จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด2,894.411.00100.0 %5.0503.61252.2449.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด13,825.375,196.7062.4 %5.0145.924,750.00-3,155.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด45,237.951.00100.0 %5.0118.030.9599.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด4,947.843,820.0022.8 %5.0678.9517.1097.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด3,740.121,976.0047.2 %5.0490.281.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด22,311.489,421.6157.8 %5.03,375.041,075.4068.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด5,892.981,714.0070.9 %5.0250.4847.5081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน4,090.52415.0089.9 %5.0235.0547.2979.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี4,108.22268.0093.5 %5.0123.8140.5867.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง4,233.14553.0086.9 %5.0235.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,940.68122.0096.9 %5.0161.0414.7690.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิไม่ครบ740.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ47.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ4,144.02421.0089.8 %5.0290.8757.0080.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก4,012.78130.0096.8 %5.0265.6256.5078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ358.77361.00-0.6 %0.0211.1266.5068.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,736.13394.0091.7 %5.0331.3063.0481.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,592.29241.0093.3 %5.0177.2514.2592.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,388.63185.0095.8 %5.0185.6647.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์3,687.45467.0087.3 %5.0346.0163.6981.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร4,553.08299.0093.4 %5.0349.7324.9492.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,288.59289.0091.2 %5.0239.2147.7380.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย3,017.2396.0096.8 %5.0287.130.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,361.421.00100.0 %5.0998.031,311.90-31.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด619.015,054.03-716.5 %0.0250.480.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,532.49751.8070.3 %5.0320.59285.0011.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,573.751,075.8058.2 %5.0524.39190.0063.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,641.31664.0074.9 %5.0517.16275.5046.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด3,939.691,841.0053.3 %5.0841.98574.5031.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,418.501,636.0052.1 %5.0450.78794.91-76.3 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,443.46676.0084.8 %5.0807.87324.6759.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด3,948.163,078.0022.0 %5.01,563.382,280.00-45.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,217.675,811.72-162.1 %0.0585.43401.1231.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด6,146.643,880.0036.9 %5.01,100.141,388.26-26.2 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,311.934,861.00-12.7 %0.01,058.01118.5588.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)17,588.8722,702.39-29.1 %0.01,781.33499.7971.9 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด37,983.7375,088.00-97.7 %0.0170.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,419.402,160.0036.8 %5.0857.38190.0077.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,721.59668.0061.2 %5.043.4040.875.8 %2.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด2,051.951,547.0024.6 %5.067.990.9598.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,296.77788.0076.1 %5.0826.8861.6892.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด2,922.27421.0085.6 %5.0674.76285.0057.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,361.671.00100.0 %5.0845.911.8599.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,177.9634,258.00-377.3 %0.02,852.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,247.624,298.0018.1 %5.01,226.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด9,278.932,522.0072.8 %5.03,127.8212,680.47-305.4 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด5,932.064,861.0018.1 %5.01,128.23190.0083.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด11,455.861.00100.0 %5.01,055.080.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด3,879.612,673.0031.1 %5.0960.01760.0020.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด3,903.924,059.00-4.0 %0.0704.06601.5414.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,797.623,406.0629.0 %5.01,283.241,125.1612.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,578.354,021.00-12.4 %0.0541.980.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด15,763.4610,011.0036.5 %5.0506.30426.5615.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,724.293,546.00-30.2 %0.0386.5847.5087.7 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 50,908.6939,936.7721.6 %5.0997.61345.3365.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด609.38590.003.2 %1.5238.96305.54-27.9 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,155.241,450.0054.0 %5.0750.83557.6325.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด4,200.552,034.0051.6 %5.0693.78262.7462.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,822.195,983.32-24.1 %0.01,169.18598.9948.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,148.691,749.0057.8 %5.01,074.10395.2363.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,111.7211,139.00-10.2 %0.0919.6057.0093.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 181,953.3215,968.0080.5 %5.01,159.38475.0059.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 211,366.021.00100.0 %5.01,170.730.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 324,656.229,377.4762.0 %5.01,445.8947.5096.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)54,739.039,168.6883.3 %5.02,272.66641.2371.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,406.324,839.00-101.1 %0.0291.74577.01-97.8 %0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด9,365.081.00100.0 %5.0346.431.8599.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด40,587.1749,331.00-21.5 %0.01,133.80237.5079.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย22,946.4718,456.0019.6 %5.0905.30900.000.6 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร28,945.507,496.0074.1 %5.0808.561,140.00-41.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง188,636.4523,899.9087.3 %5.0916.671.0099.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด85,665.9827,805.0067.5 %5.0760.180.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด136,989.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5876.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด141,092.1485,865.0039.1 %5.01,567.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด9,103.571.00100.0 %5.02,007.201.8599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,468.241,782.0048.6 %5.0769.84755.721.8 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,217.11928.0071.2 %5.0655.75504.8123.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด46,576.8911,111.0076.1 %5.08,233.835,000.0039.3 %5.0
รวม 1,170,924 561,645 52.03 % 61,297 44,355 27.64 %