จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,625.99849.0076.6 %5.0525.76299.2443.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ11,577.4043,554.00-276.2 %0.0245.87133.0045.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ1,594.381,533.003.8 %1.5961.00239.4475.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,397.711,859.0045.3 %5.0772.97159.9079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ13,362.8812,072.009.7 %4.53,158.72756.2076.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง4,215.94299.0092.9 %5.0227.930.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์4,259.03226.0094.7 %5.0252.8937.9885.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย4,227.20285.0093.3 %5.0178.220.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล4,288.21530.0087.6 %5.0264.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์4,378.45348.0092.1 %5.0246.9576.2569.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,738.361,678.0064.6 %5.0268.7876.8271.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์4,215.94205.0095.1 %5.0195.170.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์4,169.28250.0094.0 %5.0152.460.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน4,201.60267.0093.6 %5.0189.664.3997.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน4,267.40328.0092.3 %5.0207.809.0295.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,536.40689.0084.8 %5.0435.2275.9882.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ4,263.09277.0093.5 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่4,237.48264.0093.8 %5.0278.2276.2672.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ4,201.60246.0094.1 %5.0194.627.6996.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย4,399.50724.0083.5 %5.0256.9195.8762.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์4,492.88603.0086.6 %5.0323.5562.1680.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ4,554.37497.0089.1 %5.0356.9076.7778.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง4,184.42217.0094.8 %5.0215.140.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ11,371.931,865.0083.6 %5.0895.79770.4514.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,804.87757.0073.0 %5.0389.42114.0070.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,551.482,348.787.9 %3.5505.95241.3052.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง2,810.84622.0077.9 %5.0360.6496.9073.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,583.76562.0078.2 %5.0520.72269.8048.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ5,677.393,672.0035.3 %5.01,286.40584.5154.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,472.901,320.0062.0 %5.0800.74551.0031.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,265.211,095.0066.5 %5.0358.04251.7529.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ17,004.815,310.7668.8 %5.03,232.252,866.2511.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ1,955.7422,768.73-1,064.2 %0.0481.181,348.05-180.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ6,150.356,133.070.3 %0.51,656.48945.2342.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ5,141.672,929.9543.0 %5.01,438.53131.9790.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ14,437.869,163.0436.5 %5.01,068.95360.7866.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ4,843.161,839.0062.0 %5.0971.88972.52-0.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,691.70896.0047.0 %5.065.2746.3629.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ3,869.661,010.0073.9 %5.0849.0356.6293.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ3,231.97453.0086.0 %5.0715.9273.7789.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ4,301.934,284.310.4 %0.5723.71472.9634.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,320.972,255.9557.6 %5.01,400.50562.4559.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ6,069.014,199.0030.8 %5.01,523.37678.5855.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ3,907.392,578.0034.0 %5.01,124.01612.7545.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ17,423.1210,847.7037.7 %5.05,857.86118.1498.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,189.75922.0078.0 %5.0734.941,029.82-40.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3,959.272,635.7133.4 %5.0786.48647.3617.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ6,479.614,772.8326.3 %5.01,694.47376.8477.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ7,256.292,111.2270.9 %5.0414.05446.19-7.8 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ5,092.712,838.3044.3 %5.0734.9451.1193.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ11,498.732,608.6577.3 %5.0933.85593.7536.4 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 38,335.0817,677.0053.9 %5.0916.75353.9561.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,938.881,049.0064.3 %5.0591.56273.1953.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,574.782,647.9225.9 %5.0838.77537.3235.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ3,038.23719.0076.3 %5.0629.68308.0751.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ5,835.714,953.1215.1 %5.01,104.97363.0667.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ4,090.563,362.0017.8 %5.01,143.05318.0572.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,329.577,750.35-232.7 %0.0851.25542.3436.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 437,376.0812,297.1267.1 %5.01,470.90612.2258.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)130,046.9814,902.3088.5 %5.02,797.53469.1883.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 142,558.9822,459.3847.2 %5.02,347.28427.5081.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 252,618.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,090.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3151,651.835,367.6596.5 %5.09,683.04668.8693.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ2,519.614,309.98-71.1 %0.0293.78380.00-29.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ123,857.3541,517.0066.5 %5.0864.63720.7016.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ41,789.0482,668.00-97.8 %0.01,243.272,919.25-134.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์43,482.4622,621.3348.0 %5.01,047.811,288.89-23.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ25,308.9219,640.0022.4 %5.0897.83644.9128.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ47,389.7121,164.0055.3 %5.0885.91220.6475.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ140,603.55120,880.0014.0 %5.02,203.39604.8072.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ20,062.3728,015.00-39.6 %0.02,106.452,197.76-4.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ2,827.461,219.0056.9 %5.0417.78606.73-45.2 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ34,278.6923,000.0032.9 %5.010,189.012,863.5371.9 %5.0
รวม 1,183,649 628,818 46.87 % 84,223 34,785 58.70 %