จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,818.78685.0075.7 %5.0467.00197.5057.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม26,579.6312,200.2054.1 %5.0154.8696.5137.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม2,880.561,018.0064.7 %5.0561.23273.9051.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,372.941,440.0057.3 %5.0657.1551.0192.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม18,701.3015,049.0019.5 %5.03,148.231,345.3157.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,712.15319.0091.4 %5.0184.629.6694.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,788.01461.0087.8 %5.0288.5763.8877.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย4,185.69325.0092.2 %5.0229.1869.8169.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,536.10600.0086.8 %5.0321.1573.8177.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช4,208.82124.0097.1 %5.0289.792.9799.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,560.191,109.0075.7 %5.0286.0680.2671.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย4,254.94784.0081.6 %5.0389.7288.4377.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ4,041.62358.0091.1 %5.0158.828.9494.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน4,249.71732.0082.8 %5.0316.3872.0677.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม4,935.88718.0085.5 %5.0277.8274.4573.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก4,069.20555.0086.4 %5.0278.868.8896.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน4,162.07427.0089.7 %5.0230.558.8796.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม4,047.303,947.002.5 %1.0809.27302.0762.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,763.69632.7077.1 %5.0513.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม4,432.351,451.0067.3 %5.0866.33525.1639.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,387.421,510.0055.4 %5.0676.15142.8078.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม3,228.18778.0075.9 %5.0619.121,264.98-104.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม8,402.864,020.4052.2 %5.02,729.901,349.6050.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,682.264,657.39-73.6 %0.0555.180.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,511.312,559.9053.6 %5.01,531.891,413.437.7 %3.5
ส.ป.ก. มหาสารคาม4,106.351,868.0054.5 %5.0934.49384.9858.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม7,047.7414,061.50-99.5 %0.01,360.98385.9471.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม4,811.612,959.0338.5 %5.0847.29384.2754.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,594.71780.0051.1 %5.058.1747.5018.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม3,122.41941.0069.9 %5.0463.9631.7393.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม2,759.34416.0084.9 %5.0562.07591.85-5.3 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,942.302,518.2036.1 %5.0866.33284.5367.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม6,136.6328,300.00-361.2 %0.01,703.032,199.90-29.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม7,438.317,211.003.1 %1.51,256.4626.9797.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2,728.761,797.0034.1 %5.0409.95237.5842.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม7,348.619,891.45-34.6 %0.01,796.20272.3484.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม1,393.64901.0035.3 %5.0475.87655.50-37.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,787.071,900.0049.8 %5.0604.63486.2419.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,665.254,244.009.0 %4.5885.35153.2382.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม6,098.222,414.0060.4 %5.01,322.690.9599.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม6,185.643,410.3744.9 %5.0904.5967.6992.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม11,850.171,918.0083.8 %5.0923.38471.5748.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 45,094.7345,887.01-1.8 %0.0903.591,198.44-32.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,533.403,014.0014.7 %5.0600.11746.41-24.4 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม5,008.353,430.0031.5 %5.0681.86632.497.2 %3.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,119.801,689.0045.9 %5.0562.08342.0039.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม5,645.706,201.00-9.8 %0.0980.41346.1664.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม3,891.261,532.0060.6 %5.0885.35380.1957.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม1,320.733,856.28-192.0 %0.0516.07452.1512.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 347,509.1212,010.7174.7 %5.01,055.08847.9719.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2115,201.3419,052.0083.5 %5.018,700.4555.2699.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 142,724.0613,850.5867.6 %5.01,358.36378.6472.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)57,765.7610,222.8482.3 %5.01,800.76138.5392.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม10,704.573,355.0068.7 %5.0359.64296.4617.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม97,138.9221,588.0077.8 %5.0735.38498.2732.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม17,077.99150.6899.1 %5.0692.21650.906.0 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย54,814.1421,300.0061.1 %5.0803.99676.7915.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม81,224.9979,216.002.5 %1.01,545.651,063.4731.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม33,843.1342,351.00-25.1 %0.0910.652,815.78-209.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม9,352.7518,480.00-97.6 %0.01,756.242,933.31-67.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,507.361,329.0062.1 %5.0771.26386.2149.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม3,248.11854.0073.7 %5.0619.12352.0543.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม41,658.3915,245.3663.4 %5.05,940.423,821.3535.7 %5.0
รวม 907,914 466,606 48.61 % 73,582 33,221 54.85 %