จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,677.94513.0080.8 %5.0385.760.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู14,995.5013,782.308.1 %4.0228.2266.5070.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู3,101.721,419.0054.3 %5.0518.87235.3254.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู3,149.971,609.0048.9 %5.0575.9244.1792.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�7,102.535,429.6123.6 %5.01,469.67597.3859.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู4,070.611,191.0070.7 %5.0236.5847.3980.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�4,024.99388.0090.4 %5.0277.1664.1876.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง4,088.60347.0091.5 %5.0268.4978.2570.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,930.68392.2290.0 %5.0344.60133.2961.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,929.20351.0091.1 %5.0280.5469.5375.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,896.35177.0095.5 %5.0237.2420.6791.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�3,958.962,100.0047.0 %5.0918.21739.1419.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู4,078.591,874.0054.1 %5.0956.24741.9122.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู3,140.02989.0068.5 %5.0575.92161.9971.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู3,340.11716.8178.5 %5.0613.95551.0010.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู4,691.571,890.0059.7 %5.01,222.46852.7430.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,294.241,214.4963.1 %5.0772.61708.278.3 %4.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,392.332,943.0033.0 %5.01,089.35926.2515.0 %5.0
สปก. หนองบัวลำภู4,477.501,256.0071.9 %5.01,127.38253.6577.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู11,945.968,345.4530.1 %5.02,154.25288.2286.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู3,268.961,879.0042.5 %5.0632.97458.9627.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,582.19382.0075.9 %5.047.5424.7048.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,446.84925.0073.2 %5.0709.030.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,854.43552.0080.7 %5.0461.82428.337.3 %3.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู3,396.912,555.0024.8 %5.0671.0052.5792.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู5,013.1973,299.68-1,362.1 %0.01,355.571,876.01-38.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู5,528.923,101.0043.9 %5.01,317.54941.8428.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู11,377.582,686.0076.4 %5.0981.83120.0987.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู12,359.9211,868.864.0 %2.02,534.5995.2696.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู10,651.911,360.0087.2 %5.0556.90764.79-37.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,927.143,187.0018.8 %5.0766.08611.9820.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,825.763,080.0019.5 %5.0861.16456.9846.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,596.801,320.0071.3 %5.0610.70321.8847.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,849.452,820.001.0 %0.5480.8458.0587.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู31,511.322,160.0093.1 %5.0626.04277.1755.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�46,513.6628,436.7838.9 %5.0808.731,012.56-25.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,728.82744.0072.7 %5.0404.7881.5379.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,366.411,423.0057.7 %5.0479.14223.3753.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,902.29674.0076.8 %5.0480.84167.6265.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู4,723.173,461.0026.7 %5.0747.06574.2723.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู3,290.922,111.0035.9 %5.0632.9755.1091.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,534.683,043.0013.9 %5.0709.03773.30-9.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 248,230.9011,565.9876.0 %5.01,077.45964.4610.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 50,606.1318,948.0062.6 %5.01,095.58801.5126.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู2,591.572,994.25-15.5 %0.0307.69285.007.4 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู39,027.6424,696.0036.7 %5.0896.83389.5056.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง90,522.0013,542.0085.0 %5.0622.15427.7531.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู8,245.8412,998.88-57.6 %0.01,581.33171.4989.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,684.351,615.0056.2 %5.0690.01564.6518.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,670.641,109.0058.5 %5.0385.76163.6957.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู17,674.057,336.0058.5 %5.04,062.314,230.59-4.1 %0.0
รวม 534,792 292,801 45.25 % 41,849 23,957 42.75 %