จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,410.61958.0071.9 %5.0234.54115.5950.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,568.872,016.0043.5 %5.0437.37123.5771.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,530.383,072.0013.0 %5.0519.7867.2087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 417,383.4044,000.00-153.1 %0.04,469.60424.0790.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 241,802.1432,747.0021.7 %5.02,575.51883.5065.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 140,059.4534,000.0015.1 %5.03,513.31999.4071.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 27,975.243,549.0055.5 %5.0356.6495.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง7,003.763,629.0048.2 %5.0319.7276.0076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 26,916.341,847.0073.3 %5.0367.6576.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,876.732,294.0061.0 %5.0258.7085.5067.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 15,009.132,124.0057.6 %5.0333.3696.9070.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 16,549.111,880.0071.3 %5.0328.24114.0065.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย4,221.96739.0082.5 %5.0217.1495.0056.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย3,995.32830.0079.2 %5.0259.73101.6560.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,922.0313,000.00-87.8 %0.01,432.551,276.4910.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,681.952,715.00-1.2 %0.01,072.92788.5026.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,232.702,328.0045.0 %5.0843.08456.5745.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี3,003.891,500.0050.1 %5.0405.6923.2094.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี3,039.401,655.0045.5 %5.0355.73227.7536.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,043.632,516.0037.8 %5.0713.80720.99-1.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี2,327.983,230.00-38.7 %0.0407.840.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,618.171,773.0061.6 %5.0957.15576.9439.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี14,658.9328,383.00-93.6 %0.01,679.790.00100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,665.531,958.0046.6 %5.0493.59318.6635.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี4,988.579,895.00-98.4 %0.01,259.58624.6450.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,564.891,344.0062.3 %5.0629.4232.9494.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี3,081.901,059.0065.6 %5.0348.64164.8552.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี4,850.634,496.007.3 %3.5715.87249.3865.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี11,274.3730,488.00-170.4 %0.01,965.021,930.881.7 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี4,926.224,027.0018.3 %5.0786.03456.8441.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี3,724.612,877.0022.8 %5.0633.90374.2241.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,925.4313,897.00-100.7 %0.01,337.47108.0391.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี11,755.171,265.0089.2 %5.0571.03198.1265.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,668.082,132.0041.9 %5.0482.44204.3557.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,487.482,755.0049.8 %5.0652.89315.0751.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี6,895.365,452.0020.9 %5.01,189.27257.0278.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี5,933.6410,147.00-71.0 %0.01,204.36141.7788.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี10,898.437,125.0034.6 %5.0358.83662.10-84.5 %0.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี58,581.2148,260.0017.6 %5.0863.251,056.49-22.4 %0.0
รจก.บางขวาง 182,157.45179,632.001.4 %0.52,104.79699.0766.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,891.681,003.0065.3 %5.0272.5769.4974.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,903.571,806.0063.2 %5.0976.17445.9754.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,504.611,853.0047.1 %5.0500.77322.0035.7 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี9,571.6615,035.00-57.1 %0.01,584.68589.0062.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี3,372.041,499.0055.5 %5.0462.7632.9992.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,654.942,990.0035.8 %5.0566.57118.7579.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)29,456.6317,896.0039.2 %5.01,416.26222.7084.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 172,844.8213,846.0081.0 %5.0353.14413.17-17.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 234,831.7417,772.0049.0 %5.0618.80471.6023.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,195.764,105.002.2 %1.0310.69284.818.3 %4.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี6,785.2115,667.00-130.9 %0.0359.60687.98-91.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี61,286.9929,316.0052.2 %5.0424.44723.78-70.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี15,674.1718,984.00-21.1 %0.02,347.661,137.6851.5 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก728,125.88576,000.0020.9 %5.011,782.991,189.9989.9 %5.0
สถาบันทันตกรรม123,538.0279,000.0036.1 %5.0191.84169.4811.7 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ245,680.31121,000.0050.7 %5.0354.06611.91-72.8 %0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0537.36162.0769.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,835.083,010.0021.5 %5.0656.77719.53-9.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี3,331.27697.0079.1 %5.0272.57108.8860.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี112,896.0517,943.2684.1 %5.051,168.645,892.3588.5 %5.0
รวม 2,006,591 1,457,016 27.39 % 111,135 29,593 73.37 %