จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,374.26937.0078.6 %5.0490.56237.5051.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร12,698.2313,604.00-7.1 %0.0169.0031.5881.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร2,990.651,578.0047.2 %5.0509.58152.8570.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,793.881,188.0068.7 %5.0585.6447.3891.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร14,475.6810,312.0028.8 %5.01,593.47763.6952.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว3,867.01361.0090.7 %5.0218.5970.2267.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,925.981,054.0078.6 %5.0365.85120.6867.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,711.15611.0087.0 %5.0262.2978.6170.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง4,928.94180.0096.3 %5.0284.738.7796.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว5,573.67221.0096.0 %5.0256.8176.0870.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา1,485.95561.0062.2 %5.0343.6076.9177.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,153.55253.0095.1 %5.0302.5578.8873.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,383.373,105.908.2 %4.0661.69520.6021.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0271.5849.4081.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ727.03451.0038.0 %5.0479.99214.7055.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,774.19442.5084.0 %5.0399.70228.0043.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร3,902.781,193.0069.4 %5.0889.88897.11-0.8 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,070.481,516.0050.6 %5.0497.78756.73-52.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร3,284.911,277.0061.1 %5.0547.591.8599.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร3,964.761,975.0050.2 %5.0851.851,026.81-20.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,331.113,939.24-69.0 %0.0519.43610.42-17.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,927.252,433.0050.6 %5.01,270.23875.6631.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร4,319.514,255.441.5 %0.5889.88346.8961.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร4,642.341,592.0065.7 %5.0756.78309.7759.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร3,451.02704.0079.6 %5.0699.73107.6584.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,840.851,131.0070.6 %5.0547.59669.23-22.2 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดยโสธร5,378.881.00100.0 %5.01,308.231,816.97-38.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,359.522,073.0012.1 %5.01,118.07191.0582.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,670.047,993.00-71.2 %0.01,039.4657.1594.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,351.121,407.0067.7 %5.0680.72324.2352.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,569.611,618.0054.7 %5.0832.83222.8873.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร5,299.195,217.001.6 %0.5767.35911.72-18.8 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร3,060.852,118.0030.8 %5.0490.5695.0680.6 %5.0
สพ.ยโสธร11,018.811,751.0084.1 %5.0642.67597.907.0 %3.5
รจจ.ยโสธร36,134.2122,144.6638.7 %5.0745.48517.3530.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,814.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5433.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,522.861,700.0051.7 %5.0661.70574.2513.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร3,023.24751.0075.2 %5.0490.55415.5115.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร3,953.284,365.60-10.4 %0.0832.83397.8052.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร13,659.733,286.4475.9 %5.03,837.32323.4591.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 210,029.7972.4199.3 %5.01,307.98603.1253.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 15,248.0914,309.38-172.7 %0.01,595.60523.1667.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร89,134.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,692.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร7,713.0321,152.00-174.2 %0.01,555.431,361.4112.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,493.4098.4097.2 %5.0680.70562.1117.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,678.56538.0079.9 %5.0433.50210.5151.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร37,013.5114,921.0059.7 %5.03,879.222,353.4139.3 %5.0
รวม 279,776 160,392 42.67 % 37,567 20,417 45.65 %