จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,624.29645.0075.4 %5.0532.55128.2575.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์69,127.845,068.8992.7 %5.0479.8499.1679.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์4,872.173,483.0028.5 %5.0776.32405.7247.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,376.77180.0094.7 %5.0719.30120.5483.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์25,932.2112,137.8053.2 %5.08,896.251,268.7385.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ4,119.20555.0086.5 %5.0304.2864.2778.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด4,419.46821.0081.4 %5.0237.0064.0573.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย4,113.41528.0087.2 %5.0200.6928.2385.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์4,072.58583.0085.7 %5.0387.3863.7483.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,654.58958.0079.4 %5.0312.8538.4787.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี4,178.22293.0093.0 %5.0420.5460.8885.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,985.13290.0092.7 %5.0248.3947.9880.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,947.32469.0088.1 %5.0147.429.4393.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง4,069.70425.0089.6 %5.0293.7047.1983.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง4,012.9079.0098.0 %5.0402.0964.7783.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง4,137.50245.0094.1 %5.0377.008.8297.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์4,713.183,600.7223.6 %5.01,308.771,029.3721.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์5,017.444,083.0018.6 %5.01,080.60936.5813.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 711,027.862,773.0074.9 %5.01,533.56364.5076.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,645.942,866.2121.4 %5.0871.50778.1310.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,931.82564.0080.8 %5.0548.13713.68-30.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์5,462.451,851.0266.1 %5.01,289.851,418.84-10.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,659.858,646.03-420.9 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์5,205.552,657.6748.9 %5.01,294.98626.2251.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,590.862,960.0035.5 %5.01,183.52117.1290.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์6,540.6011,463.44-75.3 %0.01,403.95113.3091.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,826.702,105.0045.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,088.83241.0077.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์3,430.6443.1598.7 %5.0719.2763.6191.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,087.2866.0097.9 %5.0605.28182.4069.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,641.632,915.5019.9 %5.0814.45619.6023.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์5,616.6663,141.00-1,024.2 %0.01,565.122,224.15-42.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์6,388.904,645.0027.3 %5.01,194.69788.2534.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์4,700.522,896.0038.4 %5.0852.39724.2415.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์6,471.5311,261.82-74.0 %0.01,403.95190.7586.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์4,032.512,214.7645.1 %5.0890.42809.439.1 %4.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์4,116.901,795.0056.4 %5.0890.52375.2157.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,080.59419.3561.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,806.151,807.0068.9 %5.01,257.61323.8274.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์4,210.743,433.0018.5 %5.0700.9863.4191.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์34,914.452,769.0092.1 %5.0838.60700.9016.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 98,631.0644,141.2655.2 %5.01,217.291,350.98-11.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,828.551,067.0072.1 %5.0491.1093.1781.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์5,892.302,360.7059.9 %5.0833.47511.9438.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,051.76831.0072.8 %5.0546.88595.68-8.9 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์5,825.214,551.7521.9 %5.01,274.17511.2259.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์4,340.822,140.0050.7 %5.0852.41222.4973.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์6,882.886,154.1510.6 %5.0928.48355.0661.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)62,318.867,889.7087.3 %5.02,057.48972.3852.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 154,669.6714,717.5873.1 %5.02,078.83851.1459.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 230,374.348,920.4170.6 %5.01,008.67767.0524.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 350,730.687,881.5484.5 %5.01,304.60489.4662.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์12,136.573,400.0072.0 %5.0382.83237.5038.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง49,795.0813,777.0072.3 %5.0795.01691.5913.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์79,489.6253,536.0032.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์30,958.3920,378.0034.2 %5.0888.80731.5017.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี59,709.9814,627.0075.5 %5.0820.241,132.09-38.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง30,736.9117,168.0044.1 %5.01,048.96760.0027.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง36,679.85134.4099.6 %5.0865.80732.5815.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์17,886.3719,252.53-7.6 %0.02,021.043,019.96-49.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,565.072,841.2620.3 %5.0795.36538.5332.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,633.861,531.0041.9 %5.0510.10338.4133.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์48,614.6613,511.1472.2 %5.07,244.854,927.1532.0 %5.0
รวม 992,525 428,370 56.84 % 66,031 35,933 45.58 %