จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,761.38864.0068.7 %5.0662.45133.9179.8 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 264,430.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5406.76475.00-16.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี32,165.705,000.0084.5 %5.0126.7195.0025.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี79,211.074,000.0095.0 %5.0363.92190.0047.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี310,837.5916,000.0094.9 %5.01,372.69142.5089.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี4,513.312,918.0035.3 %5.0947.69137.6885.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี30,248.8925,176.0016.8 %5.03,552.881,169.4567.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,818.172,103.0056.4 %5.0348.1790.2174.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,923.83750.0084.8 %5.0294.6052.0482.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม4,282.9119.0099.6 %5.0365.0972.9480.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,635.81391.0089.2 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,922.26286.0092.7 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร4,043.89493.0087.8 %5.0357.5755.8284.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,968.68139.0096.5 %5.0211.151.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก4,059.62656.0083.8 %5.0449.4758.3187.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,655.54236.0094.9 %5.0354.9355.6284.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน4,118.01540.0086.9 %5.0498.3386.3782.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย4,129.76509.0087.7 %5.0415.008.9697.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,936.66284.0092.8 %5.0175.188.3395.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ4,066.54411.0089.9 %5.0373.5064.9082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน4,125.98596.0085.6 %5.0286.4157.1180.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล4,137.61626.0084.9 %5.0350.0954.6084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่4,080.73377.0090.8 %5.0415.1556.1586.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,910.75163.0095.8 %5.0344.821.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ4,041.15288.0092.9 %5.0266.6056.1878.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,975.38282.0092.9 %5.0303.9057.0281.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,787.76351.0090.7 %5.0190.0410.4594.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์386.78235.0039.2 %5.0148.4056.5261.9 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ3,809.432,000.0047.5 %5.0748.11475.0036.5 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก19,580.8527,935.00-42.7 %0.01,500.40232.1184.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี4,972.5210,818.08-117.6 %0.01,461.122,408.28-64.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ2,781.141,000.0064.0 %5.0296.43285.003.9 %1.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ3,224.301,216.5062.3 %5.0557.93223.3260.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร3,273.89500.0084.7 %5.0640.1747.5092.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล2,824.571,000.0064.6 %5.0542.65285.0047.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม2,761.811,435.0048.0 %5.0584.83190.0067.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี2,847.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5414.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,298.522,566.7222.2 %5.0895.73142.6284.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี4,148.602,914.8529.7 %5.01,270.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,430.802,799.0818.4 %5.0928.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานชลประทานที่ 720,866.4134,570.00-65.7 %0.06,926.988,136.30-17.5 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 45,072.051,521.5070.0 %5.01,536.48809.4047.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี9,804.261,833.0081.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี8,510.983,000.0064.8 %5.01,080.80190.0082.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,120.834,912.28-19.2 %0.01,746.931,155.4933.9 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี29,049.2137,331.25-28.5 %0.02,464.7231,800.55-1,190.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,260.756,565.09-190.4 %0.0560.991,206.82-115.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี6,318.924,478.2929.1 %5.02,150.781,296.4039.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,010.684,000.0020.2 %5.01,461.12285.0080.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี51,468.2910,000.0080.6 %5.02,316.84285.0087.7 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี242,701.03248,446.42-2.4 %0.01,280.67986.6823.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 10,185.7515,000.00-47.3 %0.03,916.955,700.00-45.5 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)5,215.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,764.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,717.401,523.0059.0 %5.01,080.80192.0282.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)4,120.686,785.22-64.7 %0.01,440.931,138.5821.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)12,476.6010,000.0019.8 %5.04,863.81950.0080.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง18,239.5310,000.0045.2 %5.0380.34380.000.1 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี22,909.44538.0097.7 %5.0203.9353.6973.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,252.291,280.0060.6 %5.01,023.7732.2696.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี4,200.55500.0088.1 %5.01,276.05285.0077.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี3,815.954,876.00-27.8 %0.01,118.84519.8553.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี19,639.3015,000.0023.6 %5.06,215.122,800.0054.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี3,687.791,000.0072.9 %5.0890.64475.0046.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี4,365.211,000.0077.1 %5.01,080.80475.0056.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,842.7015,000.00-156.7 %0.01,556.20190.0087.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี7,009.641,556.4877.8 %5.01,461.12761.8347.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี3,692.781,500.0059.4 %5.01,080.80190.0082.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี5,054.493,000.0040.6 %5.01,461.12760.0048.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี7,946.248,000.00-0.7 %0.02,354.88745.0068.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี3,241.127,000.00-116.0 %0.0700.4895.0086.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี68,348.9710,000.0085.4 %5.0626.50950.00-51.6 %0.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี25,404.4216,047.0036.8 %5.0908.58579.8336.2 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 95,472.0482,700.0013.4 %5.01,913.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1,404.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ303.44ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี4,120.682,000.0051.5 %5.01,143.78475.0058.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี22,245.9315,000.0032.6 %5.01,448.80950.0034.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,271.711,456.0055.5 %5.0519.39363.9729.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี6,551.485,671.2013.4 %5.01,543.10748.6051.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี4,612.424,000.0013.3 %5.01,461.12190.0087.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,321.664,620.60-39.1 %0.01,192.65879.7026.2 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4,918.359,651.87-96.2 %0.01,764.20105.1694.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี25,661.0315,919.3538.0 %5.010,018.32911.3190.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี12,790.815,000.0060.9 %5.0722.9692.5087.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1115,456.683,000.0097.4 %5.03,100.17950.0069.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 244,968.5815,830.0964.8 %5.01,477.91682.7153.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3214,700.8410,000.0095.3 %5.01,650.55950.0042.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4115,399.1610,000.0091.3 %5.03,086.55475.0084.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 546,511.6915,048.0067.6 %5.01,848.69807.2356.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี52,438.8740,000.0023.7 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล85,271.6825,000.0070.7 %5.01,078.81475.0056.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม54,416.6540,000.0026.5 %5.01,281.28475.0062.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี54,416.6530,000.0044.9 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี99,733.8530,000.0069.9 %5.01,017.29475.0053.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี60,748.8725,000.0058.8 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ73,907.7620,000.0072.9 %5.01,130.32475.0058.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ73,907.7620,000.0072.9 %5.0876.14475.0045.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี28,100.1130,000.00-6.8 %0.02,163.641,900.0012.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี9,526.2528,825.38-202.6 %0.03,778.842,596.4931.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี18,505.8021,319.00-15.2 %0.01,111.06518.0553.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,339.081,976.0040.8 %5.0624.99256.5059.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี38,116.0935,571.006.7 %3.02,937.02777.5573.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,788.252,570.0032.2 %5.01,118.84884.5120.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 3,329.298,397.00-152.2 %0.0890.6443.1195.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,329.291,000.0070.0 %5.0890.64665.0025.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี67,230.9815,226.9877.4 %5.06,449.685,785.3010.3 %5.0
รวม 2,669,297 1,178,924 55.83 % 136,507 96,770 29.11 %