จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,387.68617.0074.2 %5.0550.73154.1572.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร11,651.505,515.0052.7 %5.0155.87144.317.4 %3.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร6,458.397,349.00-13.8 %0.0110.08172.00-56.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,540.411,257.0064.5 %5.0893.02254.4371.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร3,327.71390.0088.3 %5.0485.0367.9886.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร14,581.8013,680.006.2 %3.02,585.441,580.2238.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร5,383.00854.0084.1 %5.0301.22102.0566.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,892.41433.0088.9 %5.0317.1258.3781.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ4,353.69245.0094.4 %5.0153.1514.4190.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ4,113.61231.0094.4 %5.0271.3273.2273.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย5,364.08251.0095.3 %5.0109.180.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,856.05249.0093.5 %5.0251.3962.2075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน4,198.73890.0078.8 %5.0473.22115.5875.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม4,264.84503.0088.2 %5.0299.7570.2376.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง5,000.63196.0096.1 %5.0394.5078.1680.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า4,960.10341.0093.1 %5.0401.081.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส6,313.45552.0091.3 %5.0414.6069.1783.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว2,263.745.0099.8 %5.0141.9814.8189.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์626.5185.0086.4 %5.0348.1614.5995.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,870.59260.0093.3 %5.0172.2114.3691.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว578.2720.0096.5 %5.0379.2352.8886.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย543.49402.0026.0 %5.0319.2757.1782.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,466.132,594.8825.1 %5.0931.03918.201.4 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร4,035.632,046.0049.3 %5.01,083.18527.5251.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร4,245.89940.0077.9 %5.0835.97323.1661.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,411.70580.0083.0 %5.0677.971,026.54-51.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,391.812,649.0021.9 %5.0950.072,831.40-198.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร3,576.44850.0076.2 %5.0663.38427.5035.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร5,485.773,972.0027.6 %5.01,691.721,663.441.7 %0.5
ส.ป.ก. สกลนคร4,507.802,061.0054.3 %5.01,198.260.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร24,310.5712,112.2150.2 %5.07,869.92425.6094.6 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร48,937.1854,661.60-11.7 %0.0520.621,184.50-127.5 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)10,433.9618,633.05-78.6 %0.03,949.055,619.15-42.3 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร6,700.271,530.0077.2 %5.0836.70437.0047.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร5,055.886,746.00-33.4 %0.089.21102.30-14.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,052.04501.0052.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,317.61552.0083.4 %5.0651.7277.0788.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร2,812.33571.0079.7 %5.0683.84450.3134.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,501.082,992.0014.5 %5.0874.00336.4761.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร10,596.554,233.0060.1 %5.01,597.592,189.39-37.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร5,317.458,406.00-58.1 %0.01,383.86787.6643.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,934.511,465.0062.8 %5.0689.76450.0034.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร2,907.659,561.00-228.8 %0.095.08174.24-83.3 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร15,057.0612,356.7717.9 %5.02,863.252,668.006.8 %3.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร10,905.751,963.0082.0 %5.0816.94693.9615.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,854.732,817.3026.9 %5.01,026.13498.9151.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร4,014.574,252.00-5.9 %0.01,159.12901.9522.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร5,544.121,935.1465.1 %5.01,368.40240.8582.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร3,082.003,032.161.6 %0.5556.8079.5585.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร11,041.481,684.0084.7 %5.0874.00692.0220.8 %5.0
รจจ.สกลนคร 71,679.3491,509.00-27.7 %0.01,212.67673.7644.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,956.49621.0079.0 %5.0569.75619.70-8.8 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร5,768.572,590.1855.1 %5.0912.02978.08-7.2 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร10,546.89751.0092.9 %5.0430.64685.29-59.1 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร5,382.063,553.8834.0 %5.01,140.23465.6059.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร5,602.232,982.0046.8 %5.01,795.72171.6090.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร3,188.3515,136.69-374.7 %0.01,274.07408.5767.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 274,338.9718,328.1875.3 %5.02,636.39874.0266.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2354,875.446,368.0088.4 %5.02,402.91619.4174.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 124,630.8013,488.0045.2 %5.01,524.12809.3846.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 329,362.0515,050.4648.7 %5.0340.94776.72-127.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,303.282,790.5935.2 %5.0310.42484.61-56.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร29,409.7014,660.0050.2 %5.0945.581,216.45-28.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม13,943.9120,073.60-44.0 %0.0823.352,372.27-188.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน149,114.2237,520.0074.8 %5.01,159.171,248.43-7.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร92,734.9588,213.004.9 %2.01,865.061,264.3832.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร10,012.6213,375.87-33.6 %0.02,165.813,160.86-45.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,578.892,698.0024.6 %5.0912.04787.6413.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร914.31987.00-8.0 %0.0475.13456.004.0 %2.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร44,530.099,500.1978.7 %5.05,823.694,170.1428.4 %5.0
รวม 952,902 560,219 41.21 % 74,076 51,142 30.96 %