จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,529.322,323.0534.2 %5.02,062.6648.5497.6 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,930.3428.0099.0 %5.0825.2295.2988.5 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 357,248.5240,840.7528.7 %5.0214.405,005.71-2,234.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่59,206.586,822.2788.5 %5.0152.53314.47-106.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่11,296.247,087.2937.3 %5.063.228.8086.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่61,772.1639,502.7536.1 %5.0271.37311.11-14.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่36,171.311.00100.0 %5.0144.012.8598.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่19,596.2315,099.2622.9 %5.02,023.23324.8883.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 53,274.362,634.8619.5 %5.01,535.2568.4895.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,553.283,638.00-2.4 %0.01,072.43190.5482.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 825,696.9819,046.9025.9 %5.03,646.03475.9586.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 116,539.2214,497.6112.3 %5.04,735.241,245.8773.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 29,133.706,469.0029.2 %5.02,492.36646.0074.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,925.41479.0087.8 %5.0460.81123.6373.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง4,744.181,185.0075.0 %5.0285.12101.4964.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง4,834.531,178.0075.6 %5.0645.6391.5085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,596.97243.0093.2 %5.0438.26107.3575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง4,162.40402.0090.3 %5.0350.9891.8473.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด4,029.33538.0086.6 %5.0384.01101.5773.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ4,010.05210.0094.8 %5.0229.3691.3760.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ4,085.71336.0091.8 %5.0453.49133.0070.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย4,334.24327.0092.5 %5.04,008.96137.7596.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,954.9993.0097.6 %5.0678.93185.5072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว1,632.64392.0076.0 %5.0520.66103.5580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,885.7573.0098.1 %5.0546.18137.7574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,984.23968.0075.7 %5.0232.27110.7452.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,697.71874.0076.4 %5.0265.21101.6561.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม4,336.381,009.0076.7 %5.0258.12103.5559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง4,217.49640.0084.8 %5.0403.90101.6574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม4,005.10201.0095.0 %5.0708.25116.6283.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,934.33296.0092.5 %5.0259.8660.8076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 26,730.8112,749.41-89.4 %0.0336.69101.8269.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง4,175.11461.0089.0 %5.0295.9883.1271.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี6,155.48830.0086.5 %5.0255.7270.5372.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง877.68879.00-0.2 %0.0300.3591.7569.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 18,566.433,166.0063.0 %5.0393.7464.7483.6 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 36,100.972,667.4056.3 %5.01,451.45155.9889.3 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,181.962,043.0035.8 %5.01,044.20112.0989.3 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว3,166.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5803.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 56,528.136,176.105.4 %2.51,498.281,118.1525.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่8,284.658,870.50-7.1 %0.02,650.752,951.95-11.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่3,939.894,036.75-2.5 %0.01,165.05144.3287.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่4,729.761,180.0075.1 %5.01,119.871,101.861.6 %0.5
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 104,269.622,643.0038.1 %5.01,953.60706.6163.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,557.951,801.0049.4 %5.0859.87666.3522.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 134,274.845,336.3084.4 %5.013,128.086,122.7553.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 73,894.861,759.5054.8 %5.01,086.821,619.55-49.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,339.22446.0066.7 %5.01,072.43638.4040.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่5,148.152,547.0050.5 %5.01,681.843,667.00-118.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 55,296.322,809.3947.0 %5.02,390.97411.8582.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 65,978.2015,030.50-151.4 %0.02,449.45825.6166.3 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 41,613.4627,794.3133.2 %5.02,360.66910.4561.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่4,927.104,358.3211.5 %5.02,702.16140.5994.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,991.555,823.69-45.9 %0.0795.521,625.71-104.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่9,901.716,901.4030.3 %5.03,373.361,603.7252.5 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่4,143.64694.0083.3 %5.01,357.67797.5641.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 14,639.532,448.9047.2 %5.0991.333,155.40-218.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่18,331.2968,251.91-272.3 %0.03,620.571,028.2371.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 15,181.1230,000.00-97.6 %0.05,682.134,759.0016.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)5,973.567,590.14-27.1 %0.02,466.69764.7569.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่4,270.20879.0079.4 %5.01,015.38106.4089.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)12,867.4723,252.05-80.7 %0.04,415.64368.7891.6 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ24,135.8312,697.9647.4 %5.0427.41262.8038.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,976.861,785.0040.0 %5.036.802.8592.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,798.36954.0074.9 %5.0641.0158.1790.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่5,144.152,020.0060.7 %5.0589.98578.871.9 %0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่3,800.35260.0093.2 %5.0882.27534.9639.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่17,728.4966,417.99-274.6 %0.02,289.451,475.4435.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่6,633.892,420.0063.5 %5.01,262.59298.6576.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่15,992.1414,178.0011.3 %5.03,854.7164.6098.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่15,769.691,857.0088.2 %5.01,452.750.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่4,290.864,194.602.2 %1.01,300.62318.3175.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่5,187.171,571.0069.7 %5.01,746.43464.0373.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่7,746.083,323.1657.1 %5.02,118.31468.0577.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่4,189.016,966.00-66.3 %0.01,376.68237.8082.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่40,747.0717,707.1656.5 %5.01,213.87966.5520.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่17,490.4411,940.0131.7 %5.0845.97487.9542.3 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 149,344.31146,810.001.7 %0.52,687.362,866.52-6.7 %0.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 53,442.3342,722.4020.1 %5.01,591.40693.0856.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 515,356.8614,324.406.7 %3.03,298.671,525.1653.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,925.88820.0072.0 %5.0825.22199.0075.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่5,141.281,290.0074.9 %5.01,357.671,042.3923.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,656.92420.0088.5 %5.01,110.46452.5059.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่8,368.225,660.0032.4 %5.02,821.901,395.5550.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่3,891.461,110.0071.5 %5.01,225.46150.2387.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่5,086.1617,349.49-241.1 %0.01,699.95734.0056.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่4,378.408,233.37-88.0 %0.01,300.621,436.04-10.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 479,238.5715,481.4980.5 %5.01,039.11497.8452.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 562,376.7211,959.4580.8 %5.02,933.651,483.2049.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 689,772.117,837.6891.3 %5.01,726.75526.2869.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 239,138.86111.1899.7 %5.01,591.371,266.7320.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 144,045.53919.0297.9 %5.02,199.09487.1777.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 313,862.789,561.8831.0 %5.04,545.101,388.4169.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)6,923.194,723.0031.8 %5.04,401.58357.7691.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 83,884.765,544.00-42.7 %0.0509.02199.3160.8 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร17,138.7119,061.00-11.2 %0.0503.52377.5325.0 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่32,596.0030,896.005.2 %2.5474.95386.0518.7 %5.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์11,484.7312,933.87-12.6 %0.0437.89380.3313.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่93,117.0694,404.00-1.4 %0.02,122.94655.4069.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง22,051.576,240.0071.7 %5.01,038.15602.3442.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่61,379.3245,865.0025.3 %5.01,463.992,023.95-38.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง49,123.5915,746.9967.9 %5.01,151.48754.1234.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2,980.791,279.0057.1 %5.0844.23465.4744.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่176,220.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,396.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่33,090.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,223.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพฝาง94,468.9417,494.4681.5 %5.01,515.961,006.3533.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่35,026.0821,677.0038.1 %5.02,790.651,608.5042.4 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่35,239.6034,630.801.7 %0.510,675.515,841.8545.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ไม่ครบ32,424.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,208.85881.0072.5 %5.01,535.22102.7093.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่102,625.4953,845.7547.5 %5.04,169.133,691.7011.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 5,617.155,582.000.6 %0.51,395.70768.6544.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)6,902.7421,580.00-212.6 %0.02,695.23517.0580.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่4,058.605,974.00-47.2 %0.01,921.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,935.90700.0076.2 %5.01,756.32210.4688.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,261.681,110.0066.0 %5.0939.31434.7553.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 560,135.4727,625.8354.1 %5.018,822.098,097.9057.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่86,126.4631,230.0063.7 %5.017,198.4010,677.6037.9 %5.0
รวม 2,126,134 1,312,786 38.25 % 222,718 108,179 51.43 %