จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,468.58797.0077.0 %5.0293.1785.2370.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี4,938.277,638.46-54.7 %0.0922.05203.0278.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,347.031,664.0050.3 %5.0503.7065.8686.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 116,408.0414,475.8411.8 %5.02,671.52717.4273.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 236,317.4637,738.80-3.9 %0.05,177.951,558.0069.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก5,552.281,065.0080.8 %5.0185.4560.7367.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,398.472,140.0060.4 %5.0380.3860.0784.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,703.091,632.0071.4 %5.0248.57116.5153.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 17,559.494,193.2044.5 %5.0368.1895.0074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 25,152.291,972.0061.7 %5.0277.8438.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี5,192.532,394.4053.9 %5.0372.15114.0069.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,709.451,707.0070.1 %5.0417.7176.0081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ5,020.57579.0088.5 %5.0217.1576.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 15,012.156,550.02-30.7 %0.0979.10636.6435.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,664.481,229.7878.3 %5.01,276.08610.8052.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี5,041.132,500.0050.4 %5.0865.01893.34-3.3 %0.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 16,336.463,173.4149.9 %5.0881.60590.9433.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,950.241,141.0071.1 %5.0503.65413.1918.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี3,680.451,031.0072.0 %5.0332.56434.66-30.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี4,776.593,957.6017.1 %5.0845.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 19,507.77175,524.00-799.8 %0.06,577.961,352.2479.4 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์15,177.676,956.0054.2 %5.01,880.231,676.2610.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 16,351.687,288.32-14.7 %0.01,913.271,253.3934.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,668.117,510.01-32.5 %0.06,118.031,862.3069.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี2,085.134,206.00-101.7 %0.0369.68581.43-57.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,286.845,419.88-2.5 %0.0975.411,181.70-21.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี4,376.282,104.0051.9 %5.0697.33427.5638.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี9,273.2023,317.11-151.4 %0.01,188.27421.6864.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)7,583.563,041.0059.9 %5.02,229.87201.5991.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี4,581.853,814.0016.8 %5.0807.96449.2944.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี4,059.931,546.0061.9 %5.0617.7532.3094.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี3,867.901,599.0058.7 %5.0500.01448.6910.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี4,462.935,293.80-18.6 %0.0731.89130.7182.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี6,203.3424,279.00-291.4 %0.01,125.891,537.87-36.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี4,140.0713,818.53-233.8 %0.0380.12373.041.9 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี4,195.022,035.0051.5 %5.0446.60189.1157.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี7,291.1615,615.79-114.2 %0.01,644.61129.8792.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี13,178.3412,606.004.3 %2.01,456.561,182.0018.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี10,914.08477.0095.6 %5.0503.65267.2346.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี4,788.753,186.0033.5 %5.0712.41281.3160.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี5,186.202,830.0045.4 %5.0731.89158.1278.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี4,956.821,661.2766.5 %5.0693.81320.6753.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี4,587.503,956.0013.8 %5.0541.7338.0693.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี13,993.186,964.0050.2 %5.0596.24522.5012.4 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 26,336.02303.6098.8 %5.01,048.31526.3549.8 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 54,823.8555,878.40-1.9 %0.0809.15685.7715.2 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 130,993.3895,872.6226.8 %5.01,226.12541.8055.8 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี21,225.7817,994.5015.2 %5.0419.36604.00-44.0 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง44,312.5528,829.9934.9 %5.0805.77317.2560.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี3,830.181,405.0063.3 %5.0351.5792.1373.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี7,325.387,937.64-8.4 %0.01,283.36526.5659.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,402.354,369.6819.1 %5.0769.87411.5846.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี19,355.5316,788.0013.3 %5.02,481.37950.0061.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี5,578.262,486.5055.4 %5.0579.77351.5039.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต34,319.59107,910.00-214.4 %0.01,998.99532.9073.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี3,980.744,010.66-0.8 %0.0579.76215.5362.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 221,821.0511,074.6549.2 %5.01,073.64692.3235.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 138,613.0715,172.0060.7 %5.0698.64271.8761.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)42,870.8317,225.2459.8 %5.01,770.801,002.5243.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี2,385.164,831.00-102.5 %0.0151.80621.28-309.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี19,263.0531,774.36-64.9 %0.0439.26359.1018.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 78,700.4797,188.00-23.5 %0.01,419.381,099.1022.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี10,278,142.0021,204.0099.8 %5.01,287.82688.8946.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี3,958.8819,520.00-393.1 %0.01,185.211,162.002.0 %1.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี296,079.63169,800.0042.7 %5.09,419.001,248.5686.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 4,806.673,066.5036.2 %5.0750.91410.6945.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี4,352.70784.0082.0 %5.0275.50323.79-17.5 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี20,704.878,576.1658.6 %5.06,051.653,729.0338.4 %5.0
รวม 11,485,128 1,176,630 89.76 % 87,192 39,229 55.01 %