จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ698.84341.0051.2 %5.0380.79145.9761.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ20,309.3014,731.3827.5 %5.0112.42194.98-73.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ3,142.53941.0070.1 %5.0532.91131.3575.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,289.042,205.0033.0 %5.0589.97102.5482.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ7,935.135,790.0027.0 %5.01,673.88906.7745.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ3,714.88294.0092.1 %5.0196.9763.6867.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ5,205.38856.0083.6 %5.0212.8078.9162.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,309.97246.0092.6 %5.0356.1447.7786.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,388.26484.0085.7 %5.0212.0978.9162.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน3,774.68418.0088.9 %5.0239.8863.1273.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ4,116.472,295.0044.2 %5.0913.24885.963.0 %1.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,577.521,219.0065.9 %5.0799.15584.6726.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,076.521,055.0065.7 %5.0589.97657.60-11.5 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,286.54745.0077.3 %5.0589.97158.3973.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,725.562,350.5050.3 %5.01,179.471,045.4811.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ7,729.282,500.0067.7 %5.01,705.81475.0072.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,357.091,361.0059.5 %5.0666.03546.2518.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ4,129.212,235.3345.9 %5.0837.18163.0280.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ7,593.376,481.0814.6 %5.01,673.88188.2388.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,622.111,438.5060.3 %5.0685.05173.8574.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,319.511,386.0058.2 %5.0685.0563.8790.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,993.32419.0086.0 %5.0475.87286.8539.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,318.831,634.0050.8 %5.0647.02129.6080.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ5,405.472,184.2859.6 %5.01,502.742,141.62-42.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ6,834.391,081.0084.2 %5.0837.18571.9131.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,009.391,638.0045.6 %5.0570.95530.797.0 %3.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ16,157.8111,575.4828.4 %5.01,806.9957.4596.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ2,928.291,194.0059.2 %5.0475.87560.65-17.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,801.992,633.0030.7 %5.0799.15765.104.3 %2.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,885.881,637.0057.9 %5.0837.18345.1258.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,876.341,422.0063.3 %5.0875.21323.9563.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ3,489.742,168.0137.9 %5.0608.99126.0579.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ11,314.741,249.0089.0 %5.0659.07424.6835.6 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 38,084.5333,324.3012.5 %5.0746.911,004.36-34.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,552.96424.0083.4 %5.0380.79163.2357.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ3,160.911,541.7051.2 %5.0513.91436.2715.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,817.98425.0084.9 %5.0399.81403.66-1.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ4,919.553,783.8023.1 %5.0875.21693.3820.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ5,192.241,200.0076.9 %5.02,685.9999.2996.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ4,293.442,872.0033.1 %5.0875.21219.4574.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ55,954.8916,888.0069.8 %5.01,447.08943.7134.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ2,744.362,940.66-7.2 %0.0338.08158.5053.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ690,675.9463,892.0090.7 %5.0751.212.8599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน48,208.317,525.0084.4 %5.0572.431,183.38-106.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ13,165.1912,543.764.7 %2.01,675.292,830.38-68.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,972.521,819.0054.2 %5.0627.99318.7949.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ4,560.03632.0086.1 %5.0437.87381.5312.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ17,262.7010,909.5236.8 %5.04,521.172,334.2348.4 %5.0
รวม 1,067,883 238,928 77.63 % 41,778 24,193 42.09 %