234.3140.5 %5.0860.99775.2210.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,986.03754.0074.7 %5.0275.39252.458.3 %4.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์6,341.304,857.7823.4 %5.0708.98396.6344.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,841.532,400.8737.5 %5.0956.0715.0098.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์12,566.722,195.0082.5 %5.01,373.54124.8490.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์6,231.153,998.9835.8 %5.0937.05134.8385.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 134,417.4575,973.63-120.7 %0.01,293.07659.5449.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 220,676.858,013.9461.2 %5.01,256.3199.7592.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)3,737.289,847.49-163.5 %0.02,216.76969.0456.3 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์11,896.8512,512.71-5.2 %0.0398.15239.9039.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,501.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5392.460.00100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์99,090.5789,810.009.4 %4.51,693.921,110.1734.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์51,627.90164.2299.7 %5.0820.16156.0181.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม91,054.5723,634.0074.0 %5.0937.6695.0089.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท65,941.8723,569.0164.3 %5.0807.13446.3044.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ95,974.03100.0099.9 %5.0854.67185.0078.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะไม่ครบ997.12ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,149.61ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์898,094.9440,656.0095.5 %5.01,104.861,129.23-2.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์12,130.8618,974.67-56.4 %0.02,474.084,073.46-64.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 4,021.382,163.0046.2 %5.0765.91318.2558.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์3,258.38999.0069.3 %5.0594.761.9099.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์32,299.89100.0099.7 %5.08,656.1395.0098.9 %5.0
รวม 1,744,083 446,237 74.41 % 58,694 23,340 60.24 %