จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,679.80677.0074.7 %5.0570.36222.1461.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย22,427.9410,243.1054.3 %5.074.04230.43-211.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย4,698.154,197.5010.7 %5.0105.8537.4064.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,914.792,000.0031.4 %5.0665.4497.9985.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย3,388.421,890.0044.2 %5.0434.3886.0680.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย16,866.7313,392.0020.6 %5.03,118.511,169.7462.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่4,237.90808.0080.9 %5.0300.0157.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม4,127.21490.0088.1 %5.0416.6057.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,732.94355.0090.5 %5.0472.7090.2580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,962.99606.0084.7 %5.0287.1057.0080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว661.3017.0097.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง4,585.40873.0081.0 %5.0377.6890.2576.1 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,962.56420.0089.4 %5.0234.4957.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว1,348.7455.0095.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,693.36604.0087.1 %5.0377.0957.0084.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ4,067.66476.0088.3 %5.0245.1257.0076.7 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน3,191.076,145.10-92.6 %0.0854.57415.3251.4 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่8,774.1012,175.40-38.8 %0.01,517.21597.0760.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย4,751.414,211.0111.4 %5.01,426.091,187.1116.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,499.011,868.0025.3 %5.01,510.31339.9677.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,812.631,704.0055.3 %5.01,026.751,145.01-11.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย3,187.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5817.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประมงจังหวัดเลย3,495.25387.0088.9 %5.01,605.39474.0570.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย4,310.431,671.0061.2 %5.0969.91965.270.5 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย2,279.251,948.0014.5 %5.0616.12550.0010.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย5,421.052,749.2549.3 %5.01,692.30921.7645.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย4,538.152,263.0050.1 %5.01,311.98396.6969.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย5,638.9411,366.84-101.6 %0.01,330.99185.2586.1 %5.0
ท่าอากาศยานเลย53,642.5018,849.0464.9 %5.0591.00650.30-10.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย4,001.392,518.0737.1 %5.01,083.780.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย3,359.48952.0071.7 %5.0855.1331.9096.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย3,000.27408.0086.4 %5.0703.47444.1536.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,551.582,386.9632.8 %5.0568.33209.0463.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย5,978.942,760.0053.8 %5.01,547.202,581.02-66.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,867.712,863.0026.0 %5.01,102.79654.5340.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,310.851,808.0045.4 %5.01,890.61486.0274.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย4,986.948,399.90-68.4 %0.01,369.03204.6185.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย11,407.371,851.0083.8 %5.0912.46458.2649.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,337.142,498.5025.1 %5.0817.56180.3877.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย4,928.044,794.002.7 %1.014,795.01583.9896.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,543.481,953.3057.0 %5.01,254.96146.2088.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลยไม่ครบ2,324.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย11,186.332,686.0076.0 %5.0931.66632.3232.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย40,324.7822,526.8644.1 %5.01,023.31453.0755.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย3,100.49121.0996.1 %5.01,527.85106.1793.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,491.58963.0072.4 %5.0874.61447.2448.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย878.39519.0040.9 %5.0741.50302.2159.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)4,820.454,236.0612.1 %5.0969.70642.1433.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย3,754.902,857.5023.9 %5.01,007.73194.0780.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย4,723.668,594.00-81.9 %0.0615.381,586.74-157.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 333,209.757,395.0077.7 %5.01,634.551,211.3525.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 223,575.0411,620.3650.7 %5.01,545.77917.8740.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)43,926.627,991.0981.8 %5.0343.061,043.95-204.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 144,308.3114,861.8366.5 %5.01,697.82714.8657.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย30,951.611,286.5795.8 %5.0336.81266.4120.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย67,934.4758,517.0113.9 %5.01,586.171,568.021.1 %0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย92,184.2652,790.1442.7 %5.0993.94635.9836.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย19,011.3913,722.0027.8 %5.0990.771,057.53-6.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,111.71ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย46,809.7920,052.4057.2 %5.02,162.722,058.024.8 %2.0
โรงพยาบาลเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,777.153,125.0017.3 %5.01,007.73281.4772.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,763.821,765.0036.1 %5.0646.41366.8843.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย ไม่ครบ9,461.52ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,449.05ประเมินไม่ได้0.0
รวม 727,716 371,264 48.98 % 69,670 30,661 55.99 %