จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,592.011.00100.0 %5.0535.56120.8177.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี10,817.527,233.3033.1 %5.077.58159.65-105.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี7,445.401,399.9481.2 %5.064.1447.5025.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี115,379.825,901.0794.9 %5.04,610.52246.9194.6 %5.0
สำนักงานคลังเขต 490,799.952,026.0097.8 %5.04,641.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,521.901,340.0062.0 %5.0877.85143.3083.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1014,141.5132,496.00-129.8 %0.03,810.85712.1081.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี21,822.7621,204.012.8 %1.04,871.21917.2281.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,944.35212.0094.6 %5.0275.5676.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง4,138.53547.0086.8 %5.0432.14114.0073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ4,044.24499.0087.7 %5.0324.8576.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ5,468.07342.0093.7 %5.0823.2076.0090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี6,188.563,946.9936.2 %5.0476.8559.9687.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ4,016.29455.0088.7 %5.0251.0079.7168.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี898.541,000.00-11.3 %0.0320.2695.0070.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน4,465.13599.0086.6 %5.0324.6776.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,809.04346.0094.0 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม5,772.81396.0093.1 %5.0993.45112.3988.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,623.74279.0092.3 %5.0442.01113.0574.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม4,394.05216.0095.1 %5.0298.838.8197.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง4,387.41212.0095.2 %5.0250.3976.0069.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน3,913.82176.0095.5 %5.0288.0469.5275.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ4,009.17450.0088.8 %5.0283.7185.5069.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ4,683.57345.0092.6 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,451.749,070.35-66.4 %0.02,363.371,847.4221.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี3,437.094,149.36-20.7 %0.0877.84581.1933.8 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,126.821,541.0027.5 %5.0343.69188.1045.3 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,685.66346.0087.1 %5.0452.26143.6168.2 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,466.46741.0070.0 %5.0477.57171.0064.2 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,468.89440.7082.1 %5.0447.06181.9559.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ1,605.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ374.30ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานีไม่ครบ4,921.43ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,133.801,540.0050.9 %5.0801.78377.7552.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 542,394.3233,739.0020.4 %5.07,225.357,957.20-10.1 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,834.661,513.0060.5 %5.01,609.12635.0160.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3,147.591,137.0063.9 %5.0630.64320.3749.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี9,278.435,600.0039.6 %5.03,292.881,436.3856.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,393.605,683.44-137.4 %0.0584.77998.35-70.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี5,466.734,400.0019.5 %5.01,771.601,662.506.2 %3.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี2,584.405,400.00-108.9 %0.01,410.30239.0983.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 34,298.332,139.9650.2 %5.01,741.182,723.30-56.4 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ21,673.06ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ305.22ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี181,091.30482,860.81-166.6 %0.0751.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,600.272,048.0043.1 %5.0953.91127.0486.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)10,623.923,778.0864.4 %5.01,155.35385.1366.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)9,599.3212,512.34-30.3 %0.03,761.5988.9597.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 312,447.269,417.8424.3 %5.04,449.796,149.51-38.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี3,595.501,626.0054.8 %5.049.4472.64-46.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี1,419.44894.0037.0 %5.0896.8757.2493.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี3,124.24711.0077.2 %5.0801.79226.7871.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,476.675,205.16-16.3 %0.0899.93639.0229.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี10,868.6452,720.94-385.1 %0.01,752.581,133.4335.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี5,195.628,193.00-57.7 %0.01,253.102,019.56-61.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี3,859.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,048.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี10,844.5517,453.94-60.9 %0.02,383.84184.0292.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี4,568.371,820.0060.2 %5.01,201.12577.7151.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี4,037.213,217.3620.3 %5.01,068.00202.5181.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี6,516.887,691.00-18.0 %0.01,999.79546.7772.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,777.712,157.0054.9 %5.01,353.24515.4661.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี4,059.274,872.00-20.0 %0.0842.9127.8896.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี21,955.0710,718.0051.2 %5.0543.57430.8320.7 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 87,215.794,628.6094.7 %5.01,737.51933.4246.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี3,632.721,210.0066.7 %5.0310.44162.8347.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี4,743.8210,689.69-125.3 %0.01,163.091,394.37-19.9 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี14,653.371,688.0088.5 %5.05,144.69412.9492.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี8,324.916,963.4416.4 %5.01,904.71470.4275.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี4,344.302,066.0052.4 %5.0877.84394.6555.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 461,466.7814,111.0977.0 %5.01,515.58795.6847.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)ไม่ครบ150.96ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ801.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 112,355.9512,327.720.2 %0.51,402.701,348.013.9 %1.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 232,933.8718,919.0042.6 %5.01,443.22965.7033.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 311,360.1315,894.87-39.9 %0.01,359.38530.0961.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี8,335.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5357.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี72,172.4438,821.0046.2 %5.0977.90480.8050.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน102,471.7665,108.1736.5 %5.01,016.54832.4618.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี132,934.731,108.1699.2 %5.01,821.18223.6387.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ73,059.8818,302.8074.9 %5.01,017.80505.8150.3 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี65,515.5631,153.0052.4 %5.01,023.62616.6939.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี36,929.9925,720.9930.4 %5.01,064.26496.4553.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี67,918.3123,805.9964.9 %5.01,006.541,118.01-11.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี23,887.2329,828.99-24.9 %0.02,790.333,075.92-10.2 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี48,537.3032,005.0034.1 %5.01,324.60433.4667.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,695.52553.0079.5 %5.01,190.28350.0770.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 4,682.662,178.0053.5 %5.01,119.00861.4523.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)4,988.336,604.01-32.4 %0.01,725.51295.4982.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,342.161,524.0054.4 %5.01,617.72570.2364.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี3,066.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5820.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี32,993.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,136.09547.0882.6 %5.0
รวม 1,614,416 1,152,171 28.63 % 108,882 54,215 50.21 %