จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ3,897.74614.0084.2 %5.0573.83209.9963.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ10,431.916,825.4434.6 %5.071.34128.24-79.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ3,192.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5783.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,628.761,950.0046.3 %5.0568.152.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ14,696.9211,600.0021.1 %5.02,608.54999.4061.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ4,106.35458.0088.8 %5.0307.5498.9967.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า4,044.97469.0088.4 %5.0223.0038.4782.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,999.46337.0091.6 %5.0381.2932.3191.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์3,980.37408.0089.7 %5.0461.9463.0886.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ4,679.741,598.0065.9 %5.0375.13133.9564.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,999.88374.0090.6 %5.0319.7169.8278.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว4,158.95581.0086.0 %5.0422.3756.2086.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว5,160.31433.0091.6 %5.0372.7964.7382.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์4,894.22285.0094.2 %5.0260.6148.0681.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส4,153.35275.0093.4 %5.0346.9398.3871.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต4,018.00258.0093.6 %5.0463.2164.6586.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร3,992.93367.0090.8 %5.0507.4380.7584.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง5,148.28268.0094.8 %5.0392.0063.4083.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,336.293,928.229.4 %4.5859.07877.83-2.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ2,877.941.00100.0 %5.0531.362.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,835.16889.0068.6 %5.0490.76304.9537.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,671.23737.0072.4 %5.0657.67232.7564.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,355.174,735.68-8.7 %0.01,011.201,483.81-46.7 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ3,185.831,000.0068.6 %5.0840.06540.5335.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ3,163.561,346.0057.5 %5.0649.89513.0021.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ8,747.674,683.0046.5 %5.03,102.961,399.6554.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,263.481,499.3233.8 %5.0625.16754.97-20.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ5,020.093,893.7722.4 %5.01,355.321,298.824.2 %2.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,391.513,731.16-10.0 %0.0840.06190.0077.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ8,948.8411,476.60-28.2 %0.01,369.9394.1993.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ1,638.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ289.54ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,589.660.00100.0 %5.075.8385.70-13.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,461.471,764.0049.0 %5.0916.1245.1595.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,971.16602.0079.7 %5.0707.13513.0027.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ3,432.122,219.0035.3 %5.0565.29521.347.8 %3.5
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ6,205.9534,075.00-449.1 %0.01,695.782,599.13-53.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ6,682.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ780.26ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ3,297.891,692.0048.7 %5.0935.32451.2951.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ4,168.8610,679.91-156.2 %0.01,125.3096.5991.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,928.8611.0099.7 %5.01,106.28457.0658.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ4,986.131,184.0076.3 %5.01,106.28617.2244.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,288.373,343.0522.0 %5.01,049.20435.6758.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ4,283.58342.7292.0 %5.0725.9641.7594.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ3,508.903,157.0010.0 %5.0916.12866.995.4 %2.5
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ36,648.432,343.0093.6 %5.01,036.64669.4135.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,269.791,074.0052.7 %5.0630.88200.7368.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ3,643.072,757.0024.3 %5.01,049.23483.0254.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,713.64914.3366.3 %5.0725.96213.7770.6 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิไม่ครบ5,014.12ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ551.18ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ10,913.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5973.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ7,174.960.00100.0 %5.01,144.310.00100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 332,177.5710,114.2668.6 %5.01,557.6656.0096.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ267.70ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 211,593.5910,421.8510.1 %5.01,762.001,014.6642.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,436.652,164.4011.2 %5.0247.53222.5910.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์23,416.2719,243.0817.8 %5.0877.23913.87-4.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ28,270.831,967.4093.0 %5.0951.14330.6065.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ77,136.5177,527.99-0.5 %0.01,675.001,034.0138.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ23,882.7527,446.00-14.9 %0.01,029.841,130.00-9.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ24,701.8419,560.0020.8 %5.0984.12365.9262.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ5,845.949,000.00-54.0 %0.02,399.701,640.0031.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,120.001,620.0048.1 %5.0859.07432.3549.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ3,183.91700.0078.0 %5.0470.19351.0325.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ45,856.3729,693.9335.2 %5.05,119.941,554.1169.6 %5.0
รวม 512,219 340,638 33.50 % 53,290 27,290 48.79 %