จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย3,790.74119.0096.9 %5.0356.8794.8773.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย23,012.6724,906.21-8.2 %0.076.42133.84-75.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,452.052,371.0031.3 %5.0667.69246.3063.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย3,226.871,303.0059.6 %5.0572.6131.5294.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย18,653.8611,616.0037.7 %5.02,600.76791.3569.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,489.54451.0090.0 %5.0343.4562.8781.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,178.15192.0095.4 %5.0442.2060.3486.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,503.15510.0088.7 %5.0303.6262.6679.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ4,965.67407.0091.8 %5.0306.4464.4079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,219.79302.0092.8 %5.0430.6862.0685.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,376.50378.0091.4 %5.0355.0864.3181.9 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 24,484.823,671.3918.1 %5.0917.31144.4584.3 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย17,672.8069,362.73-292.5 %0.01,922.63588.1069.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย5,408.254,946.668.5 %4.01,219.161,073.0912.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย4,693.993,454.2426.4 %5.0794.24310.2260.9 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย3,824.964,166.00-8.9 %0.0851.29897.08-5.4 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,309.42874.0073.6 %5.0945.63638.2932.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย5,368.57876.0083.7 %5.0526.27377.2028.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย7,206.541,982.0072.5 %5.01,668.991,517.249.1 %4.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย4,263.282,650.0037.8 %5.0988.232,018.75-104.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย4,072.843,640.8110.6 %5.0914.89983.91-7.5 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,630.913,898.4415.8 %5.0815.20156.5080.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย7,265.155,640.0022.4 %5.01,231.61320.0174.0 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,739.281,200.0067.9 %5.0775.22202.9373.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย1,560.78690.0055.8 %5.060.600.9598.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,406.021,195.0064.9 %5.0642.07113.5682.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย3,070.50545.0082.3 %5.0547.03321.8441.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย4,013.354,913.61-22.4 %0.0870.30461.3747.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย4,910.2535,012.00-613.0 %0.01,231.611,408.80-14.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย4,173.799,148.93-119.2 %0.0946.37516.8045.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย5,963.758,225.00-37.9 %0.01,556.46417.6373.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย5,357.442,338.2156.4 %5.01,079.48145.3586.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย3,267.961,561.0052.2 %5.0547.03494.959.5 %4.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,598.0029,388.50-716.8 %0.0718.17273.3561.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย5,224.163,245.0037.9 %5.0889.32339.3961.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย5,937.621,256.2978.8 %5.0756.21430.7343.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย3,122.112,093.7832.9 %5.0451.95107.6576.2 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย11,113.563,022.0072.8 %5.0667.69274.9158.8 %5.0
รจจ.หนองคาย 60,397.1931,054.5348.6 %5.0717.07548.8723.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,851.511,417.0050.3 %5.0413.90206.9350.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย4,388.323,128.5428.7 %5.0899.48534.8940.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย3,057.281,096.0064.2 %5.0489.98224.8754.1 %5.0
สปส.จ.หนองคาย4,904.864,641.105.4 %2.5851.29643.1324.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย4,171.313,588.0014.0 %5.0699.1645.6393.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย4,117.2513,429.62-226.2 %0.0775.220.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 130,485.0718,099.5240.6 %5.01,442.93863.3840.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 276,456.0117,284.0077.4 %5.01,495.052,081.77-39.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)15,322.2610,175.0033.6 %5.02,100.00577.8072.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย3,094.992,831.528.5 %4.0274.8848.5082.4 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย27,593.4517,468.0036.7 %5.0699.55475.0032.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย78,699.2570,866.0110.0 %5.01,273.59949.8225.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย73,707.6428,450.0061.4 %5.0601.22468.4222.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย10,589.6014,745.56-39.2 %0.01,619.051,924.53-18.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,332.361,648.0050.5 %5.0604.08590.232.3 %1.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย2,808.55722.0074.3 %5.0432.93250.7342.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย39,822.0815,246.3061.7 %5.03,082.994,391.85-42.5 %0.0
รวม 665,328 507,443 23.73 % 49,463 31,037 37.25 %