จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร3,359.941,306.0061.1 %5.0439.0789.2279.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร28,262.407,499.5073.5 %5.081.05339.28-318.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร3,545.961,707.0051.9 %5.0515.1399.8480.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,752.921,683.0055.2 %5.0648.240.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร20,752.0915,880.0023.5 %5.02,740.00527.2580.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0394.94113.5771.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย4,068.29226.0094.4 %5.0226.2041.9781.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล4,019.58177.0095.6 %5.0232.8363.0872.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี4,028.10343.0091.5 %5.0314.7463.3579.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง4,002.56180.0095.5 %5.0266.5051.9780.5 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร22,610.2540,690.95-80.0 %0.01,803.95349.7880.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร4,213.692,515.0040.3 %5.01,028.57835.6218.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,830.301,392.0050.8 %5.0458.0829.5493.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร4,199.111,892.0054.9 %5.01,009.551,028.05-1.8 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร3,196.302,747.0014.1 %5.0426.99588.54-37.8 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร3,223.821,034.0067.9 %5.0572.18306.8646.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,658.332,058.0043.7 %5.0800.351,048.10-31.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร2,003.522,319.00-15.7 %0.0489.64559.55-14.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร12,896.111,781.0086.2 %5.01,503.94228.9584.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 4,876.531,464.0070.0 %5.0895.45284.4768.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร12,399.969,074.8726.8 %5.01,142.66387.2066.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร3,148.231,320.0058.1 %5.0629.20471.5225.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,536.071,047.0031.8 %5.049.9130.3439.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร3,369.41548.0083.7 %5.0686.2757.4191.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,854.44598.0079.1 %5.0515.13372.7927.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร5,586.1037,329.65-568.3 %0.01,275.771,570.76-23.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร5,487.223,371.0038.6 %5.01,313.80672.1948.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0762.31190.7575.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร6,009.6711,312.00-88.2 %0.01,332.8295.2192.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร1,333.831,520.00-14.0 %0.0719.97862.60-19.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,357.962,370.0029.4 %5.0762.31396.1548.0 %5.0
lสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,354.581,936.0042.3 %5.0667.2253.8191.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร4,036.90792.0080.4 %5.0933.46281.5269.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร2,797.451,819.0035.0 %5.0477.07138.1671.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร31,055.982,169.0093.0 %5.0663.83411.0138.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร41,228.8929,680.0028.0 %5.0807.12543.4032.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,890.481,439.0050.2 %5.0439.07207.4252.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร3,792.104,018.00-6.0 %0.0819.36963.77-17.6 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร3,009.31685.0077.2 %5.0534.15356.3933.3 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร4,400.39911.2779.3 %5.0838.41241.9071.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,291.47767.0076.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร10,963.442,099.5080.8 %5.01,347.14424.4868.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร9,668.369,184.645.0 %2.53,065.78246.3292.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร54,701.1710,348.2681.1 %5.01,671.91194.2088.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร4,978.9221,369.00-329.2 %0.0337.77152.9554.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร1,597.464,938.21-209.1 %0.0326.8355.4283.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร132,277.0853,116.0059.8 %5.0760.31460.7539.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย21,275.1012,936.0039.2 %5.0605.61374.9138.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร6,375.5813,280.60-108.3 %0.01,623.602,679.16-65.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,490.551,756.5049.7 %5.0667.23489.5326.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร3,416.17862.0074.8 %5.0458.09153.9466.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร20,685.3012,895.0037.7 %5.03,981.473,831.303.8 %1.5
รวม 553,869 342,387 38.18 % 44,415 24,016 45.93 %