จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0184.4963.1265.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน59,648.5852,913.0011.3 %5.0103.6083.3119.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน4,313.683,341.5222.5 %5.0753.46193.1474.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน3,476.731,471.0057.7 %5.0677.4263.5490.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน15,537.0711,603.0025.3 %5.03,073.44466.5584.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,469.46436.0087.4 %5.0213.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง4,581.62507.0088.9 %5.0193.4663.6367.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน5,439.441,982.0063.6 %5.0303.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ15,306.87331.0097.8 %5.0223.4731.3286.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง4,165.03742.0082.2 %5.0276.9939.7285.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้5,034.58442.0091.2 %5.0491.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง4,885.62138.0097.2 %5.0180.9635.0380.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง4,852.53115.0097.6 %5.0394.5166.0283.3 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 25,569.273,878.6030.4 %5.0417.4533.3092.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน5,151.794,432.8314.0 %5.01,038.72838.7019.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน4,017.482,288.0043.0 %5.0943.62450.1552.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,328.441,245.0071.2 %5.0696.41327.9852.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน3,196.63660.0079.4 %5.0385.87314.3218.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน4,003.212,078.0048.1 %5.0544.311,498.06-175.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,355.223,062.00-30.0 %0.0446.30428.474.0 %2.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,550.911,957.8357.0 %5.01,133.78628.2344.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,617.401,293.0072.0 %5.0943.65283.4970.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน10,386.269,288.3010.6 %5.01,609.20178.3988.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,009.022,252.0025.2 %5.0525.29288.8045.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,900.903,769.00-98.3 %0.050.6648.963.3 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,299.97601.0081.8 %5.0693.1565.5590.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,987.94877.0070.6 %5.0563.32447.9020.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน4,410.112,989.0032.2 %5.0634.12324.6648.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,597.202,565.4954.2 %5.01,323.961,903.87-43.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน5,538.381,947.0064.8 %5.01,228.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน4,360.091.00100.0 %5.0696.442.8599.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน6,134.439,562.50-55.9 %0.01,323.9653.1296.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน4,241.481,615.0061.9 %5.0696.41649.806.7 %3.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน3,767.482,982.2020.8 %5.0848.57323.0061.9 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน5,382.423,134.0041.8 %5.01,114.79353.1368.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน4,279.551,641.1861.7 %5.0810.35358.4755.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน3,988.543,401.5014.7 %5.0658.4066.1090.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน10,970.583,400.0069.0 %5.0458.37335.3526.8 %5.0
รจจ.ลำพูน 58,922.5744,924.0123.8 %5.01,039.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูนไม่ครบ108.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ286.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน6,052.724,226.0030.2 %5.0753.48541.5028.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน5,782.331,791.0069.0 %5.0402.90269.5433.1 %5.0
สปส.จ.ลำพูน6,072.894,409.0027.4 %5.01,171.84517.5355.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,417.001,654.4451.6 %5.0696.43209.5069.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน3,581.422,038.0043.1 %5.0772.50284.4463.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 249,639.9212,263.9775.3 %5.01,446.42729.4749.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 163,211.4713,066.5579.3 %5.01,069.67520.0051.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน4,345.564,731.00-8.9 %0.0463.95317.4031.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 29,383.169,662.0067.1 %5.0621.17889.22-43.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน67,271.9950,132.3625.5 %5.01,324.23760.2542.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน61,062.6211,697.3780.8 %5.0775.80933.60-20.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง16,153.5414,581.009.7 %4.5604.17630.40-4.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน10,575.0912,509.00-18.3 %0.01,419.6014.7699.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 9,703.833,240.2266.6 %5.0810.53563.6630.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน3,211.45563.0082.5 %5.0468.22343.4826.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน41,262.0413,077.0168.3 %5.05,385.472,887.4546.4 %5.0
รวม 688,406 349,509 49.23 % 42,805 21,720 49.26 %