จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,479.881,927.2044.6 %5.02,108.5783.2296.1 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,674.981,040.0071.7 %5.0576.46117.5579.6 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 16,934.378,862.98-27.8 %0.01,279.70438.5365.7 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 169,321.1646,058.0072.8 %5.0348.081,018.21-192.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น27,755.9622,066.3020.5 %5.0162.50319.80-96.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 6,430.084,791.0025.5 %5.049.0575.63-54.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น5,319.0815,111.00-184.1 %0.01,660.37215.9887.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,142.702,112.0032.8 %5.0823.67122.0185.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น24,614.9426,184.00-6.4 %0.05,180.511,529.7670.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 24,351.601,320.0069.7 %5.0314.47119.3462.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,465.57391.0091.2 %5.0168.268.1095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,515.99511.0088.7 %5.0167.608.1095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,341.15336.0092.3 %5.0295.9884.8271.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน3,858.80466.0087.9 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด3,882.94245.0093.7 %5.0180.0676.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 14,520.941,520.0066.4 %5.0429.81118.8572.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,370.97995.0077.2 %5.0490.4590.9281.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,708.37788.0083.3 %5.0340.3980.1076.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,229.56458.0089.2 %5.0330.6976.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท3,779.60252.0093.3 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน3,940.93443.0088.8 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,545.751,043.0077.1 %5.0369.00113.3569.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,576.43946.0079.3 %5.0460.3296.3379.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,219.17561.0086.7 %5.0350.469.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,184.34449.0089.3 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,109.78482.0088.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,372.87501.0088.5 %5.0411.299.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี4,021.97371.0090.8 %5.0333.7585.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง3,836.62226.0094.1 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,988.052,955.5525.9 %5.01,070.94885.6717.3 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง2,681.31386.0085.6 %5.0428.0897.3077.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,643.24476.0082.0 %5.0414.38136.3967.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,738.76820.0070.1 %5.0531.58223.8957.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ 2,781.50588.0078.9 %5.0467.610.9599.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,479.442,669.0040.4 %5.01,375.131,048.8023.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,780.151,849.5051.1 %5.01,740.54539.0569.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น4,016.742,573.0035.9 %5.01,255.411,074.5314.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 622,102.5852,452.00-137.3 %0.07,909.996,469.2518.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น3,070.25626.0079.6 %5.0747.61727.252.7 %1.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 45,362.873,673.8831.5 %5.01,641.363,920.59-138.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น10,137.602,803.0072.4 %5.03,619.022,168.0040.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 58,430.9819,543.70-131.8 %0.02,765.941,962.8929.0 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น26,933.8418,621.7830.9 %5.0972.54450.3453.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,324.684,532.67-4.8 %0.02,006.26498.2375.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น6,952.895,048.8827.4 %5.02,268.891,321.1641.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,688.601.00100.0 %5.01,318.09295.2177.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 44,240.192,034.0052.0 %5.01,527.852,785.83-82.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)12,048.1813,631.99-13.1 %0.03,847.213,032.8521.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)16,378.917,693.6453.0 %5.02,463.03204.2591.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,363.718,964.00-105.4 %0.01,533.58579.5062.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น12,084.143,024.0075.0 %5.01,280.050.9599.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)53,896.0012,017.1377.7 %5.021,854.351,662.5092.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 46,487.2212,313.63-89.8 %0.02,548.802,237.0012.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น7,897.053,550.6855.0 %5.03,058.922,102.2931.3 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.21,048.6512,858.0038.9 %5.0323.080.9599.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,575.29619.0060.7 %5.071.0048.5431.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น3,402.151,721.0049.4 %5.0937.77118.2987.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น3,214.231,078.4866.4 %5.0804.65712.7811.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น8,497.9040,752.00-379.6 %0.02,268.892,522.73-11.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น5,909.058,755.50-48.2 %0.01,850.5312,399.40-570.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น9,892.5119,228.01-94.4 %0.02,268.94161.7392.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น7,481.283,014.0059.7 %5.02,516.095,300.70-110.7 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,815.812,341.0038.6 %5.01,051.86353.4866.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น4,754.354,817.62-1.3 %0.01,356.12403.0270.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,641.993,188.8243.5 %5.01,396.10372.6673.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น3,770.684,776.00-26.7 %0.012,055.5099.5399.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น17,172.5712,696.0026.1 %5.0539.04199.1063.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น15,931.081.00100.0 %5.0817.83421.4848.5 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 40,134.885,177.0087.1 %5.0966.48452.8653.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 410,329.587,658.0025.9 %5.03,222.022,523.9021.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,987.571,214.0059.4 %5.0671.5457.6791.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น25,521.2121,292.0016.6 %5.01,917.93745.7961.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,421.472,270.0033.7 %5.0899.73334.6362.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น (ชั่วคราว)8,682.452,074.0076.1 %5.01,850.53389.6378.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น3,992.312,442.0038.8 %5.01,089.89521.0752.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,781.883,930.0017.8 %5.01,741.83159.2290.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น44,060.357,370.5283.3 %5.01,673.30565.0066.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น4,403.184,650.80-5.6 %0.01,184.970.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 149,454.9417,460.0064.7 %5.01,005.551,040.25-3.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 352,553.4813,930.1473.5 %5.01,364.99444.6067.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 438,861.9414,594.6162.4 %5.01,687.37798.0052.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 555,887.1130,130.8046.1 %5.01,632.771,047.6435.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 29,202.6712,737.76-38.4 %0.0734.99549.7725.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)26,182.797,263.2172.3 %5.02,579.011,978.4723.3 %5.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,337.8619,100.93-201.4 %0.0406.40752.33-85.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพล37,843.3522,976.0039.3 %5.01,008.30471.9553.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่48,521.4218,672.0061.5 %5.0942.201,094.58-16.2 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,564.20ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น30,250.7426,009.1814.0 %5.0975.96892.508.6 %4.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น87,150.56109,400.00-25.5 %0.01,946.241,002.7948.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น8,907.9831,236.00-250.7 %0.02,570.601,191.9553.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น18,539.98138,192.23-645.4 %0.04,866.443,799.9621.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น21,841.6837,058.20-69.7 %0.01,414.71484.5965.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 73,109.64630.0079.7 %5.01,114.12261.2676.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น146,332.9576,551.0047.7 %5.02,159.78362.1883.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,685.732,746.0025.5 %5.0994.81886.5710.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,826.679,299.00-59.6 %0.02,267.5492.1595.9 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,836.84991.0065.1 %5.01,378.7315.0398.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,359.421,548.0053.9 %5.0823.67352.4257.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4103,182.7881,607.9120.9 %5.031,699.003,093.0090.2 %5.0
รวม 1,592,308 1,169,364 26.56 % 194,167 88,910 54.21 %