จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,456.25664.0073.0 %5.0454.54144.3868.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม320,096.0914,059.0095.6 %5.02,261.93324.1085.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม3,195.451,996.0037.5 %5.0382.9699.5274.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม21,111.7011,056.0047.6 %5.02,298.651,101.1552.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า3,902.56165.0095.8 %5.0313.7020.4193.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง4,723.89511.0089.2 %5.0399.18111.0472.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร4,264.56345.0091.9 %5.0270.47101.1662.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม4,386.50287.0093.5 %5.0351.7482.4476.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์3,882.72127.0096.7 %5.0261.4220.3592.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก4,452.85251.0094.4 %5.0514.87107.0679.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก4,502.28199.0095.6 %5.0281.6225.0091.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน6,949.98248.0096.4 %5.0542.6374.0786.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม5,135.48232.0095.5 %5.0285.1283.4170.7 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม12,262.4313,512.50-10.2 %0.01,329.25312.5576.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 3,966.944,467.60-12.6 %0.0644.26825.49-28.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,803.43693.6075.3 %5.0544.22218.5059.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,771.361.00100.0 %5.0397.02172.9056.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,833.561,021.5063.9 %5.0401.6396.9075.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม3,994.451,402.0064.9 %5.0986.54500.0549.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม6,069.541,399.0077.0 %5.0644.26575.8410.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม4,997.16879.0082.4 %5.0342.76395.20-15.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม7,636.362,812.0363.2 %5.01,842.271,474.1320.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม3,515.562,945.0016.2 %5.0718.61810.83-12.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม6,528.633,456.4447.1 %5.01,728.151,330.9923.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม4,437.631,662.0062.5 %5.0729.8684.2288.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม7,126.0612,721.33-78.5 %0.01,024.57406.5460.3 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม63,195.7185,697.45-35.6 %0.0370.43980.48-164.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,194.47870.0072.8 %5.0815.410.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,541.74673.0056.3 %5.054.28208.59-284.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,000.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.524.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม3,130.57683.0078.2 %5.0739.3469.9290.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,538.20921.0074.0 %5.0568.20479.0215.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม3,853.1022,284.00-478.3 %0.0815.41452.1044.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม46,527.7834,000.0026.9 %5.017,796.683,664.8379.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,512.853,679.00-4.7 %0.0891.46311.6065.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม4,615.201,941.0057.9 %5.01,016.17653.7935.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม9,738.029,047.407.1 %3.51,880.30212.5788.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม10,716.071,014.0090.5 %5.0606.23955.71-57.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,645.573,263.0029.8 %5.0861.86669.7522.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม4,791.511,870.5861.0 %5.0967.53335.1065.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม2,915.273,116.43-6.9 %0.0549.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สพ.นครพนม37,244.288,514.0077.1 %5.0696.41751.31-7.9 %0.0
รจก.นครพนม 91,245.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,456.55972.8033.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม4,000.733,510.0012.3 %5.0853.44961.89-12.7 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,079.621,210.0060.7 %5.0568.19318.2644.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม4,497.523,907.6213.1 %5.0796.391,097.75-37.8 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม3,801.071,825.0052.0 %5.0834.42296.7264.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,711.622,921.9321.3 %5.0661.06515.3922.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 114,423.1210,522.3027.0 %5.01,017.79683.8932.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 253,093.888,957.6483.1 %5.01,522.23952.1837.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)24,700.5310,728.6656.6 %5.01,406.76739.3547.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม3,772.034,310.92-14.3 %0.0220.1912,350.00-5,508.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ605.07ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม8,267.5014,157.00-71.2 %0.01,510.462,393.90-58.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 3,185.121,708.0046.4 %5.0663.27339.5348.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,569.881,248.0065.0 %5.01,319.35226.4782.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม34,014.8610,090.3570.3 %5.05,198.122,725.5047.6 %5.0
รวม 825,281 329,784 60.04 % 65,245 43,817 32.84 %